ඊරඩි වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

ඊරඩි වන්නම

 

ඊරඩි වන්නම

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත - 3 + 4 ( මැදුම් මහ දෙතිත )( 1 2 3 + 1 2 3 4)

 

බෙර පදය -   දොං ජිං ජිං තකට දොං තකදොං ජිං ජිං තකට දොං තක

දොං ජිං ජිං තකට දොං තකදොං ජිං ජිං තකට දොං තක

 

තානම -      තන්න තන තා තන්න තන තා තන්න තන තා නා තනම් දන

               තෙයි තන්න තා තන්න තන තා

               තන්න තනතා නා තනම් දන

 

කවිය -      ඇන්න කඟ පලි යෙන් ද මුන අවි යෙන් ද

              කැට මුගුරින් ද වලතඩි

              ගන්න නෙක තුරගුන් ද අලි ඇතු ගෙන් ද

              බල පිරියෙන් ද ගොර හැඩි

 

තානම -    තන්න තන තා තන්න තන තා තන්න තන තා නා තනම් දන

             තෙයි තන්න තා තන්න තන තා

             තන්න තනතා නා තනම් දන

 

කවිය -    දන්න සරඹ වැනුම් ද ගෙන එඩි යෙන් ද

            රජ මැරුවෙන් ද වී පොඩි

            දුන්න සැර අවි යෙන් ද එබන් දුලයින් ද

            පඩි යෙදු වර්ණ ඊරඩි

 

තානම - තන්න තන තා තන්න තන තා තන්න තන තා නා තනම් දන

          තෙයි තන්න තා තන්න තන තා

          තන්න තනතා නා තනම් දන

 

 

කස්තිරම -    රුදග ජිත් තක තකට කුං දත් තග්ග ජිං තක තකට කුං දත්

රුද ගජිං ජිං  රුද ගජිං ජිං රුදග ජිත් තක තකට කුඳ කුඳ

තග්ගජිං තක තකට කුං දත්

රුදග ජිත් තක තකට කුං දත් දොං තා

 

සීරු මාරුව -  තකුඳ තකු තක තකට කුං දත්

තග්ග ජිං තක තකට කුං දත්

තකුද තකු තක තකට කුං දත් දොං තා

 

අඩව්ව -      තාකු තක්කුං තරිකිට තකුඳ තත් ජෙං

තත් ජෙං තජෙං තත් ජෙං

ජිකු ජික් කුං තරිකිට ජිකුඳ තත් ජෙං

තත් ජෙං තජෙං තත් ජෙං

 තාකු තක්කුං තරිකිට තකුඳ තත් ජෙං

ජිකු ජික්කුං තරිකිට ජිකුඳ තත් ජෙං

තාකු තක්කුං තරිකිට  ජිකු ජික්කුං තරිකිට 

තකුද තත් ජෙං ජෙං තා ජෙංත ජෙංත කුඳ ජෙංත තා