නමස්කාරය - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

නමස්කාරය

                                        නමස්කාර ගාථා

ත්‍රිවිධ රත්නයට

මෙරුං විරාජිත සමං විය  බුද්ධ               රාජං

ශ්‍රී දන්ත සාගර සමං විය ධම්ම                 රාජං

සත්කුල පබ්බත සමං විහ සංඝ                රාජං

සිරි බුද්ධ ධම්ම ගුණ සංඝ වරං                නමාමි

 

                          නමස්කාර සරඹ

                          උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය

තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

 

                         පහතරට නර්තන සම්ප්‍රදාය

ගද්දිරිකිට ගුංදිරිකිට ගතත් ගතත් දොම් ගත් දැහිම්

ගද්දිරිකිට ගුංදිරිකිට ගතත් ගතත් දොම් ගත් දැහිම්

ගද්දිරිකිට ගුංදිරිකිට ගතත් ගතත් දොම් ගත් දැහිම්

 

                          සබරගමු නර්තන සම්ප්‍රදාය

තෙයි තා ගතත්

තෙයි තා ගතත්

තෙයි තා ගතත්

තෙයි තෙයි තෙයි ත

තෙයියත් තාම්