කහදියර පදය (පහතරට ) - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

කහදියර පදය (පහතරට )

 

කහදියර පදය 

ආරම්භක පදය -

දොම් ගත ගුද ගත් දිත් තත් ගුහිදි ගදිරිකිට ගුද ගත් දැහිං

 

 තිත - 2 + 4 තාලය (1 2 + 1 2 3 4 )

 

තානම -

 

ඩෙන් ඩෙන ඩෙන ඩේ නඩ ඩෙන ඩෙන ඩෙන්න ඩෙනෝ....

නා ඩෙන ඩෙන ඩේ නඩ ඩෙන ඩෙන ඩෙන්න ඩෙනෝ.....

 

කවිය -

 දාර සතයි කෙමි දොළසයි රන්     කොතලේ

භාර කලයි සැම දෙවියන් හට        කොතලේ

පුරවාලයි පැන් මුනිඳුන්ට පුඳ               කලේ

නෑර අසන් කවි කහදිය රන්          කොතලේ

 

 තිත - 3+3 තාලය ( 1 2 3 + 1 2 3 )

 

තානම -

ඩෙන් ඩෙන ඩෙන ඩේ නඩ ඩෙන ඩෙන ඩෙන්න ඩෙනෝ....

නා ඩෙන ඩෙන ඩේ නඩ ඩෙන ඩෙන ඩෙන්න ඩෙනෝ.....

කවිය -

එදා අනෝතප්තේන් පැන් ගෙනත්       සිට

එදා එතැන මහ රැක්මල් වඩා               සිට

එදා එතැන පැන් ඉස්සේ                උවදුරට

අදත් සෙත් කරන්නේ ආතුරන්            හට

 

ඉරට්ටිය -

දැහිම්

රෙගත ගුද ගුද ගත් රෙගත ගුද ගුද ගත්

ගුද ගුද ගත් ගුද ගුද ගත්

 ගුද ගුද ගත්ත ගුද ගද්දිත් තත් ගුහිදි ගදිරිකිට ගුද ගත් දැහිම්

 

රිම් ගත ගුගුදත් දෙගතම් දොම් දොම්

ගත ගද්දිත ගත ගුද ගත ගුගුදත්

දෙගතම් දොම් රෙගුදග දැහිං

 

තානම -

ඩෙන් ඩෙන ඩෙන ඩේ නඩ ඩෙන ඩෙන ඩෙන්න ඩෙනෝ....

නා ඩෙන ඩෙන ඩේ නඩ ඩෙන ඩෙන ඩෙන්න ඩෙනෝ.....

 

ඉරට්ටිය - 

රෙගත ගුද ගුද ගත් රෙගත ගුද ගුද ගත්

ගුද ගුද ගත් ගුද ගුද ගත්  

ගුද ගුද ගත්ත ගුද ගද්දිත් තත් ගුහිදි ගදිරිකිට ගුද ගත් දැහිම් (ගත්ත)

රෙගත ගුද ගුද ගත් රෙගත ගුද ගුද ගත්

ගුද ගුද ගත් ගුද ගුද ගත්  

ගුද ගුද ගත්ත ගුද ගද්දිත් තත් ගුහිදි ගදිරිකිට ගුද ගත් දැහිම්

 

ගුම් ගුද ගත් දෙගත ගත්ත ගුම් ගුද ගත් දෙගත ගත්ත ගුම් ගුද ගත් දෙගත ගත්ත ගුම් ගුද ගත් දෙගත ගත්ත

ගුම් ගුද ගත් දෙගත් දැහිම්

ගුම් ගුද ගත ගුම් ගුද ගත  ගුම් ගුද ගත ගුම් ගුද ගත  

රෙගත දෙගුද දැහිං (ගත්ත)

ගුම් ගුද ගත් දෙගත ගත්ත ගුම් ගුද ගත් දෙගත ගත්ත ගුම් ගුද ගත් දෙගත ගත්ත ගුම් ගුද ගත් දෙගත ගත්ත

ගුම් ගුද ගත් දෙගත් දැහිම්

ගුම් ගුද ගත ගුම් ගුද ගත  ගුම් ගුද ගත ගුම් ගුද ගත  

රෙගත දෙගුද දැහිං

 

ගුම්ද ගුම්ද ගුම්ද ගතම්