සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

10 ශ්‍රේණිය - පරණ නිර්දේශය 2 පාඩම (කෙටි සටහන් ) - 2 කොටස

16. ආචයනයේ ප්‍රධාන කොටස්:

 • ප්‍රාථමික ආචයනය (Primary storage)
 • ද්විතීයක ආචයනය (Secondary storage)

ප්‍රාථමික ආචයනය (Primary storage)

ද්විතීයක ආචයනය (Secondary storage)

උපාංග නිෂ්පාදනය කරනුයේ අර්ධ සන්නායක මගිනි.

උපාංග නිෂ්පාදනය කරනුයේ චුම්භක, ප්‍රකාශ තාක්ෂණය මගිනි.

RAM

Hard Disk, CD, DVD, Flash Drives, Magnetic Tape

 

17. මතකයේ මූලික ආකාර:

 1. සම්භාවී පිවිසුම් මතකය (Random Access Memory - RAM)
 2. පඨන මාත්‍ර මතකය (Read Only Memory - ROM)
 3. වාරක මතකය (Cache Memory)

 

18. ගති ලක්ෂණ අනුව මතකයේ ආකාර :

 1. නෂ්‍ය මතකය (Volatile Memory)
 2. නෂ්‍ය නොවන මතකය (Non – Volatile Memory)

නෂ්‍ය මතකය (Volatile Memory)

නෂ්‍ය නොවන මතකය (Non – Volatile Memory)

තැන්පත් කර ඇති දත්ත හා තොරතුරු පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධි වීමෙන් නැතිවී යයි.

තැන්පත් කර ඇති දත්ත හා තොරතුරු පරිගණකයේ විදුලිය විසන්ධි වීමෙන් නැතිවී නොයයි.

සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM)

පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM)

 

19. ප්‍රධාන මතකය (Main Memory) / සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (RAM) නෂ්‍ය මතකයක් නිසා එහි ඇති දත්ත හා තොරතුරු ස්ථීරව ද්විතීයක මතකයේ තැන්පත් කල යුතුය.

සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය

පඨන මාත්‍ර මතකය

වාරක මතකය

නෂ්‍ය මතකයකි.

නෂ්‍ය නොවන මතකයකි.

නෂ්‍ය මතකයකි.

කාර්යය වනුයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට අවශ්‍ය දත්ත සහ තොරතුරු තාවකාලිකව රඳවා තබා ගැනීම.

පරිගණකයක් ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය ස්ථිරාංග තැන්පත් කර ඇත.

මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට අවශ්‍ය දත්ත ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ලබා දීම මෙහි කාර්යයයි.

 

 

පරිගණකයේ කාර්‍යක්ෂමතාව කෙරෙහි බලපායි.

PROM, EPROM, EEPROM ලෙස ආකාර ඇත.

L1, L2, L3 ආකාර 3 කි.

ප්‍රධාන මතකයයි.

 

L1 වාරක මතකය මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුල පිහිටයි.

ධාරිතාවය වැඩි කල හැකිය.විශාලයි.

ධාරිතාවය ඉතාම කුඩායි.

ධාරිතාවය ඉතාම කුඩායි.

ආකාර 2 කි. ස්ථික සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (SRAM), ගතික සසම්භාවී පිවිසුම් මතකය (DRAM)

 

 

 

21. වාරක මතකයේ ආකාර:

ප්‍රාථමික වාරක මතකය (L1 Cache)

ද්විතීයක වාරක මතකය (L2 Cache)

 තෘතීය වාරක මතකය(L3 Cache)

සකසනය තුළ පිහිටා ඇත. ධාරිතාවය ඉතාම කුඩායි. ප්‍රවේශ ඉතාමත්ම වැඩියි.

 

සකසනයට ආසන්නයෙන් පිහිටයි.

මව් පුවරුවේ පිටා ඇත. ධාරිතාවය තරමක් වැඩියි. ප්‍රවේශ වේගය අඩුයි.

 

22. සංදර්ශක / පරිගණක තිර (Monitors) වර්ග: 

 • කැතෝඩ කිරණ සංදර්ශකය (CRT – Cathode Ray Tubes)
 • ද්‍රව ස්ඵටික සංදර්ශකය (LCD – Liquid Crystal Displays)
 • ආලෝක විමෝචක සංදර්ශකය (LED – Light Emitting Diode)

 

23. ද්‍රව ස්ඵටික තාක්ෂණයෙන් නිපදවූ පරිගණක සංදර්ශක තිර වල ලක්ෂණ  (LCD Monitors):

 • අඩු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ප්‍රමාණවත් වීම (Less Space)
 • ඉතා අඩු විදුලි පරිභෝජනය (Less Power Consumption)
 • තිරයේ සෙලවීම අඩු බව (Lack of Flicker)
 • සාපේක්ෂව මිල අධික බව (Expensive)
 • දර්ශනය වීම සීමිත පරාසයක වීම (Limited Viewing Angle)
 • ප්‍රතිචාර දැක්වීමට අවම කාලයක් ගතවීම (Less response time)

 

24. සංදර්ශකයක ගුණාත්මක භාවය තීරණය කරන සාධක:  

 • තිරයේ ඒකකයක් තුල පිළිබිඹු කල හැකි පික්සල ගණන (විභේදනය - Resolution, Ex: 1024 x 768),
 • පිළිබිඹු කල හැකි වර්ණ ගණන
 • පිටතට නිකුත් කරන අහිතකර විකිරණ ප්‍රමාණය (Radiation)

 

25. මුද්‍රණ යන්ත්‍ර වර්ගීකරනය :

 • තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (ඝටන මුද්‍රණ) - Dot Matrix Printer
 • තීන්ත පිහිරි මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (නොඝටන මුද්‍රණ ) – Ink Jet Printer
 • බුබුළු පිහිරි මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (නොඝටන මුද්‍රණ ) – Bubble Jet Printer
 • ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය (නොඝටන මුද්‍රණ ) – Laser Printer

 

තවත් කොටසක් බලාපොරොත්තු වන්න.
 

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
රසික අත්තනායක


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,රසික අත්තනායක

සාමාන්‍යපෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

අනෙකුත් ලිපි