ගණිතයට අාසද - සාමාන්‍යපෙළ ගණිතය

ගණිතයට අාසද

පුළුවන් නම් මේ ගණං ටික හදමු බලන්න

01)මගේ වයස අවුරුදු y වේ. අවුරුදු 10කට පෙර පියාගේ වයස මගේ වයස මෙන් 4 ගුණයක් විය.දැන් අප              දෙදෙනාගේ වයස් වල එකතුව 60කි. අප දෙදෙනාගේ දැන් වයස් ගණනය කරන්න.

02)මිනිසෙකුගේ දැන් වයස පුතාගේ වයස මෙන් 4 ගුණයකි. අවුරුදු 6කට පෙර ඔහුගේ වයස පුතාගේ වයස මෙන්       10 ගුණයකි.මිනිසාගේ දැන් වයස ගණනය කරන්න.

03) රු.50000ට වැඩි ස්ථිර තැන්පතු සඳහා 12% වාර්ෂික සුළු පොළියක් ගෙවන බැංකුවක p මුදලක් අවු.t              කාලයකට තැන්පත් කළවිට ලැබෙන මුළු මුදල ගණනය කරන්න.

04)තිදෙනෙකුට වැඩක් කිරීමට දින 6ක් ගත වේ.ඉන් එක් අයෙකු පළමු දින 3 තුළ නොපැමිණියේ නම් ඊට ගතවන        දින ගණන ගණනය කරන්න.

05)කොළඹ බස්නැවතුම්පොළෙන් මිනිත්තු 10කට වරක් ගාල්ලට ද,මිනිත්තු 20කට වරක් මහනුවරට ද,මිනිත්තු 35        කට වරක් අනුරාධපුරයට ද බස්රථ පිටත් වේ. දහවල් 12.00ට මෙම බස්රථ තුනම එකට පිටත් වුණි නම් යළිත්
     එසේ එකට පිටත් වන වේලාව සොයන්න.

06)a+b පූර්ණ වර්ගයක් ද, b+c පූර්ණ ගණයක් ද වන a,b,c අනුයාත ධන නිඛිල තුනක් සොයන්න.

07)a+b-c =3 හා ab+c=14 වන ධන නිඛිල තුනක් සොයන්න.

08)a+b+c=29 ද ,abc හැකිතාක් විශාල ද වන ධන නිඛිල තුනක් සොයන්න.

                                                                                                                                                     

09)0,3,8,15,24........ මෙහි පොදු පදය ගණනය කරන්න.

10) ඉලක්කම් දෙකකින් යුතු සංඛ්‍යාවක් එම ඉලක්කම් දෙකේ එකතුව මෙන් අට ගුණයකට සමාන ය.එම                   සංඛ්‍යාවෙන් 45ක් අඩු කළ විට ලැබෙන අගය එම සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් මාරු කළ විට ලැබෙන අගයට සමාන         ය.සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.

11)මල් පෝච්චි 10ක් එකකට පෝච්චි 4 බැගින් පේළි 5කට සකසන්නේ කෙසේද?

 

12)මිනිසෙක් සතුව යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් තිබේ.එම මුදල ගසක් යට වැළලූ විට දෙගුණ වේ.නමුත් ඉන් යම් ප්‍රමාණයක්     යළි ගසට ලබා දිය යුතුය.මෙසේ මිනිසා ගස් 4කට ගිය පසු ඔහු සතු සියලුම මුදලම වැය විය. මිනිසා සතු වූ මුදල්     ප්‍රමාණය රු.100 අඩු නම් මිනිසා සතු වූ මුදල් ප්‍රමාණය හා ගසට ලබා දිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය සොයන්න.

 

13)මගුල් ගෙදරක පුටු යම් ප්‍රමාණයක් තිබෙයි.එහි සිටින මිනිසුන් එක පුටුවක එක බැගින් වාඩි වුවහොත් එක             මිනිසෙකුට සිටගෙන සිටීමට සිදුවේ.මිනිසුන් එක පුටුවක දෙදෙනා බැගින් වාඩි වුවහොත් පුටු ප්‍රමාණවත් වේ.
    පුටු ගණන හා මිනිසුන් ගණන වෙන වෙනම සොයන්න.