සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

රට පාලකයන් උදෙසා යාච්ඤාව

“තවද, රටවල් ආණ්ඩු කරණ අය උදෙසා සහ ඹවුන්ගේ වගකීමට හෝ බලයට පංගුකාරයන් වන අය උදෙසාද යාච්ඤා කරමු. සෑම රටේම අවංක හා සාධාරණ සමාදානයක් ඇති කරනු සඳහා, දෙව්ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ උතුම් අභිප්‍රාය අනුව ඹවුන්ගේ සිතට හා භාවයට නිසි මග පෙන්වා දෙන සේක්වා…….”

“සර්ව බලධාරිවු අනන්ත දෙවියනි, සියලු ජාතින්ගේ බලයන් හා අයිතිවාසිකම්ද ඹබ වහන්සේගේ හස්ත වල පිහිටුවා තිබේ. අප ආණ්ඩු කරන්නට බලය ලබා ගත්තාවු අය දෙස කරුණාවෙන් බැලුව මැනව. මුළු ලෝකයෙහිම ඹබගේ විශේෂ ආරක්ෂාව මගින් සත්‍යාගමට සම්පුර්ණ නිදහස ලැබේවා. සෑම රටක අවංක සමාදානයක්ද නිතරම පවතීවා. මෙකි දේ අපගේ ස්වාමිවු ජේසු ක්‍රිස්තු තුමන් උදෙසාම ලැබෙවා.” ආමෙන්.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
Lakmi Perera


SUPER ADMIN

අදාල තවත් ලිපි,Lakmi Perera

සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

අනෙකුත් ලිපි