සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයේ හත්පද පෙළපාළිය 01

පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයේ  හත්පද පෙළපාළිය

අනුපිළිවෙළ අනුව මෙය සංඛ්‍යාවෙන් හතකි. යහන් දැක්ම නැටීමෙන් අනතුරුව ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ හත්පද පෙළපාළියයි. විචිත්‍ර රංගනයකින් යුත් පූජා පෙළකි. එකී පාළි හත නම් ,

  1. අඟුරුදුම්මලපාළිය
  2. කළස්පාළිය
  3. කෙණ්ඩිපාළිය
  4. පොල්ගෙඩිපාළිය
  5. මාළුගෙඩියපාළිය
  6. සළුපාළිය
  7. දළුමුරපාළිය

යනුවෙනි. අතීතයේ අළුයම කප සිටුවන අවස්ථාවේ ද හත්පද පෙළපාළියම නර්තනය කර ඇත. එක් පාළියක් කොටස් තුනකින් යුක්ත වේ.

  1. පාළියේ උපත ගැන කියවෙන කවි ගායනා කරමින් දිගු තාල රටාවකට අනුව සිදු කරන නර්තනය
  2. කෙටි කවි ගායනා කරමින් දොංත තකට තාලයට සිදු කරන නර්තනය
  3. පාළි පදය හා ආවැඩීම සිදු කරන නර්තනය

එක් එක් පාළියට විශේෂ වූ පාළි පදයක් ඇත. මෙකී මුල් අවස්ථා දෙකෙ දී කවි කීමෙන් අනතුරුව කළාසම හා අඩව්ව බැගින් ද නටනු ලැබේ. පාළි නර්තනය කිරීමේදී ඊටම නියම වූ මාත්‍රා නැටීමක් දක්නට නොලැබේ.

කළස්පාළිය

බෙර පදය -

ජිං කුඳ දොංත ගදිත ගත ජිං තත් ජිමිතකුඳා කිටිතක

කවිය -

පෙර බුදුන් සමයේ පටන් වසවතු එ දස බිම් බර  බිදා

පැරද ගිය වස වතු එනාලාගිරි ඇතුන් බුදුරැස්   තෙදා

රැගෙන මාරුක් මලක් සුරතින් එදා පුන්කළසට සදා

අදත් එම පුන්කළස දක්වා පැමිණි පිරිපත හැර  මුදා

කළාසම -

ජිංත ගතා කුද ජිංත ගතා කුද

ජිංත ගතා කුද ජිංත ගතා කුද

ගදිත කුදිත්තත්

අඩව්ව -

තා තහර්ත කුද තක්කිට කුද කුද

තක්කිට දික්කිට තක්කිට කුද කුද

දොංත ගදිත ගත ගදි ගත දිරිකිට තරිකිට තා

ජිමිත්තත් ගති ගත දිරිකිට තරිකිට තා

 

දොංත තකට තාලයට කවිය -

කළසට මොනවා දැයි මල් අර      ගන්නේ

කළසට රන් තැඹිලිය මල් අර       ගන්නේ

කළස වැසෙන දෙවි සැවොම    වඩින්නේ

කළසින් ආවඩවා සෙත              දෙන්නේ

 

කළාසම -

කුඳ කුඳ ගත ///

කුඳ ගත කුඳ ගත කුඳ දොං

කුඳත් තකට තා කුංදත් තරිකිට

කුඳ ගත කුඳ තා ගතත්

අඩව්ව -

තහර්ද ජෙංද ගජිං ජිකුඳ

කුඳක ජෙංත ජෙංත ගතත් //

ජෙංත ගතත් ජෙංත ගතත්

කුඳ කුඳ ගත ///

තතත් තා

දිරිකිට තරිකිට තකට ///

තහර්ද තත්ත ගත කුඳ ගත තහර් ද තා

පාළි පදය -

ජිංගත ගදිගත ගතිගත කුංදත් ///

ජිංගත ගදිගත /// දෝං ගදිත්තත්

කුද කුද තත් තත් කුද කුද තා //

කුද කුද තත් තත් // දොංත ගදිත්තක ජිංත ගදිත්තත්

ගදිගත ගත දොම් දොංත ගතා

ආවැඩීම -

ජිංත ගතත් ගදිගත කුඳ

ගදිත කුඳිත ගදිත ගතත්

ජිංත ගතත් ගදිගත කුඳ

ගදිත කුඳිත ගදිත ගතත්

ජිංත ගතත් ගදිත ගතත්

කුඳගත කුඳ ගත කුඳ දොං

දිරිකිට තරිකිට ගත ජෙං ගතත්

හර්ද ගත ගත ගත ගතත් ජෙං ගත් තා


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
D
Danushka Dharmapala


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Danushka Dharmapala

සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

අනෙකුත් ලිපි