උරගා වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

උරගා වන්නම

උරගා වන්නම 

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත                   - 3 + 4 ( මැදුම් මහ දෙතිත ) ( 1 2 3 + 1 2 3 4)

 

බෙර පදය         - දොං ජිං ජිං තකට දොංතකදොං ජිං ජිං තකට දොංතකදොං ජිං ජිං තකට දොංතකදොං ජිං ජිං තකට දොංතක

  

තානම              - තන තාන තාන තනම් තන තාන තාන තනම්

                        තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම් තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම්

 

කවිය   - අනගා පුලින් ගත වේඅනගා පුලින් ගත වේ

සුළගා බොජුන් එවගා මැඩින් සමගා

වෙරගා ගිළුන් පොළගා

 

තානම    - තන තාන තාන තනම් තන තාන තාන තනම්

            තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම් තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම්

 

කවිය  -  බඩගා යමින් පොළවේබඩගා යමින් පොළවේ

සමගා උඩත් එළගා සබෙත් තුළගා

බලමින් බිමත් බඩගා

 

තානම   - තන තාන තාන තනම් තන තාන තාන තනම්

            තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම් තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම්

 

කවිය  - එනගා ගුලින් ගොඩ වේඑනගා ගුලින් ගොඩ වේ

හැඩගා නොමින් සරගා ගමන් එළගා

පෙනගා විකුම් අනගා

 

තානම  - තන තාන තාන තනම් තන තාන තාන තනම්

           තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම් තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම්

 

කවිය   - උරගා ගමන් යෙදුවේ උරගා ගමන් යෙදුවේ

නැණගා ඉසින් අනගා ලෙසිත් ස්වරගා

මෙරගා වරුණ උරගා

 

තානම    - තන තාන තාන තනම් තන තාන තාන තනම්

             තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම් තම්ද නාන තාන තනාන තාන තනම්

 

 

කස්තිරම     -  රුදග ජිත් තක තකට කුං දත්

                 තත් ගජිං තක තකට කුං දත් රුද ගජිං ජිං රුද ගජිං ජිං

                 කුද ගජිං තක තකට  කුද කුද

                 තත් ගජිං තක තකට කුං දත් කුද ගජිං තක තකට කුං දත් තා

 

සීරු මාරුව  - තකුද තකු තක තකට කුං දත් තත් ගජිං තක තකට කුං දත්

                තකුද තකු තක තකට කුං දත් තා

 

අඩව්ව     - තත්ත තරි තරි තතරි තරි තරි රුතක ජිමි ජිමි තිතිත් තෙයි

              තතත් ජිත් ජිත් තො තොං නං නං රුංතක ජිමි ජිමි තිතිත් තෙයි