සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

කිරළා වන්නම

 

කිරළා වන්නම

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තාලය - 3 + 4 ( මැදුම් මහ දෙතිත )( 1 2 3 + 1 2 3 4 )

 

බෙර පදය - දොං ජිං ජිං තකට දොං තක දොං ජිං ජිං තකට දොං තකදොං ජිං ජිං තකට දොං තකදොං ජිං ජිං තකට දොං තක

 

තානම - තම් දන ත ත න ත නා ත න තම් දන තම් දන ත ත න ත නා

තෙයි තන ත ත න ත නා ත න තම් දන තෙයි තන ත ත න ත නා

 

කවිය - සන්න සොලෝ පෙළ දන්න ලෙසින් උප තින්න බලා සකලා

           ඉන්න තුරිත් ඉඟිලෙන්න පලින් තුර කින්න බොජුන් සොයලා

 

තානම - තම් දන ත ත න ත නා ත න තම් දන තම් දන ත ත න ත නා

තෙයි තන ත ත න ත නා ත න තම් දන තෙයි තන ත ත න ත නා

 

කවිය -   දන්න හඩින් තුඩගින්න නැගුම් ස්වර යෙන්න ඉසින් දැකලා

           ඔන්න මෙ දැන පවසන්නෙ සිරින් යුතු වන්නම මයි කිරළා

 

කස්තිරම -    රුදග ජිත් තක තකට කුං දත් තග් ගජිං තක තකට කුං දත්

රුදග ජිං ජිං  රුදග ජිං ජිං  රුදග ජිත් තක තකට කුඳ කුඳ

තග් ගජිං තක තකට කුං දත්

රුදග ජිත් තක තකට කුං දත් දොං තා

 

සීරු මාරුව -  තකුඳ තකු තක තකට කුං දත්

තග්ග ජිං තක තකට කුං දත්

තකුද තකු තක තකට කුං දත් දොං තා

 

අඩව්ව -  තාකු තක් කුං තරිකිට තකුඳ තත් ජෙං

තත් ජෙං තජෙං තත් ජෙං

ජිකු ජික් කුං තරිකිට ජිකුඳ තත් ජෙං

තත් ජෙං තජෙං තත් ජෙං

තාකු තක් කුං තරිකිට තකුඳ තත් ජෙං

ජිකු ජික් කුං තරිකිට ජිකුඳ තත් ජෙං  

තාකු තක් කුං තරිකිට  ජිකු ජික් කුං තරිකිට 

තකුද තත් ජෙං ජෙංතා ජෙංත ජෙංත කුඳ ජෙංත තා

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
D
Danushka Dharmapala


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,



Danushka Dharmapala

සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

අනෙකුත් ලිපි