අසදෘස වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

අසදෘස වන්නම

අසදෘස වන්නම

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකු විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු. එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත - 4+4  (මහ තනි තිත) (1234+1234)

 

බෙර පදය -  කුජිං ජිං තක ජිං තක ජිං කුදකුජිං ජිං තක ජිං තක ජිං කුදකුජිං ජිං තක ජිං තක ජිං කුදකුජිං ජිං තක ජිං තක ජිං කුද

 

 

තානම -        තා.... නම් තම් දාන තනෙන තම්

                 දා... නම් තම් දාන තනෙන තම්

                 දා... නම් තම්දාන තනෙන තම්

                 දන තාම්ද නා තම්ද නා තම්ද නා නා

 

කවිය -        මුනිදුන් දම් සඟ සැරියුත් වැඳ ගනිමින්

සැම ඇති දොස හැර  බිඳ

මෙවදන් ඉසිබස ලෙස නිවරද

පවසන් නෙමි සබ යේ

 

තානම -       තා.... නම් තම් දාන තනෙන තම්

                දා... නම් තම් දාන තනෙන තම්

                දා... නම් තම්දාන තනෙන තම්

                දන තාම්ද නා තම්ද නා තම්ද නා නා

 

කවිය -        සුරිදුන් විස්කම්ම පළමු පද සතරින්

තිසුරිදු හැට හතරද

ගඳඹුන් වැයු දෙසිය සොළොස පද

එනමෙන් දිව පුර යේ

 

තානම -      තා.... නම් තම් දාන තනෙන තම්

               දා... නම් තම් දාන තනෙන තම්

               දා... නම් තම්දාන තනෙන තම්

               දන තාම්ද නා තම්ද නා තම්ද නා නා

 

කවිය -       නිරිදුන් සම්මත මුල පටුනද

දකිමින් සුරවර බැස මොලොවට

කෙරුවෙන් දෙලොවෙහි විය සදු සද

ගනිමින් නැණ මත යේ

 

තානම -        තා.... නම් තම් දාන තනෙන තම්

                 දා... නම් තම් දාන තනෙන තම්

                 දා... නම් තම්දාන තනෙන තම්

                 දන තාම්ද නා තම්ද නා තම්ද නා නා

 

කවිය -         රඟ දුන් සැටි දැක විපිරීයද

යෙදුවෙන් පිළිවෙලි ඉසි නාරද

ස්වරයෙන් ගණනින් ඇති තාල ද

                වන්නම අසදෘස යේ

 

තානම -        තා.... නම් තම් දාන තනෙන තම්

                 දා... නම් තම් දාන තනෙන තම්

                 දා... නම් තම්දාන තනෙන තම්

                 දන තාම්ද නා තම්ද නා තම්ද නා නා

 

කස්තිරම -     රුංතක ජිං  තක තරිකිට කුංදත් රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදත් රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදත්

                 තා ගජිංතක තරිකිට කුංදත් තා ගජිංතක තරිකිට කුංදත්

                 රුංතක ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං

                 රුංතක ජිංතක තරිකිට කුද කුද

                 තා ගජිංතක තරිකිට කුංදත් 

                 රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදත් තා

 

සීරු මාරුව -   තකුතක ජිජිකුද ගජිත ගජිත කුද ගජිගත

                 දොද් දොං තා තරිකිට  දොද් දොං තා තරිකිට   

                 දොද් දොං තාකුජිත්ත ගත දොමිකිට තරිකිට කුංදත් තා

 

අඩව්ව   -      තරිකිට තොං නං තොං නං තරි

                 තකට ජිකට තරි දොංත කුදත් තරි දොං

                 කිංනං තක්කඩ තරිකිට දොමි කිට 

                 තාක්කු තක්කඩ තරිකිට දොමිකිට

                 කිංනං තක්කඩ තරිකිට දොමිකිට තා