දේවාරාධනාව හා දළදා අෂ්ඨකය - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

දේවාරාධනාව හා දළදා අෂ්ඨකය

 

දේවාරාධනාව

තිත - 3 + 4 ( 1 2 3 + 1 2 3 4 )

බෙර පදය - දොං ජිං ජිං තකට දොං තක

 

තානම -

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තම්දන තතන තනා තන තම්දන තෙයිතන තතන තනා

 

කවිය -

ඈත සිට පෙරුමන් පුරාගෙන මෙතේ බුදුබව පතාගෙන එන

ඈත සිට පෙරුමන් පුරාගෙන මෙතේ බුදුබව පතාගෙන එන

නාථ දේව රජුනේ ඔබෙන් මට අවසර ලැබෙනු අනේ

 

තානම -

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තම්දන තතන තනා තන තම්දන තෙයිතන තතන තනා

 

කවිය -

දීරබල ඇති තේජසක් ඇති රත් හදුන් අරයෙන් පහළ වුණ

දීරබල ඇති තේජසක් ඇති රත් හදුන් අරයෙන් පහළ වුණ

විශ්ණු දේව රජුනේ ඔබෙන් මට අවසර ලැබෙනු අනේ

 

තානම -

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තම්දන තතන තනා තන තම්දන තෙයිතන තතන තනා

 

කවිය -

රූපයක් ඇති මුහුණු සයකින් අත් දොළොසකුත් බබළවාගෙන

රූපයක් ඇති මුහුණු සයකින් අත් දොළොසකුත් බබළවාගෙන  

කන්ද කදිර රජුනේ ඔබෙන් මට අවසර ලැබෙනු අනේ

 

තානම -

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තම්දන තතන තනා තන තම්දන තෙයිතන තතන තනා

 

කවිය -

බොහොම අනුහස් තබා මෙලොවට ඇවිත් සත් වාරයක් ඉපදුන

බොහොම අනුහස් තබා මෙලොවට ඇවිත් සත් වාරයක් ඉපදුන

පත්තිනි මෑණියනේ ඔබෙන් මට අවසර ලැබෙනු අනේ

 

තානම -

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තම්දන තතන තනා තන තම්දන තෙයිතන තතන තනා

 

කවිය -

ලෝක නායක පාද කරුණා තැබුව සමනල ගලේ මුදුනත  

ලෝක නායක පාද කරුණා තැබුව සමනල ගලේ මුදුනත  

සමන් දේව රජුනේ ඔබෙන් මට අවසර ලැබෙනු අනේ

 

තානම -

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තනා නත් තම් දන තනම් දන තා නෙනත් තම් දාන තානෙන

තම්දන තතන තනා තන තම්දන තෙයිතන තතන තනා

 

 

දළදා අෂ්ඨකය 

 

ශ්‍රද්ධා ගුණ සුද්ධෝදන නරපති කුල මහිමා

බුද්ධාගම මහමායා  දේවිය දරු පෙම්මා

විද්‍යාධර සකළාගම ත්‍රිපුනා කවි පසුණා

ශ්‍රි ගෞතම ද්‍රාමදමනි ප්‍රණාමිත සරණා

 

ත්‍රෛ ලෞකික ත්‍රෛ මූර්තික ත්‍රෛ පූජිත පුරනා

ත්‍රෛ භූෂණ ත්‍රෛ පාවක ත්‍රෛ කීර්තික නිපුනා

නිලාගිරි දීරාපද නමිනා යස කරනා

ශ්‍රි ගෞතම දායා මුණි ප්‍රණාමිත සරණා

 

පූජිත කුළ පූජිත නෘත්‍ය පූජිත සිරි කමලා

පූජිත හර පූජිත භරි පූජිත විනි නිමලා

පූජිත සුර පූජිත පති පූජිත මහි සමනා

ශ්‍රි ගෞතම දායා මුණි ප්‍රණාමිත සරණා

 

ශ්‍රි මහ ජය ශ්‍රි නන්දන ශ්‍රි මත් නෘත්‍ය කිරනා

ශ්‍රි සෝභිත ශ්‍රි තාපන ශ්‍රි පූජිත පුතනා

ශ්‍රි මංගල ශ්‍රි කුංකුම ශ්‍රි වාදන වදනා

ශ්‍රි ගෞතම දායා මුණි ප්‍රණාමිත සරණා