කොහොඹා හෑල්ල - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

කොහොඹා හෑල්ල

කොහොඹා හෑල්ල කෙටි කවි 

 

  • ආයුබෝ                වේවා    - කළසෙත් මුදුන්                වේවා

             දෝෂ දුරු               වේවා    - සක්‍රමහ බඹු ආයුබෝ          වා

 

  • ගණපති දෙති         නුවණ   - මිහිකත රකිති මෙ          දෙරණ

            දෙන්නෙ මට          නුවණ   - අසන් දෙවියනි දේව සුභ     ගණ

 

  • යස ඉසුර                සුරඹා   - සිරිලකෙහි යුත්               ගජබා

            මල රජුගෙන්             සුබා   - වරම් ලැබගත් ලෙසින් කොසඹා

 

  • නිමල කල              යුතුමා  - ඒ මහතුන්ගෙ               හෙ තුමා

           උනුන් තම               පැතුවා  - පැතූ සිරිලක ඉන්ට           එතුමා

 

  • දෙන්නම සමව             හිද  - උන්නව සමගි රස                 විද

            සොද තුල යහන            හිද  -  නිදා සිහිනක් දුටිමි හිමි         සද

 

  • දුටු සිහිනය               නමින්  - යැදගෙන කියමි            එතුමන්

           සහ ගෙන ලෙස          ගමන්  - එදරැ උපතක් ඔබට        සුභමන්

 

  • රිසි රිසි දෙ                ඇඹුලි  - ගෙඩියක් කතොත් වූ          කලි

           උග් සකුලින්                විපුලි  - නොහොත් අඹයක් කන්ට ඇසිලි

 

  • පෙනෙන්නෙ              වැදා  - ඇසළ මස මැදි                  පොදා

            වෙහෙනය ලක්             එදා  - උපනි පාන්දර                සිකුරාදා  

 

 

කොහොඹා හෑල්ල 

 

ආලාර්තිය

තග්ගජිං /// තකජිං.............

කුංත ගත ගත // කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුකුද ගත ගත // කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුංත ගත ජිං කුකුද ගත ජිං

ගත කුංතක තරිකිට කුංත කුංතත් ජිං

තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

තිත - 4+4 ( මහ තනි තිත)

 

බෙර පදය     - කුකුද කුකුද කුකුතක ජිං ජිං ගත් තක ජිංත කිටිතක

 

කවිය            - ඈරිය වෙත පැමිණෙන ලෙඩ දොළ දුකා           යෙ ආ............

                      පිරිය වන රස කැවිලිත් යන්තම් කකා               යෙ ආ............

 

අලංකාර මාත්‍රය

 

කවිය           - එරිය කිරිත් තනපුඩු කළු වෙලා                         යෙ ආ............

                     සරිය නොගොස් දසමස ගැබ පිරි                       යෙ ආ............

 

කස්තිරම      - කුකුද කුකුතක ගජිංත් කුංදත් තත් ගජිං තක තකට කුංදත්

                      කුකුද කුකුතක තකට කුංදත් තා

 

බෙර පදය           - තකුං ජිං ජිං // තකුතක

                            තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිංතක කිටිතක

 

කවිය                - දොත මුදුන වැඳ වැඳ කියමි දෙවිය                නෙ

                          ගාත සන්ධි ඇවරෙමින් හිස රදය වු             නෙ

                          වාත රෝග බෝ විය මාගෙ හිමි සදු             නෙ

                          වාත ගොසින් කකියයි ලැම තුළ මෙදි           නෙ

 

වැඩි කර නැටීම  - {තකුං ජිං ජිං තකුං ජිං ජිං තකුතක ///

                          තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිංතක කිටිතක}   ///

 

කස්තිරම           - ගත්තකු ජිත් තම් තරිකිට ජිත් තරිකිට දොමිකිට තා

                          ගජිතකු ජිත්තම් තරිකිට ජිත් තරිකිට දොමිකිට තා

                          ගත්තකු ජිත්තම් ගජිතකු ජිත්තම් ගජිං ජිංත කුද ගජිතකු ජිත්තම්

                           තරිකිට ජිත් තරිකිට දොමිකිට තා

 

බෙර පදය           - දොම් තකු දොම් තකු දොං ජිං

                            දොම්තකු දොං ජිං

                            දොම්තකු දොම්තකු දොං ජිං

                            ගත් තත් ජිං තරිකිට

 

කවිය               - බඩු නැති කළ නැව නොපදි                   ති

                         අසරු කුඹුරක් සෙ බිජු නැ                      ති

 

අලංකාර මාත්‍රය

 

කවිය               - කඩු නැති පළිසය සවි නැ                      ති

                         දරු නැති ගෙය ඔබිනෙ නැ                     ති

 

කස්තිරම         - තත් කුද තතරි කුද තතරි තත් කුද තතරි තරිකිට දොමිකිට තා

                          ජිත් කුද තතරි කුද තතරි ජිත් කුද තතරි තරිකිට දොමිකිට තා

                          තත් කුද තතරි කුද තතරි ජිත් කුද තතරි තරිකිට දොමිකිට තතරි

                          තරිකිට දොමිකිට තතරි කුද තතරි

                          ජිත් කුද තතරි තරිකිට දොමිකිට තා

 

තිත - 2+2 (සුළු තනි තිත )

 

බෙර පදය             - කුකුද කුකුද කුකුතක ජිං තක තරිකිට කුකුතක

 

කවිය                    - සවනට වනා මෙ දුක් දුරු වුනෙ         යා

                              ලැම පිට රෝග දෙනුවන් බාහිනෙ     යා

 

අලංකාර මාත්‍රය

 

කවිය                 - එමවිට රුදා ගත පුඩු පෑදුනෙ                යා

                           දසමස පිරි විලිලුත් එම දිනෙ               යා

 

කස්තිරම            - කුජිගත කුජිගත ..//// ජිං }//

                           කුජිගත //// }//

                           තා ගජිං තක තරිකිට කුංදත් //

                           කුජිගත ජිං ජිං //

                           කුජිගත //// }//

                           කුජිගත /// කුංදත් තා

 

තිත - 3+3 (මැදුම් තනි තිත)

 

බෙර පදය          - ජිං ගත ගො ගො

 

කවිය                 - අක්කා ඉතින් නාඩන්         නෙ

                          එක්ක ගොසින් මම එන්       නෙ

                          දුක්ව සිතා නොසිතාන්          නෙ

                         රැක්මක් නැත කොසඹුන්        නෙ

 

අලංකාර මාත්‍රය

 

කවිය              - ඉනෙ සවඩි රන් කෙදිව            න්

                        පයෙ වළලු ගිගිරි ලව               න්

                        මෙසෙ කොමළ බොළද ලිය     න්

                        අනෙ මලනි දුටොත් කිය           න්

 

 කස්තිරම       - ගත්ත තෙහිගු තකට තකුද තක්කඩ ජික්කඩ කුද තකට තකුද

                       ගතත් තෙහිගු තකට තකුද

                       තා තක්කඩ තරිකිට ජි ජික්කඩ තරිකිට

                       තො තොංකඩ තරිකිට නං

 

ඔඩියට පිරිම -

 

ගමන් පදය     - ජිං දොජිං තක ජිං තක ජිං කුද

 

කවිය              - කොසඹො දිය නාපු                         නාපු

                        වයි වයි ගොඩ පැනපු                     පැනපු

                        සිටි මලරජ දැකපු                           දැකපු

                        පා වැදල සිටපු                                 සිටපු

 

                     අලංකාරය

                     ගමන

                     අලංකාරය

                     කස්තිරම

 

තිත - 2+2+4 (දෙසුළු මහ තුන්තිත)

 

අඩවිව     - තාං ජිංතක ජිංතක ජිංකුද ගජ්ජිං කුංතක ජිංගත කුංතත්

                 කුංත ගජිං තකුද ගජිං කුදත් ගජිං දොං තා

                 කඩතක තකුතක ජිජිකුද ගජිංත ගජිංත කුද ගජිගත

                 කුද කුද තා කුජිත්තගත දොමිකිට  තරිකිට කුංදත් තා

 

Akash Umayanga
❤️
2023 06 27 17:36:40