පා සරඹ - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

පා සරඹ

පා සරඹ

දේශිය නර්තන සම්ප්‍රදායන් අතර උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදාය හදාරනු ලබන ආධුනිකයකු පළමුව ප්‍රගුණ කරනුයේ පා සරඹයි. මෙය දණ්ඩිකඳ ආධාරයෙන් අභ්‍යාස කරනු ලබයි. එබැවින් මෙම සරඔ දණ්ඩියමේ සරඹ ලෙස ද ඇතමුන් හදුන්වනු ලබයි.( ආධුනිකයා ගුරු උපදෙස් මත දණ්ඩිකඳ දෑතින් අල්ලා ගෙන කකුල් දෙපසට විහිදුවා පහත් වී කොන්ද කෙලින් තබාගෙන පා සරඔ සිදු කෙරේ. ) මේ තුළින් අපේක්ෂා කරනුයේ අදාළ  නර්තන සම්ප්‍රදායට අවශ්‍ය මූලික අංහාරය වන මණ්ඩිය සකස් කර ගැනීම බව විද්වත් මතයයි. නමුත් මීට අමතරව ලය ( තාලය ) පිළිබදව දැනුම වර්ධනය කිරීම ( විලම්බ, මධ්‍යම, ද්‍රෘත ආදී ලෙස ) , ශරීර නම්‍යතාවය ඇති කිරීම ,  දරා ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීම,  නර්තන අංග වලට අවශ්‍ය  කුසලතා සංවර්ධනය ද මින් අපේක්ෂා කරයි.  ව්‍යායාමයක් ලෙස ද එදිනෙදා භාවිතා කළ හැක. තාලම්පට වාද්‍ය භාණ්ඩය ලෙස මෙහි දී යොදා ගන්නා අතර  සමහර අවස්ථා වල දී මේ සඳහා  ගැට බෙරය ද යොදා ගනී. ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් අඩුවෙන් පටන් ගෙන වැඩි වී ගලා යාම පා සරඔ වල ඇති විශේෂත්වයකි. පා සරඔ ගණනින් 12 කී. සෑම සරඔයක්ම එක් එක් නාම වලින් හදුන්වනු ලබන අතර සරඔයක් නැටීමෙන් අනතුරුව හමාර පදය නටනු ලැබේ.

 

 

1 අඩිය -                                                                

තෙයි

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

2 දෑඩිය -

තෙයි කිට තෙයි තාම්

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

3 තුන් අඩිය -

තෙයිත /// තෙයි තාම්  

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

4 සිව් අඩිය -

තෙයිත තෙයිත තෙයි තෙයි යත් තාම්

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

5 දෑල අඩිය -

තෙයි ති තා තෙයි

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

6 පසු පෙර අඩිය -

තා තෙයියත්  තා තෙයියත්  තා තෙයියත්  තා තෙයි

තා තෙයියත්  තා තෙයියත්  තා තෙයියත්  තා තෙයි

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

7 නුහුරු අඩිය -

තා තෙයි තා තෙයියත් තාම්

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

8 කරනම් අඩිය -

තෙයියත්  තෙයියත් තෙයියත්  තාම්

තෙයි තත්තක තෙයියත් තාම්

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

9 දෙපැති අඩිය -

තෙයි තත්තක තෙයි තෙයි තත්තක

තෙයි තත්තක තෙයියත් තාම්

 

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

 

10 චක්‍ර අඩිය -

තෙයියත් තෙයිතා තිත් තෙයි තත් තා

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

11 තුන් පැති අඩිය -

තෙයිත තෙයිත තෙයිත යතම්

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්

 

12 සුරල් අඩිය - 

තෙයිතක තෙයිතක තෙයිතක තෙයි

 

හමාරය - තෙයියත් තෙයියත් තෙයියත් තාම්

තෙයි තාම්

තෙයි තෙයි තත් තත් තාම්