ගිරි දේවිය,ශුද්ධ මාත්‍රය නර්තනය පහතරට - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

ගිරි දේවිය,ශුද්ධ මාත්‍රය නර්තනය පහතරට

 

ගිරි දේවිය

ආරම්භක පදය -

දොම්ගත ගුද ගත් දිත් තත් ගුහිදි ගදිරිකිට ගුද ගත් දැහිං

 

ප්‍රධාන පදය -

ගත්ත ගදිත ගත ගුම් ර්.... රිම් ගත ගදිගත ගදිත ගතම්

දිතගත ගත්තම් ගුද ගුද රෙගුදකු දොම්

 

ඉරට්ටිය -

දොම් තත් තත් රුදගත ගත දොම් තත් තත් රුදගත ගත

රුද ගත ගත රුද ගත ගත ගුහිදි ගදිරිකිට ගතකු දොම්

 

කවිය -

සෑරි සොඳට බැඳි වරලස             දිළෙන්නේ

නෙරිය තියාලා සේලය                 අදින්නේ

රනින් රිදී මුතු හර ලෙල             දෙමින්නේ

ගිරි දේවි උපතයි මම                  කියන්නේ

 

ඉරට්ටිය -

දොම්ත ගතම් ගුම් දිම්ගත ගත්තත් ගත්දිත ගත ගුම් දිම්ගුද ගත්තත්  තා

 

කවිය -

මයුර විලස බැඳි වරළස යස            රුවට

දෙපියුරු වසා රන් පටියක්         ළමැඳ වට

සිරිකත පරදවන රූ සපුවකි            ඇයට

ආදර වඩන ගිරි දේවිය එයි             සබට

 

ඉරට්ටිය -

 දොම්ත ගතම් ගුම් දිම්ගත ගත්තත් ගත්දිත ගත ගුම් දිම්ගුද ගත්තත්  තා

 

දැහිම් දැහිම් දැහිම් රෙගත දෙගත ගදිගත ගුම්දත් දෙගතත් දොංත ගතත් තක්‍ර ගත කුද තා

 

කවිය  -

ඇඳ ඇඳ සේලය ගත             බබළාදෝ

බැඳ බැඳ වරළස සිහිනිඟ           පිළදෝ

සොඳ බඳ වෙලුමෙන් පියයුරු    ළෙලදෝ

සිහිනිඟ සිහිකඟ දෙපස           නටාදෝ

 

ඉරට්ටිය -

 දොම්ත ගතම් ගුම් දිම්ගත ගත්තත් ගත්දිත ගත ගුම් දිම්ගුද ගත්තත්  තා

 

කවිය -

සවලඳ පැහැමුව අඩසඳ          නළලත

කැකුළකි දත් දෙපළකි බැඳි      මුතු දත

දිදුළන නා දළු වෙයි ඇගෙ   දොතොලත

මෙලෙසින් බබළයි ගිරි      දේවිගෙ ගත                     

 

අවසාන ඉරට්ටිය -

දෙගත් ගතකු දොම් // දෙගත් ගතා //

දෙගත් ගතකු දොම් දෙගත් ගතා //

දෙගත් ගතා //

තත් තත් රැඳගත ගදිත ගුදිත ගත

තත් ගත රැඳ ගත තා කු දොංත ගත

ගදිත්ත ගුහිදි ගදිරිකිට තා

 

 

ශුද්ධ මාත්‍රය

 

ආරම්භ පදය -

දොංගත ගුද ගත් දිත් තත් ගුහිදි ගත් දිරිකිට ගුද ගත් දැහිං

 

පදය -

ගත් දිත් තත් දොම් ත කු දොං රැඳ ගුඳ ගත් දිත් තා (ද/ව)

 

අලංකාර පදය -

ගත්තම් ගත් දිත ගදි ත කු දොං දොං ත කු දොං දොං රැඳ ගුඳ ගත් දැහිං ගුම් දැහිං ගුදිත ගදිත් තා

 

ඉරට්ටිය -

ගුද ගදිගත ගදිත ගතම් තත් දිත් තත් දොම් ත කු දොම්

ගුද ගදිගත ගදිත ගතම් දෙග දිත් තත් දොම් ත කු දොම්

 

ගුද ගදිගත ගදිත ගතම්

ගුද ගදිගත ගදිත ගතම්

 

ගදිත ගතම් ගදිත ගතම් තත් දිත් තත් දෙග දිත් තත්

දෙගදිත දෙගදිත දෙගදිත ගත ගුදිත ගා රෙගුද ගා දැහිං

 

කවිය -

අත්තන මල සේ ඇදි සුදු සේලය ඉණවට රැළි         අල්ලා

 නෙළුම් මලක් සේ බඳිනා කොණ්ඩය මල් පෙති    ගවසාලා

 ගත ගත් රන් ඇගෙ මුකුළු සිනාවට බැමිදෙක ඉඟි     කරලා

 බලා සිටින් සකි ළඳ යන අන්දම තාලෙට පා           තබලා

 

ඉරට්ටිය -

ගුහිදි ගදිරිකිට ගුදගත් දැහිං ගුහිදි ගදිරිකිට ගුදගත් දැහිං ගුහිදි ගදිරිකිට ගුදගත් දැහිං

දැහිං දැහිං දැහිං ගුහිදි ගදිරිකිට ගුදගත් දැහිං

ගදිතගත් දැහිං ගුදිගත් දැහිං

තත් දිරිකිට ගතකු දොම් 

 

කවිය -

නිල්ලා රැළිලා අඳිනා සේලය තුණුඉඟ බබළව         තෙයි

සංගා පුස්කොළ තෝඩු දමාලා සවන් පටින් බදි        තෙයි

 

ඉරට්ටිය -

දොංත ගතම් ගුම් දිම්ගත ගත්තත් ගත්දිත ගතගුං දිංගත කුංදත් තා

 

කවිය -

මෙලෙසින් මන්මඳ දේවියේ යුදයට කොඩි බැඳ    ඒවියේ

 මගෙ සකියනි ඔබ පාවියේ සබ නැටුම මා         දේවියේ

 

මෙලෙසින් මල්ඳ දුල්ලා යුදයට කොඩි බැඳ         එල්ලා

මගේ සකියනි නුඹ පල්ලා දෙව් කලෙක රන්       තැල්ලා

 

 

අවසාන ඉරට්ටිය -

ගුම්ද ගුදං ගත ගත්ත ගතම් ගුද ගුම්ද ගුදං ගත ගත්ත ගතම් ගුද ගුම්ද ගුදං ගත ගත්ත ගතම් ගුද ගත්ත ගදිත ගත ගත්තත් දොම්

ගුම්ද ගුදං ගත ගත්ත ගතම් ගුද ගුම්ද ගුදං ගත ගත්ත ගතම් ගුද ගුම්ද ගුදං ගත ගත්ත ගතම් ගුද ගත්ත ගදිත ගත ගත්තත් දොම්

 

ගුම්ද ගුදං ගත ගත්ත ගතම් ගුද ගත්ත ගදිත ගත ගත්තත් දොම්

ගුම්ද ගුදං ගත ගත්ත ගතම් ගුද ගත්ත ගදිත ගත ගත්තත් දොම්

 

ගත්ත ගදිත ගත ගත්තත් දොම් ගත්ත ගදිත ගත ගත්තත් දොම් 

 ගත්තත් දොම් රෙගතත් දොම්

 දොම්තත් දොම්ත ගදිත් තත් තක්‍ර ගත ගුදගත් දැහිම්