දළුමුර පාලිය හා මණ්ඩුක වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

දළුමුර පාලිය හා මණ්ඩුක වන්නම

 

දළුමුර පාලිය 

 

තිත - 3 + 2 + 2 තාලය

දවුල් පදය -

ජිම්ත් තක්කිට තකට ජිංකිටි කිටිතක

තානම -

තාන තන තන තාන තන තන තාන තන තම් දානෙනා

තනෙන තන තන  තනෙන තන තන  තනෙන තන තම් දානෙනා

කවිය -

උපන්නේ දළුමුර නාග ලොව නා රජුගේ විෂ දූම                යෙන්

ගෙනෙන්නේ පොත් කඩක අසුරා රැගෙන දළු මුර කුසුම        යෙන්

මෙවන් දළුමුර යාග දක්වා සියලු පිරිපත                       දුරලමින්

හරින්නේ සැම සියලු වස් දොස් එමහා කෙරෙනා රජු         බෙලෙන්

කළාසම -

කුදිත ගදි ගත කුදිත ගත්තත් කුදිත ගදි ගත කුදිත ගත්තත් කුදිත ගදි ගත කුදිත ගත්තත් කුදිත ගත කුද ගදිත ගුද ගත්

අඩව්ව -

තහර්ද තත් තත් තතත් තත් තත් තහර්ද තක්කිට තකට කුද ගත්

තහර්ද රුඳගත තහර්ද රුඳගත තහර්ද රුඳගත  තහර්ද තක්කිට ගතත් කුදගත

තා ගත්තත් ගතත් ගුද ගත තා

තිත - 3 + 3 ( මැදුම් තනි තිත )

දවුල් පදය - ජිංත තකට

කවිය -

මෙ තුන් ලොව සැම සතට පෙනේ                     සොඳ

රන් තෙල්ලෙන් අදිමින් රුව සඳ                         මැඳ

ඉන් දැමු තෙල්ල ද දෙරණ  වැටුණ                      සඳ

සුන්කර දෙරණත පලා ගියේ                           සොඳ

 

කළාසම -

කුද කුද ගත කුද කුද ගත කුද කුද ගත කුද ගත කුද ගත කුද තත්

කුදත් තකට දොම්ත ජිං තරිකිට

කුදගත කුද තා තතත්

අඩව්ව -

තහර් ජිංදං ගජිං ජිකුද

කුදක ජෙංත ජෙංත ගතත් කුදක ජෙංත ජෙංත ගතත්

කුදක ගතත් කුදක ගතත් කුද ගත කුද ගත කුද තා

දිරිකිට තරිකිට ගතත් දිරිකිට තරිකිට ගතත් දිරිකිට තරිකිට ගතත්

තහර්ත තත්ත තහර්ත තත්ත තහර්ත තත්ත ගත කුදගත තහර්ත තා

 

   

මණ්ඩුක වන්නම 

 

 

තිත - 3 + 4 (මැදුම් මහ දෙතිත ) 

දවුල් පදය -

කුදත් තක්කිට තකට ජිමිතකු

තානම -

තෙයිය තනත් තනෙනා තෙයිය තනත් තනෙනා තෙයිය තනා තනෙනා

නත් තත් තොනිමි කිත්තත් තෙයිය තනා තනෙනා

කවිය -

අවිය රැගෙන යුදයට ආ විලසට //

දෙවියනි පෙර සිට /// තිබුණේ මෙලෙසට

තෙයිය තනා තනෙනා තෙයිය තනා තනෙනා

 

හයියෙන් කීවොත් වන්නම ඔබිනට //

අයියෝ මේ වන්නම /// කියා දියන් මට

තෙයිය තනා තනෙනා තෙයිය තනා තනෙනා

 

උදහස වී රිවි පායන විලසට //

දහස් ගණන් හැඩු //

දහස් ගණන් ගැයු මණ්ඩුකයේ සිට

තෙයිය තනා තනෙනා තෙයිය තනා තනෙනා  

 

අහස් කුසේ වැසි ගුවනින් එනවිට //

දහස් ගණන් විල /// ගිය සක්වළ වට

තෙයිය තනා තනෙනා තෙයිය තනා තනෙනා

 

කළාසම -

ගුදිත ගත ගත ගදිත ගුද ගුද  ගුදිත ගත ගත ගදිත ගුද ගුද  

ගුදිත ගත ගත ගදිත ගුද ගුද  

කුදිත තත් කුද ගදිත කුද දොම්

අඩව්ව -

රජෙග තක්කිට රජෙග තත් තත්

කිටිතරිකිට තක්කඩ තරිකිට රජෙග රජෙගත්

රජෙග තත්කිට ගතත් කුද ගත තා

ගත්තත් ගතත් කුදගත දෝං තා