සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 02

06. පන්සල් යාමට සූදානම් වූ සාමා තම ගෙවත්තේ වූ සුදු ඉද්ද මල් සහ රෝස මල් පහක් කඩා මල් වට්ටියක් පිළියෙල කළාය. මෙහි සඳහන් සුදු ඉද්ද මල් සහ රෝස මල් පහක් යන්න නිදසුනක් වන්නේ පිළිවෙලිනභ්a

 1. ගුණාත්මක දත්ත සඳහා පමණි.
 2. ප්‍රමණාත්මක දත්ත සඳහා පමණි.
 3. ගුණාත්මක සහ ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සඳහා පමණි.
 4. ප්‍රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක දත්ත සඳහා පමණි.

 

පිළිතුරු: ප්‍රමාණාත්මක දත්ත යනු සංඛ්‍යාත්මකව ඉදිරිපත් කළ් හැකි දත්ත වේ. එනම් උස, කාලය, වේගය , දිග, වර්ගඵලය ආදිය ප්‍රමාණාත්මක දත්ත සඳහා උදාහරණ වේ. ගුණාත්මක දත්ත යනු ප්‍රමාණාත්මකව වර්ගීකරණය කළ නොහැකි දත්ත වේ. වර්ණය, ලස්සන, ගඳ , සුවඳ ආදිය යම් කිසි ගුණයක් විස්තර කිරීමට යොදා ගනු ලබන දත්ත ගුණාත්මක දත්ත වේ. මෙහි සුදු ඉද්ද මල් සහ රෝස මල් පහක් යන්න සුදු සහ රෝස ගුණාත්මක වන අතර පහක් යන්න ප්‍රමාණාත්මකව දත්ත ලෙස ලබා දේ. පිළිතුර 3.

 

07. පහත දැක්වෙන ඒවායින් , අමු දත්ත ලෙස සැලකිය හැක්කේ කුමක් ද?

 1. පන්තියක ශිෂ්‍යයෙකු ලබා ගත් ලකුණු
 2. පන්තියක ශිෂ්‍යයින් ලබා ගත් ලකුණු අනුපිළිවෙලට සකස් කළ ලැයිස්තුව
 3. පන්තියක ශිෂ්‍යයින් ලබා ගත් උපරිම ලකුණු
 4. පන්තියක ශිෂ්‍යයින් ලබා ගත් සාමාන්‍ය ලකුණු

පිළිතුරු: පන්තියක ශිෂ්‍යයින් ලබා ගත් ලකුණු අනුපිළිවෙලට සකස් කළ ලැයිස්තුව, උපරිම ලකුණු, සාමාන්‍ය ලකුණු ආදිය දත්තයන් සමූහයක් විශ්ලේශණයෙන් ව්‍යුත්පන්න වන කරුණු වේ. එනම් ඒවා තොරතුරු සඳහා උදාහරණ වේ. නමුත් පන්තියක ශිෂ්‍යයෙක් ලබා ගත් ලකුණු යන්න දත්තයක් වේ. පිළිතුර 1. 

 

08. පහත සඳහන් ඒවා අතුරෙන් තොරතුරු ඇතුළත් නොවන්නේ කවර එකෙහි ද?

 1. කාලගුණ වාර්තාවක
 2. කාල සටහනක
 3. සුපිරි වෙළඳ සැලක ප්‍රදර්ශනය කරන මිල දර්ශකයක
 4. ලේබල් නොකරන ලද ප්‍රස්ථාර සටහනක

පිළිතුරු: කාලගුණ වාර්තාවක අඩංගු වන්නේ දිනයක් පමණ ලබා ගත් දත්ත (වාතයේ ආර්ධතාවය, සුළඟේ වේගය, වර්ෂාපතනය ) ආදිය දත්ත විශ්ලේෂණයෙන් ලැබෙන තොරතුරු වේ. කාල සටහනක ඇත්තේ විෂයයන් පිළිබඳ තොරතුරු වේ. සුපිරි වෙළඳ සැලක ප්‍රදර්ශණය කෙරෙන මිල දර්ශනයක ද තොරතුරු අඩංගු වේ. එනම් එක් එක් භාණ්ඩ වල මිල සටහන් එහි දැක්වේ. නමුත් ලේබල් නොකරන ලද ප්‍රස්ථාර සටහනක් මගින් කිසිදු නිගමනයක් ගත නොහැකිය. එය දත්තයක් ම පමණි. පිළිතුර 4.

 

09. වෛද්‍යවරයෙකු විසින් පැය 5 ක් පුරා උණ රෝගියෙකුගේ උෂ්ණත්වය අධීක්ෂණය කරනුයේ,

 1. පැයකට වරක් රෝගියාගේ නළලට අත තබා බැලීමෙන් ය.
 2. පැයකට වරක් උණ තත්ත්වය කෙසේ දැයි රෝගියාගෙන් විමසීමෙන් ය.
 3. පැයකට වරක් උෂ්ණත්වමානයකින් කියවනු ලබන පාඨාංක භාවිතයෙන් ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳිමෙන් ය.

වෛද්‍යවරයාට , රෝගියාගේ උණ තත්ත්වය පිළිබඳ තොරතුරක් ලගා ගත හැක්කේ ඉහත සඳහන් කවරකින් ද?

 1. A මගින් පමණි.
 2. B මගින් පමණි.
 3. C මගින් පමණි.
 4. A, B, C මගින් පමණි.

පිළිතුරු: පැයකට වරක් රෝගියාගේ නළලට අත තබා බැලීමෙන්, පැයකට වරක් උණ තත්ත්වය කෙසේ දැයි රෝගියාගෙන් විමසීමෙන් වෛද්‍යවරයාට රෝගියාගේ රෝගී තත්තවය පිළිබඳව නිශ්චිත නිගමනයකට එලඹිය නොහැකිය. ප්‍රමාණාත්මකව පාඨාංක ලබා ගැනීමෙන් රෝගියා පිළිබඳව යම් කිසි නිගමනයකට එලඹීමට හැකි වේ. පිළිතුර 3.

 

10. තොරතුරු පද්ධති මගින්.............. සකස් කර  ...........  බවට පත් කරනු ලැබේ. ඉහත හිස්තැන් සඳහා ගැලපෙනුයේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

 1. තොරතුරු, දත්ත
 2. දත්ත , තොරතුරු
 3. දත්ත, උපදෙස්
 4. උපදෙස්, තොරතුරු

පිළිතුරු: තොරතුරු පද්ධති මගින් දත්ත සකස් කර තොරතුරු බවට පත් කරනු ලැබේ. පරිගණකයේ ප්‍රධානතම ක්‍රියාවලිය මෙයයි. පිළිතුර 2.

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි