ශුද්ධෝතම පාප්වහන්සේ වෙනුවට යාච්ඤාව - සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

ශුද්ධෝතම පාප්වහන්සේ වෙනුවට යාච්ඤාව

සකල විශ්වාසකයන්ගේ ගෝපාලයන්ද ආණ්ඩුකාරයාණන්ද වු දෙවියනි! ඹබවහන්සේගේ සභාවේ ශේ්‍ෂ්ඨ ගෝපාලයාණන් කොට පත් කර සිටින (නම) ඹබගේ දාසයා කරුණාවෙන් සිහිකළ මැනව. ඹහුගේ වචනයෙන් හා ක්‍රියාවෙන් ඹහු යටතේ සිටින සියල්ලන් දියුණු කර ඹහුට භාර කර සිටින රැළත් සමඟ අනන්ත ජිවිතයට පැමිණෙන්ට ඹහුට කරුණා කර වඳාළ මැනව. ආමෙන්.