සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

සංගිතය හදාරන්නන් විසින් කල යුතු යාච්ඤාව

සර්වොත්තම දෙවිපියාණනි, ඹබගේ මහිමය ගයමින් ඹබගේ ජනතාව වඩ වඩාත් ඹබ වෙත ලඟා කර විමට මා අවියක් කර ගත් බැවින් මම ඹබට තුති පුදමි. 

මා ලද මේ මහඟු දිමනාව මාගේ ශක්තියෙන් නොව, ඹබගේ මැදිහත් කමින් දේව ජනතාවට සේවයක් කිරිමට ලැබු කැදවිමක් බව අවනතව සිත් හි දරා ගැනීමට මට උදවු වුව මැනව. එබැවින් මගේ හැකියාවන් පිළීබදව මා තුල ඇති අහංකාරය, උඩඟුව මා වෙතින් ඉවත් කර ඹබ වෙත ඇති ප්‍රේමය වඩ වඩාත් ප්‍රසන්න ලෙස ගැයිමටද ඹබට ප්‍රිය භාණ්ඩයන් වාදනය කිරිමටද මා සිත සංගීතයෙන් ප්‍රබෝධමත් කළ මැනව. 

දෙව් සමිදුනි, වචනයට වඩා සංගීතය මගින් මිනිස් හදවත් සාන්ත කරවමින් ඹවුන් ඹබ වෙත ලඟා කර විමට මට දී තිබෙන හැකියාව දේව කැදවීමක් ලෙස සලකා කටයුතු කිරිමට මා දිරිලැන්වුව මැනව. ආමෙන්.

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
Lakmi Perera


SUPER ADMIN

අදාල තවත් ලිපි,Lakmi Perera

සාමාන්‍යපෙළ කතෝලික ධර්මය

අනෙකුත් ලිපි