උදාර වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

උදාර වන්නම

උදාර වන්නම  

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත - 3+3 ( මැදුම් තිත )  ( 1 2 3 + 1 2 3 )

 

බෙර පදය - ජිං කඩ තක ජිං ගො ගො තකජිං කඩ තක ජිං ගො ගො තකජිං කඩ තක ජිං ගො ගො තකජිං කඩ තක ජිං ගො ගො තක

 

තානම - තම් දන තම් දාන තම් ද නා නා තම්

              දන තන තම් දාන තම්ද නා නා..........

 

කවිය - සාදා භරණ පළදා සිව් සැට කී - පුර 

           සාදා ලෙසින් නැගි වාහන ඇතෙකී

 

තානම - තම් දන තම් දාන තම් ද නා නා තම්

              දන තන තම් දාන තම්ද නා නා..........

 

           බෙදා සිව්රගින් පා බළ පෙළ කී - රඟ

            නදා හඬ ගිගුම් පසතුරු නොයෙකී

 

තානම - තම් දන තම් දාන තම් ද නා නා තම්

              දන තන තම් දාන තම්ද නා නා..........

 

            වීදා යන ගමන් පුද පෙළහර කී - රජ

            පූදා පෙර ගමන් රඟ සිව් සැටකී

 

තානම - තම් දන තම් දාන තම් ද නා නා තම්

              දන තන තම් දාන තම්ද නා නා..........

 

            එදා ගරු සිතින් වැඩිපුර වරෙ කී - යෙදු 

            උදාර වන්නම පෙර කී ලෙසකී

 

තානම - තම් දන තම් දාන තම් ද නා නා තම්

              දන තන තම් දාන තම්ද නා නා..........

 

කස්තිරම -    රුද ගත ගත ගත කුකු දත් රුද ගත ගත ගත කුකු දත් රුද ගත ගත ගත කුකු දත්

ගජිංත ගත් ජිත් කුං දත්

තකුද ගජිං තකුද ගජිං තකු තක තරිකිට කුද කුද

ගජිංත ගත් ජිත් කුං දත්

තකු තක තරිකිට කුංදත් තා

 

සීරු මාරුව - තකට දො දොං තා කුං දත් තරිකිට තකට දො දොං තා

 

අඩව්ව -   ගත්ත තෙහිගු තකට තකුද

            තත් කඩ ජිත් කඩ කඩ තක තකට තකුද

            ගතකු තෙහිගු තකට තකුද  

            තත් තත් කඩ කඩ තක ජිත් ජිත් කඩ කඩ තක

            තොං තොං කඩ කඩ තක නං