කෙණ්ඩි පාලිය හා වඩිග පටුන කවිකීපයක් - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

කෙණ්ඩි පාලිය හා වඩිග පටුන කවිකීපයක්

 

කෙණ්ඩි පාලිය

තිත - 4 + 4 ( මහ තනි තිත )

දවුල් පදය -

දෝංත දොද් දොං තකරොං තත් තත් දෝං තත් තත් දොමිකිට කිටිතක

 

කවිය -

නීල මැටියෙන් නාග සෘෂිවරු එරන් කොතලය          තනමිනා

මාල භරණත් පැලැන්දා ලෙස දාර සත කෙම්          දොළසිනා

යාගයට පෙර ගත්තු විලසින් එමා රැක් මල්               සරසනා

රෝග පිරිපත සේම දුරලා කෙණ්ඩි පාලිය              බලයෙනා

 

අඩවිව -

ජිංගත ගත කුද තා ජිත්තත්

ගතිගත ගත කුද තා ජිත්තත්

ජිංගත ගත කුද ගදිගත ගත කුද

ගජිංත ගත කුද තා ජිත් තත්

දිරිකිට තරිකිට තරිකිට තත්  දිරිකිට තරිකිට තරිකිට තත්  

දිරිකිට තරිකිට තරිකිට තත්  

දොංත ගදිත ගත

ගදිකිට තක ජිත් 

ගදිත්ත ගත කුද තා  

 

තිත - දොංත තකට

කවිය -

දාර සතයි කෙමි දොළසයි                කොතලේ

නෑර පිරිත් පැන් වැඩු රන්                 කොතලේ

බාර වෙලා අස්නෙට වැඩි                 කොතලේ

ගෝර දුකින් සෙත දෙනු රන්             කොතලේ

කළාසම -

කුද කුද ගත කුද කුද ගත  කුද කුද ගත  කුද ගත කුද ගත කුද දොම්

කුදත් තකට තා

කුංදත් තරිකිට කුදගත කුද තා ගතත්

අඩව්ව -

තත් කුද ගත තකට දොදොම්

තතත් තා තතත් තා තතත් තා

කුද කුද ගත කුද කුද ගත  කුද කුද ගත  තතත් තා

දිරිකිට තරිකිට තකට තහර් ද තත්ත

ගත කුද ගත තහර් ද තා

 

අඩුකෝල් පදය -

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත් දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත්

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත්

හර්ද ගදි ගතත් හර්ද ගදි ගතත් හර්ද ගදි ගතත් ගදි ගතත් ගතත්

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගතත්

දොං ගතත්

 

පාලි පදය-

තහර්ද ගතත් ගත කුදගත කුද ගත

තක්කඩ කඩතක ජිංකිටි ගත්තත් ජෙජ් ජෙං (ද/ව)

තහර්ද ගතත් ගත කුද ගත කුද ගත

තක්කඩ කඩතක ජිංකිට ගත්තත් ජෙජ් ජෙං

තක්කඩ කඩතක ජිංකිට ගත්තත් ජෙජ් ජෙං

තක්කඩ කඩතක ජිංකිට ගත්තත් ජෙජ් ජෙං

තහර්ද ගදිත්තත්  තහර්ද ගදිත්තත්  තහර්ද ගදිත්තක ජිංත ගදිත්තත්

ගදිගත ගත දොං දොංත ගතා

 

ආවැඩීම -

ජිංත ගතත් ගතත් ගතත් ජිංත තකට තකට ගතත්

ජිංත ගතත් ගතත් ගතත් ජිංත තකට තකට ගතත්

ජිංත තකට තකට ගතත් තකුද තකට තකට ගතත්

දොංත ගතත් ජිගත ගතත්

දිරිකිට තරිකිට තකට දොං ගතත්

හර්ද ගත ගත ගත ගත ගදි ගතත්

ගතත් දොං ගත් තත්

 

 

වඩිග පටුන කවිකීපයක් 

වඩිග පුර දේසෙන -  සත් දෙන බමුණු ඇවිදින

පෙර වඩිග පටුනෙන - එදා බිසවට යාග කරමින

 

සත් බඹ ඉසිවර සිටගෙන - විෂ්ණු මහේෂ්වර සිටගෙන

සිව් වරම්ද දෙවි සිටගෙන - වඩිග පටුන සබේ නටන

 

වඩිග පුරයේ බමුණු එදා - දැකලා පොත් ගුල් නිබදා

කරවා ලක්ෂයක් එදා - ගත්තයි පොත බමුණු එදා

 

දිලෙන රතැඟිලි කිරණ විලසින් පුනෙන බරණින්      පළදිනා

දෙඅත කරවට රුද්‍රාෂ්ඨක වැල් සිරස ජටිලය              බඳිමිනා

වමත පොත සහ සුරත කුඩයද ජප වැලක් කරලා         ගෙනා

වඩිග දේසෙන් නිපුණ බමුණෙක් මෙදැන් සබයට පැමිණෙනා  

 

තුංකුඩ සේරිමන් තේ ගිණි වා වා

තුංකුඩ සේරිමන් එං ගෙඩි වා වා

සිංහල භාෂන් සෛයදු වා වා

නල්ල වඩිග පටුනේ වින වා වා