අත්මිණි උපත හා සිංදු මාත්‍රය - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

අත්මිණි උපත හා සිංදු මාත්‍රය

 

අත්මිණි උපත

අඩුකෝල් පදය -

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත්

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත්

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත්

හර්ද ගදි ගතත් හර්ද ගදි ගතත්  හර්ද ගදි ගතත්  ගදි ගතත් ගතත්

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගතත්

දොං ගතත්

 

තිත - 2 + 2 + 4 ( දෙසුළු මහ තුන් තිත )

 

දවුල් පදය -

ජිං ජිං තත් කඩතක  තක්කිට ජිමිතකු

 

 කවිය -

සිරිලක තුළ පඩුවස් නිරිදා  යේ ආ.............

දිවැස් දැක රජ වැඩ මාලිග  යේ ආ .............

දහසක් මල රජ ආ වැඩුවා  යේ  ආ...............

උපතක් දක්වමි ආ වැඩු මිණි යේ ආ.............

කළාසම -

ජිං ජිං තක්කඩ තත්කඩ ජිමිතකු ජිං ජිං තක්කඩ තත්කඩ ජිමිතකු

ජිං ජිං තක්කඩ තත්කඩ ජිමිතකු

ජිං ජිං තක්කඩ ජිමිත කුදා

 

අඩව්ව -

ජිග තත් ජෙං තක ජිග තත් ජෙං ජෙං

ජිග තක්‍ර තක්‍ර තක්‍ර ජිග තත් ජෙං ජෙං

ජිග තත් ජෙං තක ජිග තත් ජෙං ජෙං

තක ජිග තත් ජෙං ජෙං ජිගත ගතා

 

තිත -3 + 3 ( මැදුම් තනි තිත )

දවුල් පදය -

දොංත තකට

කවිය -

රුවන් මිණිය ගත් විස්කම් දෙවි            අතට

අරන් බඹු අතින් එනුවර                 යාගයට

සුරන් සදෙව් ලොව දෙවියන්           අනුහසට

කරන් යාග මිණිනඳ ආ වඩා                 සිට

කළාසම -

කුද කුද ගත කුද කුද ගත කුද කුද ගත  තතත් තා

කුද ගත කුද ගත කුද දොම් කුදත් තකට තා

කුංදත් තරිකිට කුද ගත කුද තා ගතත්

අඩව්ව -

ජෙංත තකට දිරිකිට තරිකිට තකට ගත කුද ගත

ගතත් ජෙජෙං තත් කිත් තත් කිතත් ජෙජෙං තා

කුංදත් තරිකිට ගතත් කුකුද තා

 

සිංදු මාත්‍රය

 

තිත - 2 + 2 + 4 ( දෙසුළු මහ තුන් තිත ) ( 1 2 + 1 2 + 1 2 3 4 )

දවුල් පදය -

ජිං ජිං තත් කරතක තක් කිට ජිමිතකු

තානම -

තන තම් ද නා තම් ද නා තම් ද නා නා

තෙයි තම්ද නා තම් ද නා තම් ද නා නා

කවිය -

ඉල්ලා අවසර සබයට බැස       ලා

සොල්ලා පාදෙක තාලෙට තබ  ලා

ඇඳලා නව නළු ඇදුමක් ඇඳ    ලා

බැසලා සබයට මෙරැගුම් පා     ලා

 

ජිං ජිං තත් කරතක තක් කිට ජිමිතකු.................................

(වටේ යාම )

කළාසම -

ජිං ජිං තත් කරතක තක්කිට ජිමිතකු ජිං ජිං තත් කරතක තක්කිට ජිමිතකු

ජිං ජිං තත් කරතක තක්කිට ජිමිතකු

ජිං ජිං තත් කරතක ජිමිත කුදා

අඩව්ව -

ජිගතත් ජෙංතක ජිගතත් ජෙං ජෙං

ජිගතක්‍ර තක්‍ර තක්‍ර ජිගතත් ජෙං ජෙං

ජිගතත් ජෙංතක ජිගතත් ජෙං ජෙං

තක්‍ර ජිබ්‍ර තත් ජෙං ජෙං

ජිගත ගතා