තුරගා වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

තුරගා වන්නම

 

තුරගා වන්නම 

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත - 2+3 ( සුළු මැදුම් දෙතිත ) (1 2 + 1 2 3 )

බෙර පදය - දොං ජිංත ගත දොංත  දොං ජිංත ගත දොංත  දොං ජිංත ගත දොංත දොං ජිංත ගත දොංත

 

තානම - තත් තත් තනත් තනෙන තත් තත් තනත් තනෙන

තත් තත් තනත් තම්ද නා නා

තන තනෙන තන තනෙන  තතන තම් දන තනෙන

තානත් තනත් තම් ද නා නා

 

කවිය -  සත් වෙත් මහත් අදර ලත් යුත් සිදත් කුමරු

ගත් සිත් තොසත් පැවිදි අංගා

අණ කරන චන්නයෙන කන්ථකය අසු ගෙනෙන

ගෙන එදෙන අසුගෙ පිට නැංගා

 

තානම - තත් තත් තනත් තනෙන තත් තත් තනත් තනෙන

තත් තත් තනත් තම්ද නා නා

තන තනෙන තන තනෙන  තතන තම් දන තනෙන

තානත් තනත් තම් ද නා නා

 

කවිය -  ගත් ගත් පයත් අසුගෙ සබ්දත් වසත් සුරිදු

යන්නෙන් තොසින් තිදෙන සමගා

යන යනෙන කල තිදෙන එතැන තැන පසුව දැන

ගං තෙරට පත් වුනිය එමගා

 

තානම - තත් තත් තනත් තනෙන තත් තත් තනත් තනෙන

තත් තත් තනත් තම්ද නා නා

තන තනෙන තන තනෙන  තතන තම් දන තනෙන

තානත් තනත් තම් ද නා නා

 

කවිය -  ලත් ලත් සිතත් තිදෙන වෙන් වෙත් එකත් පසුව

මුත් කන්ථකත් වේය තුරගා

සිදුහතුන ගෙන වහන චන්න වල්ගය අතින

පැන්නෙන් එතෙර අනොම ගංගා

 

තානම - තත් තත් තනත් තනෙන තත් තත් තනත් තනෙන

තත් තත් තනත් තම්ද නා නා

තන තනෙන තන තනෙන  තතන තම් දන තනෙන

තානත් තනත් තම් ද නා නා

 

කවිය -   ගොත් සිත් මහත් රුසිරු ලත් යුත් සිදත් කුමරු

ගෙන් සත් රුගත් නරන අංගා

තිදෙන පැන ගියෙ ගගින එතෙද අණ ගෙන බැතින

ගෙදුව නැණ වර්ණයෙන තුරගා

 

තානම - තත් තත් තනත් තනෙන තත් තත් තනත් තනෙන

තත් තත් තනත් තම්ද නා නා

තන තනෙන තන තනෙන  තතන තම් දන තනෙන

තානත් තනත් තම් ද නා නා

 

කස්තිරම - කුද ගජිත කුද ගජිත කුද ගජිත කුද තාකුද ගජිත කුද ගජිත කුද ගජිත කුද තා කුද ගජිත කුද තා කුද ගජිත කුද තා  කුද තා කුද තා කුද ගජිත කුද ගජිත  කුද ගජිත  කුද තා

 

සීරු මාරුව - තකුතක තරිකිට කුංදත් ගජ්ජිත් තක ජිත් කුංදත්

                  ජිකුතක තරිකිට කුංදත් දොං තා

 

අඩව්ව - තත් තකට තක රොං තක්කඩ ජික්කඩ කුද තක රොං

             තක රොං ගජිං ජිකුද කිටිතකට කුංදත් ජික රොං

Pawani Thishara
2023 04 26 16:08:25

Pawani Thishara
2023 04 26 16:08:24