දුනුමාලප්පුව - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

දුනුමාලප්පුව

දුනුමාලප්පුව 

 

ආලාර්තිය

තග්ගජිං /// තකජිං.............

කුංත ගත ගත // කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුකුද ගත ගත // කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුංත ගත ජිං කුකුද ගත ජිං

ගත කුංතක තරිකිට කුංත කුංතත් ජිං

තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං ( කෙටි ආලාර්තිය ද නටනු ලැබේ )

 

දකුණට නැටීම          - ගත් ජිංත ///

                             ගජිජි කුද /// ගත කුංත කුංත කුංතත් ජිං

                             තජිං ජිං // තජිං ජිංත ගත කුකුදත්

                             දොදොං තා /// දොම් තා තදොං දොංත තා ගත් තරිකිට

වමට නැටීම              - තෙහිං ජිංත ///

                              ගජිජි කුද /// ගත කුංත කුංත කුංතත් ජිං

                              තජිං ජිං // තජිං ජිංත ගත කුකුදත්

                              දොදොං තා /// දොම් තා තදොං දොංත තා ගත් තරිකිට

දකුණට නැටීම          - ගත් ජිංත ///

                            ගජිජි කුද /// ගත කුංත කුංත කුංතත් ජිං

                            තජිං ජිං // තජිං ජිංත ගත කුකුදත්

                            දොදොං තා ///  තා තදොං දොංත තා ගත් තරිකිට

හමාරය                    - රුංතක ජිං ජිං ගත්තත් /// ගත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

                              තකුතක ජිං ජිං ගත්තත් /// ජිත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

                              ගත් තරිකිට 

 

 

ගමන් මාත්‍රය                  - කුද කුජි ගත....................

මාත්‍රය                         - කුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ගත්තත් ජිං තක තරිකිට

කස්තිරම                      - ගත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා තකට

                                  රුංතක ජිං ජිං ගත්තත්  ගත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

ගමන් මාත්‍රය                  - කුද කුජි ගත....................

මාත්‍රය                         - කුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ගත්තත් ජිං තක තරිකිට

කස්තිරම                      - ජිංත කුදත් තක ජිජිකුද තා තකට

                                      තකුතක ජිං ජිං ගත්තත්  ජිත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

ගමන් මාත්‍රය                  - කුද කුජි ගත....................

මාත්‍රය                         - කුංදඩ කුං ජිං තරිකිට ගත්තත් ජිං තක තරිකිට

කස්තිරම                      - රුංතක ජිං ජිං ගත්තත් ///  ගත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

                                      තකුතක ජිං ජිං ගත්තත් ///  ජිත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

                                      රුංතක ජිං ජිං ගත්තත් //  ගත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

                                      තකුතක ජිං ජිං ගත්තත් //  ජිත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

                                      රුංතක ජිං ජිං ගත්තත් ගත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

                                      තකුතක ජිං ජිං ගත්තත්  ජිත්ත කුදත් තක ජිජිකුද තා

                                      රුංතක ජිං ජිං ගත්තත්

                                      තකුතක ජිං ජිං ගත්තත්

                                      ගත්ත කුදත් ගත් තෙහිං තෙහිං

                                      ජිත්ත කුදත් ජිත් තෙහිං තෙහිං

                                      ගත්ත කුදත් ජිත්ත කුදත්

                                      ගත් තෙහිං තෙහිං ජිත් තෙහිං තෙහිං

                                      තක්කඩ තරිකිට ජිත් ජිත්කඩ තරිකිට ජිත්

                                      ගජ්ජි ජිගත කුදගතත් ජිං තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

ගමන් මාත්‍රය                     - කුද කුජි ගත

 

අවසානය                         - ජිංත ජිංත ජිංත කුදත් ගජිං ජිංත කුං කුදගත

                                          ජිගත ජිංත ජිංත කුදත් ගජිං ජිංත කුං කුදගත

                                          ජිංත ජිංත ජිංත කුදත් ජිගත ජිංත ජිංත කුදත්

                                          ජිංත කුදත් ජිගත කුදත් ගජ්ජිංගත කුදගතත් ජිං

                                          තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

                                           තග්ගජිං /// තක ජිං............

                                           කුංත කුද ගජිජිගත

                                           කුකුද කුද ගජිජිගත

                                           කුංත කුං තත් ජිං

                                           තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං.