දහ අට වන්නම් උපත් කවි - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

දහ අට වන්නම් උපත් කවි

වන්නම් දහ අට රාග තමයි පවසන්නේ - කවි සිංද

කියන්නේ 

තොන්නන් තරිකිට වන්නන් දහ අට දන්නේ - මේ සැටි පවසන්නේ 

පලමුව ගාහක වන්නමටයි පවසන්නේ - පිළිවෙළ අහපන්නේ

දෙවනුව නාගා වන්නමටයි පවසන්නේ - මේ සැටි දැනගන්නේ

තුන්වෙනි උරගා වන්නමටයි පවසන්නේ - කිවිඳුනී අසන්නේ

සිව්වෙනි ශවුලා වන්නමටයි පවසන්නේ - සබ සැවොම අසන්නේ

පස්වෙනි මුසලා වන්නම කිය තී

සයවෙනි උකුසා වන්නම කිය තී

සත්වෙනි වෙරොඩි වන්නම කිය තී

අටවෙනි හනුමා වන්නම කිය තී

නව වෙනි කවි කීවයි නයියා ඩී

දසවෙනි කවි කීවයි මයුරා ඩී

එකොලොස කවි කීවයි සිංහනා ඩී

දොලොසට කවි කීවේ කුදිරා ඩී  

දහ තුන කවි කී කිරලා වන්නම

දහ හතරට කී අසදෘශ වන්නම

පහලොස කවි කී ඊරඩි වන්නම

දහ සය කවි කී සුරපති වන්නම

දහ හත කවි කී ගණපොති වන්නම

දහ අට කවි කී උදාර වන්නම

මෙලහට පවසති රසවත් මීසම

කීමට පරසිඳු සිව් අවදානම