ගාහක වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

ගාහක වන්නම

ගාහක වන්නම

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත - 2 + 2 + 4 ( දෙසුළු මහා තුන් තිත ) (1 2 + 1 2 + 1 2 3 4 )

 

බෙර පදය - දොදොංත දොංතකු දොද් දොං ජිං ජිං ගත් ජිං කුකුතක ජිං ජිං කඩතක දොදොංත දොංතකු දොද් දොං ජිං ජිං ගත් ජිං කුකුතක ජිං ජිං කඩතක දොදොංත දොංතකු දොද් දොං ජිං ජිං ගත් ජිං කුකුතක ජිං ජිං කඩතක දොදොංත දොංතකු දොද් දොං ජිං ජිං ගත් ජිං කුකුතක ජිං ජිං කඩතක  

  

තානම - ත න. . .   ත ම් ද. . . . . නා . . . . ත න  ත ම් ද. .   නා. . . . ත ම් ද. . . . . . . නා. . . . . . .ආ. . . . . . . . . .

 

කවිය -    සක් බඹ ඉසුරු ඒ විස්කම් කර                  නම

            සක් සින්නම් වීණාවය ගෙන                   සැම

 

තානම - ත න. . .   ත ම් ද. . . . . නා . . . . ත න  ත ම් ද. .   නා. . . . ත ම් ද. . . . . . . නා. . . . . . .ආ. . . . . . . . . .

 

කවිය -  සක්විති රජ හට ඉසුරිදු කළ                    මෙම

          සක් නදයෙන් සැදි ගාහක                   වන්නම

 

තානම - ත න. . .   ත ම් ද. . . . . නා . . . . ත න  ත ම් ද. .   නා. . . . ත ම් ද. . . . . . . නා. . . . . . .ආ. . . . . . . . . .

 

කස්තිරම    -   රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදත්  රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදත්  රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදත්

                  තා ගජිං තක තරිකිට කුංදත් තා ගජිං තක තරිකිට කුංදත් රුංතක ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං

                  රුංතක ජිං තක තරිකිට කුද කුද

                  තා ගජිං තක තරිකිට කුංදත්

                  රුංතක ජිං තක තරිකිට කුංදත් තා

 

සීරු මාරුව -   තකුතක ජිජිකුද ගජිත ගජිත කුද ගජිගත කුද කුද තා

                 තරිකිට කුද කුද තා තරිකිට කුද කුද තා

                 කුජිත්ත ගත දොමිකිට තරිකිට කුංදත් තා

 

අඩව්ව  -  තාම් දොම්ති ගත දොම්කිට කඩතක තරිකිට

            කිතක දොමිතිගත කිත්තත් කුද කුද

            තා කුජිත්ත ගත දොමිකිට තරිකිට කුංදත් තා