සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

ගණපති වන්නම

 

ගණපති වන්නම

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත - 3 + 3 ( මැදුම් තිත ) (1 2 3 + 1 2 3 )

 

බෙර පදය - ජිං කඩතක ජිං ගො ගො තකජිං කඩතක ජිං ගො ගො තකජිං කඩතක ජිං ගො ගො තකජිං කඩතක ජිං ගො ගො තක

 

තානම - තම් ද නම් දන තන තානෙ නම් දන තන

             තම් ද නම් දන තම් දෙන තා නා

 

කවිය - යුත් සිරින් බබළන ඇත් හිසින් සසොබන

           වෙත් දළින් අඩ දැන ගනු සුදනා

 

 තානම - තම් ද නම් දන තන තානෙ නම් දන තන

             තම් ද නම් දන තම් දෙන තා නා

 

කවිය - රත් පියුම් වැනි මුඛ යුත් සවන් ලෙළ දෙන

            නෙත් අදුන් නිල්මිණි කුඹු රමනා

 

තානම - තම් ද නම් දන තන තානෙ නම් දන තන

             තම් ද නම් දන තම් දෙන තා නා

 

කවිය - අත් උරින් පහතින වෙත් සුරන් සිරැරින

            යුත් නිතින් දෙවඟන දෙදෙනෙකි නා

 

තානම - තම් ද නම් දන තන තානෙ නම් දන තන

             තම් ද නම් දන තම් දෙන තා නා

 

කවිය -  අති නැණින් යුත් සුරි දෙක් බැවින් ඉසිදැන 

            මෙත් මෙවන් ගණපති වන්නමි නා

 

තානම - තම් ද නම් දන තන තානෙ නම් දන තන

             තම් ද නම් දන තම් දෙන තා නා

 

කස්තිරම -    රුද ගත ගත ගත කුකුදත් රුද ගත ගත ගත කුකුදත් රුද ගත ගත ගත කුකුදත්

ගජිංත ගත් ජිත් කුං දත්

තකුද ගජිං තකුද ගජිං තකු තක තරිකිට කුද කුද

ගජිංත ගත් ජිත් කුං දත්

තකු තක තරිකිට කුං දත් තා

 

සීරු මාරුව - තකට දො දොං තා කුං දත් තරිකිට තකට දො දොං තා

 

අඩව්ව -   ගත්ත තෙහිගු තකට තකුද

            තත් කඩ ජිත් කඩ කඩ තක තකට තකුද

            ගතකු තෙහිගු තකට තකුද   

            තත් තත් කඩ කඩ තක ජිත් ජිත් කඩ කඩ තක

            තොං තොං කඩ කඩ තක නං


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
D
Danushka Dharmapala


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Danushka Dharmapala

සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

අනෙකුත් ලිපි