සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

කොතල පදය

කොතල පදය

ආලාර්තිය

තග්ගජිං තග්ගජිං තග්ගජිං තකජිං.............

කුංත ගත ගත කුංත ගත ගත කුංත ගත ගත කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුකුද ගත ගත කුකුද ගත ගත කුකුද ගත ගත කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුංත ගත ජිං කුකුද ගත ජිං

ගත කුංතක තරිකිට කුංත කුංතත් ජිං

තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

කුජිංතත් ජිං තත් ජිං තක ජිං ගත කුදගත් ජිංතක තරිකිට

කුදගත් ජිකුතක තරිකිට කුංත කුං තත් ජිං තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

ගමන් පදය             -  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (දකුණට)

ආ වැඩීම                - ජිං කුදගත් ජිං තකට ජිං කුදගත් ජිං කුදට(දකුණට)

ගමන් පදය(කෙටි)    - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (දකුණට)

ආ වැඩීම                - ජිං කුදගත් ජිං තකට ජිං කුදගත් ජිං කුදට(වමට)

ගමන් පදය             - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (වමට)

අලංකාර මාත්‍රය        - කුද කුද ගත ගත කුද ගත කුද කුද ගත ගත කුද ගතකුද කුද ගත ගත කුද ගතකුද කුද ගත ගත කුද ගත

ගමන් පදය(කෙටි)    - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (දකුණට)

ආ වැඩීම                - ජිං කුදගත් ජිං තකට ජිං කුදගත් ජිං තකට ජිං කුදගත් ජිං කුදට(දකුණට)

ගමන් පදය             - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (දකුණට)

ආ වැඩීම                - ජිං කුදගත් ජිං තකට ජිං කුදගත් ජිං තකට ජිං කුදගත් ජිං කුදට(වමට)

ගමන් පදය             - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (වමට)

අලංකාර මාත්‍රය      -  කුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිටකුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිටකුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිටකුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට

ගමන් පදය             - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (දකුණට)

ආ වැඩීම                - ජිං කුදගත් ජිං තකට  ජිං කුදගත් ජිං තකට  ජිං කුදගත් ජිං තකට    ජිං කුදගත්  ජිං කුදගත්  ජිං කුදගත්   ජිංත ජිංත ජිංත   කුදට (දකුණට)

ගමන් පදය(කෙටි)  - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (වමට)

ආ වැඩීම                -  ජිං කුදගත් ජිං තකට  ජිං කුදගත් ජිං තකට  ජිං කුදගත් ජිං තකට    ජිං කුදගත්  ජිං කුදගත්  ජිං කුදගත්   ජිංත ජිංත ජිංත   කුදට(වමට)

ගමන් පදය(කෙටි)  - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගතජිංත කුකුද කුද කුජිං ගතජිංත කුකුද කුද කුජිං ගතජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත

අලංකාර මාත්‍රය      - කුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට කුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිටකුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිටකුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට

ගමන් පදය(කෙටි)  - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  

ආ වැඩීම අවසන් කිරීම

හමාර පදය             - තාං ජිංත කුදක ජිංත කඩතරිකිට කුදක ජිං ජිං ගජ්ජිං තකජිං කඩ තරිකිට කුදට

ගමන් පදය              - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (දකුණට)

කස්තිරම                - කුද ගත ගත ගතකුකුදත් තකුද ගජිං කුද කුදගත ගත කුදගත කුද කුදගත ගත කුදගත කුද කුදගත ගත කුදගත කුද කුදගත ගත කුදගත  (දකුණට)

ගමන් පදය(කෙටි)   - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගතජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (වමට)

කස්තිරම                - කුද ගත ගත ගතකුකුදත් තකුද ගජිං කුද කුදගත ගත කුදගත කුද කුදගත ගත කුදගත කුද කුදගත ගත කුදගත කුද කුදගත ගත කුදගත  (වමට)

ගමන් පදය             - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  (දකුණට)

අලංකාර මාත්‍රය      -  කුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ගත්තත් කුංතක තරිකිට කුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිටකුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිටකුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට ජිං තරිකිට

ගමන් පදය             - ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත ජිංත කුකුද කුද කුජිං ගත  

කස්තිරම                -  කුද ගත ගත ගත කුකුදත් තකුද ගජිං   කුද ගත ගත ගත කුකුදත් තකුද ගජිං   කුද ගත ගත ගත කුකුදත් තකුද ගජිං    තකුද ගජිං  තකුද ගජිං  තකුද ගජිං   තෙහිං  තෙහිං  තකුද ගජිං තා

කඩතක තරිකිට තකුදත් තා  ජිංත තකට තකට කුදත් ගජ්ජිං කුංදත්   තකුද තකට තකට කුදත් තකජිං කුංදත්  ජිංත තකට තකට කුදත්  තකුද තකට තකට කුදත්  ගත්ත කුදත්  ජිංත කුදත්  ගජ්ජිං ගත කුද ගතත් ජිං  තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

හමාර පදය               -  කුංජිං කුද   කුංජිං කුද   කුංජිං කුද     කුකුදත් 

                              තකුජිං කුද   තකුජිං කුද   තකුජිං කුද     තකුදත්

                              කුංජිං කුද කුකුදත්, තකුජිං කුද තකුදත්

                              ජිංත කුදත් ජිගත කුදත් ගජ්ජිංගත කුද ගතත් ජිං

                              තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං   

 


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
D
Danushka Dharmapala


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Danushka Dharmapala

සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

අනෙකුත් ලිපි