දෙවොල් ගොඩ බැසීම හා පන්දම් පද කොටසක් - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

දෙවොල් ගොඩ බැසීම හා පන්දම් පද කොටසක්

 

දෙවොල් ගොඩ බැසීම

දවුල් පදය -

ජිංකිටි තත් තත් කිටි තක

 

අඩුකෝල් පදය - 

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත් දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත්

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත්

හර්ද ගදි ගතත්  හර්ද ගදි ගතත්  හර්ද ගදි ගතත්  ගදි ගතත් ගතත්

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගතත්

දොං ගතත්

 

කවිය -

වෙළඳ කුමරු උපනිය කාවේරි               පුරේ

සැවොම කතා කර නැව් සැදුවයි           එවරේ

බදිති නැව් සතට රුවලුත් එකම            සැරේ

යමුය සිංහලට වෙළදාම් යසය             එපුරේ

 

නොනිම් සුවඳ විහිදෙන නා මල්            පිපිලා

පෙළින් පෙළට තැන තැන බිම් මල්       පිපිලා

රළින් රළට සැමතැන සුදු වැලි             පිරිලා

දෙවුන්දර තොටත් මම දනිමි යමු          බලලා

 

ජිංගත ගත්තත් ගදිගත ගත්තත්

දොංත ගදිත්තක ජිංත ගදිත්තත්

ගදිගත ගත දොම් දොංත ගතා

 

(ඉතිරි කොටස් නාට්‍යානුසාරයෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ )

 

චරිත -

දොවොල් දෙවි වෙස්ගත් ඇදුරා

ගුරුන්නාන්සේ

 

කවි -

දොංත තකට තාලය

රුවන් විදුලි ලා සත ගිනිජල්                   හැලියේ

පියුම් ලෙස පඩුරු සත ආ පසු                  හැරියේ

නැවුම් කළස් පිණිදිය දැන් විසිර                 ගියේ

දෙවුන්දර විෂ්ණු ගොඩ එන්න                නෑරියේ

 

ලංකොට එපිරි වර සැම දෙන සමගි           වෙලා

දෙන්නට සොද පුද පඩුරු සොඳ රටක්           බලා

අපහට ගොඩ එන්ට පුළුවන් දැයි               සිතලා

ගිංතොට මම දනිමි යමු අපි සතුටු               වෙලා

 (ගොඩ බැසීමෙන් පසු )

 

පදය - (පන්දම් ගෙන)

 ජිංගත ගදිගත ගදිගත ගුද ගුද ජිංගත ගදිගත ගදිගත ගුද ගුද ජිංගත ගදිගත ගදිගත ගුද ගුද  

ජිංගත ගදිගත ගදිගත ගුද ගත ජිංගත ගදිගත ගදිගත ගුද ගත ජිංගත ගදිගත ගදිගත ගුද ගත

ජිං ගත ගුද ගත ජිං ගත ගුද ගත ජිං ගත ගුද ගත  තකුද ගතත් ග

 

හමාරය -

ජිංගත ගතතත් ගදිගත ගත්තත්

ජිංත ගදිත් තක ගදිත ගදිත්තත්

ගදිගත ගත දොං දොංත ගතා

 

පන්දම් පද කොටසක්

 

පදය -

ජිංත ගත් තත් ගතත් ගත ගදිත ගත් තා //

ජිංත ගත් තත් ගතත් ගදිත ගත් තත් ගතත්

ජිංත ගත ගදිත ගත ගත ගදිත ගත් තා

ජිංත ගත් තත් ගතත් ගදිත ගත් තත් ගතත්

ජිංත ගත ගදිත ගත ගත ගදිත ගත් තා

 

අලංකාර මාත්‍රා

1 ජිංත ගතා කුද

2 ජිංත ගත්තත් ගතත් ගදිත ගත්තත් ගතත්

3 ජිංත ගතා කුද

4 ජිංත ගත්තත් ගතත් ගදිත ගත්තත් ගතත්

5 ජිංත ගතා කුද

6 ජිංත ගත්තත් ගතත් ගදිත ගත්තත් ගතත්

 

පන්දම් පද කොටස

ජිං ගත කුදගත් ගදිගත කුද ගත්

ජිංගත කුද ගත ගදිත ගුදිත්තත්

ජිං ගජිත් තත් /// ජෙං ජෙං කිත්තත්

තක්කඩ තරිකිට ජෙනකිට

ජික්කඩ තරිකිට ජෙනකිට

තොංකඩ තරිකිට ජෙනකිට

ගදිත කුදිත ගත ගදිත කුදිත් තත්

ජිංගත කුද ගත ගදිගත කුද ගත

ජිංගත කුදගත ගදිත කුදිත් තත්

ගදිත්ත තොංකඩ තරිකිට

දොංත ගදිත ගත ගදිත්ත

තොංකඩ තරිකිට තා ගදිත්තත් (ද/ව)

 

හමාරය -

ජිංගත ගත්තත් ගදිගත ගත්තත්

දොංත ගදිත්තක ජිංත ගදිත්තත්

ගදිගත ගත දොං දොංත ගතා

 

2 පදය -

ජිංත ගදිත ගත ජෙං ජෙං කිත්තත් //

ගදිගත කුදගත ජෙජ් ජෙං කිත්තත්

ජිංගත කුදගත ජෙජ් ජෙං කිත්තත්

ගදිගත කුදගත ජෙජ් ජෙං කිත්තත්

ජිංගත කුදගත් ගදිගත කුදගත

ජිංගත කුදගත ගදිත කුදිත්තත්

ගදිත්ත තොංකඩ තරිකිට

දොංත ගදිත ගත ගදිත්ත

තොංකඩ තරිකිට තා ගදිත්තත් (ද/ව)