ප්‍රශස්ති ගායනා - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

ප්‍රශස්ති ගායනා

ප්‍රශස්ති ගායනා

 

01.

තුරු රත්න සිරි ලෙසිනා තිළින නෙක දෙන නිත්‍ය සන්තොසිනා //

 

උදුල කළ දිගු නයන දිගු ගෙල පබල යස හර කමල කල රැදි

විපුල උරතල නැඹල තුළ බල කමල නැඹදුල පබල දල යස

 

විපුල ගුණ රැඳි උදුල රණමති නිතර කළ ලොල සකල කෙළ

නිති පැමිණි යසදෙස වාක්‍යදීපනේ

 

ලකලමාතා අඟන ලකසිරි වඩන සුර විපුල සිරි

සකල විඳ නිජ බැතින රියහස භූජග දෘඩතර තුමුතු නසු හෘද

 

විරිදු බිඳහල නබල සෙන්කර නිබඳ පිරිවර සරා හිරු වරුණා

මුතු නැංගු ධජ සිංහාසනේ හිමි මුදුනේ

 

කුන්ද කර තුල්ලා

යසින් දිසි කුන්දාකර තුල්ලා //

 

කුන්දා කර තුල් පිරියස සුවිපුල් නන්ද නරේනද්‍රසිංහ භුවිපාලා

 

තත දිඟු තානා යස ඳුන් ගානා ගඟ රඟ පීනා

රුපැති සමානා සිරි උරයානා වැජඹෙනු නූනා

ගඟ රඟ පීනා දින දින භූනා

 

කුල රවි කමලා කර හසලා කලා තෙද කර කොපුලා

සරි සක අතලා නිජ සිරි අචලා මෙර ගිරි නෑඹුලා

පුර දුරු සිරිලා විදු සිරි සකලා

 

රුදු රුපු මීපා නිප මත දීපා සිරි ලක දීපා

තුළ වැස සේපා තම නෙක පාපා හැරි යුරු දීපා

සහදිය දීපා හිදු හිරි සේපා

 

 

02.

ලක්ෂ්මී භුජ වාසා - සතතු ජය - ලක්ෂ්මී භුජ වාසා.............

 

වීර විජය ලක්ෂ්මී ශිව       කාමී

නෑරබාහු ශිඛරය විසු        පේමී

සාර මෘත ගරු පවනැති   සෝමී 

වීර නරේන්ද්‍ර සිංහස්          වාමී

 

ලක්ෂ්මී භුජ වාසා - සතතු ජය - ලක්ෂ්මී භුජ වාසා.............

 

මන්දැඩි ප්‍රතිකල් දෙමලෝ         ලන්දෙසි

බාන් එජාටා ලාඩය                    සන්නසි

නන් දෙස වලමේ භාෂ                  විශේෂි

පිංවත් අප හිමි දැන දැක                 විලසී

ලක්ෂ්මී භුජ වාසා - සතතු ජය - ලක්ෂ්මී භුජ වාසා.............

 

සත්‍ය වචන හරිස්චන්ද්‍රව         තාරා

නිත්‍ය ලෝල සංගීත          සුභෝජා

මක්ත ධීර හරි ද්‍රවතර            තේජා

පෘථිවි පාල කුල බන්දු       සරෝජා

 

ලක්ෂ්මී භුජ වාසා - සතතු ජය - ලක්ෂ්මී භුජ වාසා.............

 

ගංගාධර සුර නිඹ සේ          මුහුදා

තුංගා කර දස දිවිසුවි         බෝධා

ශෘංගාරික නව නාට්‍ය      විනෝදා

ලංකා පතිතර රාජ           වරෝජා

 

ලක්ෂ්මී භුජ වාසා - සතතු ජය - ලක්ෂ්මී භුජ වාසා.............

 

 

දිනි සුරානනේ - මිහි සුරානනේ - යස - තේජ විකුම් යුත්

කවි එරානනේ - මෙහෙසුරානනේ  - සිරි - ලංකාධිපති

අකලංක සුසෝභිත වූ - සිරි - පැරකුම්බා නරනිරිඳු

 

පියුමම්බා උරතල නිති     රැන්දු - මෙන රම්බා රූ සිරිගත     කින්දු

දද බන්දා කිතුලිය ගොස  රැන්දු - පැරකුම්බා නරනිදු සෙත  කැන්දු

 

දිනි සුරානනේ - මිහි සුරානනේ - යස - තේජ විකුම් යුත්

කවි එරානනේ - මෙහෙසුරානනේ  - සිරි - ලංකාධිපති

අකලංක සුසෝභිත වූ - සිරි - පැරකුම්බා නරනිරිඳු

 

චන්ද්‍ර රුවක් දෝ තරු පිරි    වැරුණු - රිවි මඬලක්දෝ නුඹ ගැබ  දිලුණු

වෛරාවනදෝ තෙද බල       පිරුණු - සත්පති දුන්දෝ මිහිමත   දිලුණු

දිනි සුරානනේ - මිහි සුරානනේ - යස - තේජ විකුම් යුත්

කවි එරානනේ - මෙහෙසුරානනේ  - සිරි - ලංකාධිපති

අකලංක සුසෝභිත වූ - සිරි - පැරකුම්බා නරනිරිඳු

 

පානා අසිරි නොහැර පානා දෙනෙත් කුසුම

බානා පියෙව් බලැති තුංගමේ

නානු වැළඳි කමල යානා සදද සදමි

පීනා සපිරි සිරිනි සංකමේ

පීනා සමර සයුර නානා නතන නතඹ

ගානා නෙඳිගු නෙතන කුංකුමේ

සේනා සමඟ මෙකල නානා  සිරින් පවතු

භූනාදිපති රාජ සිංහමේ ( ශ්‍රි නාමය ) ( 2+3)

 

චන්දනම් යස තේජ කුංකුම ඇන්ද දිග ගණන් උරතල

බින්ද සතුරු අඳුරු පැහැර බන්දු කමල සේ

නන්ද විජය ශ්‍රි වික්‍රම රාජසිංහ නම් අප හිමි

ඉන්ද සිරින් නිති රැක දෙන් කන්ද සුරිඳුනේ

රාම චන්ද්‍ර විය රිවිකුල නාම ගගන තල බබලන

රාජ මෙතුම් සිංහල කිවි බෝජ රාජනේ

තේජ විකුම් යුතු වික්‍රම රාජසිංහ සිරිනම් දැරූ

රාජ රත්නමය අප හිමි රාජ රාජනේ (3+3)

 

06.

හිමිසඳ - මේ ලන්දු - සිරිසඳ - සිරිසොඳ කොමලන්දු

 

හිමිසඳ මේ ලඳ ලිය            සිරිලන්දු

සිරිසොඳ වෙනලිය විසකර      ලන්දු

සිරිසිදු දුලනව                    තුසරින්දු 

සිරි ගති මුහු ලස පිල         සිකිනින්දු

 

හිමිසඳ - මේ ලන්දු - සිරිසඳ - සිරිසොඳ කොමලන්දු

 

යසට සොඳට සොමි යුගත         දිනින්දු

සිතට මෙකත වෙත දළ ලොබ    බැන්දු

වෙතට සපිරි සැප විඳ             පහසින්දු

ඔබට නරේන්දර සිංහ               නිරින්දු

 

                                        (නරේන්ද්‍රසිංහ වර්ණනාව )