සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය නව නිර්දේශය - ප්‍රශ්න මාලාව 25

125. ඉංජිනේරු විද්‍යාව (Engineering) සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) භාවිතා කළ හැකිය. මෙහිදී භාවිතා කරන CAM යන්නෙහි තේරුම වනුයේ,

 1. පරිගණක සහායක වෙළඳාම (Computer Aided Marketing)
 2. පරිගණක සහායක කළමනාකරණය (Computer Aided Management)
 3. පරිගණක සහායක නිර්මාණය (Computer Aided Manufacturing)
 4. පරිගණක සහායක තැනීම (Computer Aided Making)

පිළිතුරු: පරිගණක සහායක නිර්මාණය (Computer Aided Manufacturing). පිළිතුර 3 වේ.

 

126. නූතන පරිගණක වල මූලික සංකල්ප ක්‍රමවත්ව දක්වනු ලැබුවේ,

 1. Blacise Pascal                     
 2. Charles Babbage                 
 3. Ada Lovelance                   
 4. Gottfried Leibitz

පිළිතුරු: චාල්ස් බැබේජ් මහතා විසින් නිර්මාණය කල ඇනලිටිකල් යන්ත්‍රය නූතන පරිගණක සඳහා මූලික අඩිතාලම වැටුණේය. පිළිතුර 2 වේ.

 

127. පන්ච් කාඩ් (Punch card) සංකල්පය මුලින්ම සොයාගනු ඇබුවේ කවුරුන් විසින් ද,

 1. Joseph Marie Jacquard       
 2. Charles Babbage                 
 3. Herman Hollerith                
 4. Howard Aiken

පිළිතුරු: Joseph Marie Jacquard විසින් සිදුරුපත් සංකල්පය (Punch Card Concept) භාවිතා කරන ලදී. පිළිතුර 1 වේ.

 

128. ට්‍රාන්සිස්ටරය (Transistor) මුල් වරට සොයා ගනු ලැබූ වර්ෂය වනුයේ,

 1. 1950                                               
 2. 1920                                               
 3. 1940                                   
 4. 1980

පිළිතුරු: 1950 මුල් කාලයේ දී ට්‍රාන්සිස්ටරයයන ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගය සොයා ගන්නා ලදී. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක ට්‍රාන්සිස්ටරය යොදා ගෙන නිර්මාණය කරන ලදී. පිළිතුර 1 වේ.

 

129. විශ්ව විසිරි වියමන (World Wide Web - WWW) වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ,

 1. Tim Bernes Lee                  
 2. Bill Gates                            
 3. Paul Allon               
 4. Wozniak

පිළිතුරු: 1990 වර්ෂයේ දී ටිම් බර්නස් ලී මහතා විසින් විශ්ව විසිරි වියමන සොයා ගන්නා ලදී. එය වැඩි දියුණු කිරීමේ ගෞරවය ද හිමිවන්නේ එතුමාටයි. පිළිතුර 1 වේ.

 

130. ප්‍රථම වෙබ් බ්‍රව්සරය (Web Browser) හඳුන්වනු ලබන්නේ,

 1. Google                    
 2. Internet Explorer (IE)                                  
 3. Firefox                    
 4. Mosaic

පිළිතුරු: ප්‍රථම වෙබ් බ්‍රව්සරය මොසැයික් (Mosaic) නම් වේ. පිළිතුර 4 වේ.

 

131. ABC යනුවෙන් හැඳින්වෙනුයේ,

 1. Analog Binary Computer                                                    
 2. All Booting Computer
 3. Atanasoft and Clifford Berry Computer                             
 4. Analytical Binary Computer

පිළිතුරු: පරිගණකය නිපදවාන ලද්දේ පුද්ගලයන් දෙදෙනකුගේ සහාය ඇතිවයි. එනම් ඇටන්සොෆ්ට් සහ ක්ලිෆර්ඩ් බෙරි නම් පුද්ගලයින් දෙදෙනා විසිනි. පිළිතුර 3 වේ.

 

132. 4004 සහ 8008 ක්ෂුද්‍ර සකසන (Micro Processor) හඳුන්වා දුන් සමාගම වනුයේ,

 1. Intel                        
 2. IBM                                    
 3. Nintendo                  
 4. Apple

පිළිතුරු: 4004 සහ 8008 යන ක්ෂුද්‍ර සකසන හඳුන්වා දුන් සමාගම වන්නේ ඉන්ටෙල් සමාගමයි. පිළිතුර 1 වේ.

 

133. ප්‍රථම සංඛ්‍යාංක ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණකය නිපදවන ලද්දේ,

 1. Charles Babbage                 
 2. John V Atanasoft                
 3. Howard Aiken                    
 4. Tim Berners Lee

පිළිතුරු: හෝවර්ඩ් ඒකන් විසින් ප්‍රථම ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාංක පරිගණකය නිපදවන ලදී. මෙය සඳහා රික්තක නල භාවිතා විය.පිළිතුර 3 වේ.

 

134. Macintosh පුද්ගල පරිගණකය හඳුන්වා දෙන ලද්දේ කුමන ආයතනය මගින් ද,

 1. Intel                        
 2. IBM                                   
 3. Apple                      
 4. Nintendo

පිළිතුරු: Apple සමාගම විසිනි. මෙය කෙටියෙන් Apple MAC ලෙස හැඳින්වේ. පිළිතුර 3 වේ.

 

135. පරිණාමිකව වඩාත් ඉදිරියෙන් ඇති ප්‍රොසෙසර (processor) වර්ගය වන්නේ,

 1. Intel Core 2 Due 2.2 GHz   
 2. Pentium 4 3.0 GHz 
 3. Intel Core i7 2.3GHz                      
  4. Intel Dual Core 1.8GHz

පිළිතුරු: Intel Core i7 2.3GHz. පිළිතුර 3 වේ.

 

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි