පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයේ හත්පද පෙළපාළිය 02 - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයේ හත්පද පෙළපාළිය 02

පහන්මඩුව ශාන්තිකර්මයේ  හත්පද පෙළපාළිය 

අනුපිළිවෙළ අනුව මෙය සංඛ්‍යාවෙන් හතකි. යහන් දැක්ම නැටීමෙන් අනතුරුව ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ හත්පද පෙළපාළියයි. විචිත්‍ර රංගනයකින් යුත් පූජා පෙළකි. එකී පාළි හත නම් ,

  1. අඟුරුදුම්මලපාළිය
  2. කළස්පාළිය
  3. කෙණ්ඩිපාළිය
  4. පොල්ගෙඩිපාළිය
  5. මාළුගෙඩියපාළිය
  6. සළුපාළිය
  7. දළුමුරපාළිය

යනුවෙනි. අතීතයේ අළුයම කප සිටුවන අවස්ථාවේ ද හත්පද පෙළපාළියම නර්තනය කර ඇත. එක් පාළියක් කොටස් තුනකින් යුක්ත වේ.

  1. පාළියේ උපත ගැන කියවෙන කවි ගායනා කරමින් දිගු තාල රටාවකට අනුව සිදු කරන නර්තනය
  2. කෙටි කවි ගායනා කරමින් දොංත තකට තාලයට සිදු කරන නර්තනය
  3. පාළි පදය හා ආවැඩීම සිදු කරන නර්තනය

එක් එක් පාළියට විශේෂ වූ පාළි පදයක් ඇත. මෙකී මුල් අවස්ථා දෙකෙ දී කවි කීමෙන් අනතුරුව කළාසම හා අඩව්ව බැගින් ද නටනු ලැබේ. පාළි නර්තනය කිරීමේදී ඊටම නියම වූ මාත්‍රා නැටීමක් දක්නට නොලැබේ.

 

අඟුරුදුම්මලපාළිය

බෙර පදය - කුදත් තක්කිට තකට ජිමිතකු

කවිය -

සේම සිරිකත ලෙසට අභරණ පැළදි සුදුමල් දමකි කර        වට

දූප පැහැගත අබය හස්තය ගිනි කබලකුත් රැගෙන සුර       තට

රාම සුරිදුන් වරම් බලයෙන් තුන නෙතින් බලමින් මේ මුළු රට

දූම දේවිය අඟුරු දුම්මල රැගෙන පිරිපත හරින් දුරු        කොට

කළාසම -

කුඳිත තත් කුඳ ගඳිත කුඳ දොං

කුඳිත ගත ගත ගතිත කුඳ කුඳ  ////

කුඳිත තත් කුඳ ගදිත කුඳ දොං

අඩව්ව -

තහර්ද තත් තත් තතත් තත් තත්

තහර්ද තක්කිට තකට කුද දොං

තහර්ද රුඳ දොං ///

දොංත ගත්තත් ගතත් කුඳ ගත

තා  ගත්තත් ගතත් කුඳ ගත තා

 

දොංත තකට තාලය -

කවිය -

සල්මල් වනයට නා රජු වැඩ      ලා

සල් දුම්මල පෙන ගොබය වසා ලා

දුම්මල මාලාවක් පුද කර           ලා

දෙන් සෙත දුම්මල ගෙනත් වඩාලා

කළාසම -

කුඳ කුඳ ගත ///

කුඳ ගත කුඳ ගත කුඳ දොං

කුඳත් තකට තා කුංදත් තරිකිට

කුඳ ගත කුඳ තා ගතත්

අඩව්ව -

තහර්ද ජෙංද ගජිං ජිකුඳ

කුඳක ජෙංත ජෙංත ගතත් //

ජෙංත ගතත් ජෙංත ගතත්

කුඳ කුඳ ගත ///

තතත් තා

දිරිකිට තරිකිට තකට ///

තහර්ද තත්ත ගත කුඳ ගත තහර් ද තා

පාළි පදය

තහර්ද ගතත් තත් කුඳ ගත ////

තහර්ද ගතත් /// තත් කුද ගත ////

තහර්ද ගතත් තහර්ද ගතත්

කුඳ ගත කුඳ ගත කුඳ දොං

දිරිකිට තරිකිට තකට තහර්ද තත්ත

ගත කුඳ ගත තහර්ද තා

ආවැඩීම -

ජීංත ගතත් ගතත් ගතත්

ජිංත තකට තකට ගතත්

ජිගත ගතත් ගතත් ගතත්  

ජිංත තකට තකට ගතත්

ජිංත තකට තකට ගතත්

ජිංත ගතත් ගදිත ගතත්

කුඳගත කුඳ ගත කුඳ දොං

දිරිකිට තරිකිට ගත

ජෙං ගතත්

හර්ද ගත ගත ගත ගතත් ජෙං ගත් තා