මංගලම් නර්තනය හා මල් හත් පදය - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

මංගලම් නර්තනය හා මල් හත් පදය

 

මංගලම් නර්තනය

තිත -   තුන් සුළු දෙමහ පස් තිත ( 2 + 2 + 2 + 4 + 4 )

බෙර පදය -

දොං තකු දොං ජිංතක තරිකිට ජිංතක තරිකිට  

 

තානම -

තම් ද නාම් දන තන තා නා ම් දන

තානෙ නාම් දන තන තා නා

තතන තන තම් දන තා නාම් දන

තානෙනාම් දන තන තානම්

කවිය -

මංගලම් ජය මංගලම් ජය මංගලම් ජය       මංගලම්

මංගලම් සුභ මංගලම් සුභ  මංගලම් සුභ     මංගලම්

මංගලම් සිරි මංගලම් සිරි මංගලම් සිරි       මංගලම්

මංගලම් මේ නටන සැමහට වේවා ජයසිරි   මංගලම්

 

බුද්ධ රාජය වැන්දේ පළමුව දෙවනු සද්ධර්මය          වඳින්

තෙවනු සංඝං රත්නෙ වැඳලා ගත්තු තිසරණ අත්       මුදුන්

සිද්ධ වේ ජය ගුරුන් පා වැඳ ගත්තු අවසර දෙවි         වරම්

ශුද්ධ දෙරණත පා තබන්නට පොළොව මිහිකත මට    වරම්

 

කස්තිරම -

තත් ජිංතත් ජිංතක තරිකිට ගජිත් කුදත් ජිකුතක තරිකිට

ගත කුකුදත් ජිංතක තරිකිට ගත කුද කුද තා තක තරිකිට

තත් ජිංතත් ජිංතක තරිකිට ගජිත් කුදත් ජිකුතක තරිකිට

ගත කුකුදත් ජිංතක තරිකිට ගත කුද කුද තා තක තරිකිට

තත් ජිංතත් ජිංතක තරිකිට ගජිත් කුදත් ජිකුතක තරිකිට

තත් ජිංතත් ජිංතක තරිකිට ගජිත් කුදත් ජිකුතක තරිකිට

තත් ජිං තත් ජිංතක තරිකිට

තත් ජිං තත් ජිංතක තරිකිට

ගජිත් කුදත් ජිකු තක තරිකිට ගත කුකුදත් ජිංතක තරිකිට

ගත කුද කුද තා

 

මල් හත් පදය

මූලික පද හත (  මීට අමතරව අලංකාර පද ද ගසනු ලැබේ)

1 පදය - ගජිං කුදත් ජිංත කුං

අවසන් පදය - ජිංත කුදත් ජිගත කුදත් ගජ්ජි ජිගත කුද ගතත් දොම් තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

2 පදය - ගජිං කුදත් ජිංත කුදක තකුද කුදක ජිංත කුං

අවසන් පදය - ජිංත කුදත් ජිගත කුදත් ගජ්ජි ජිගත කුද ගතත් දොම් තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

3 පදය - තෙහිං ජි ජිං කඩතක ජිං කුජිං කඩතක

අවසන් පදය - ජිංත කුදත් ජිගත කුදත් ගජ්ජි ජිගත කුද ගතත් දොම් තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

4 පදය - ගජිං කුදත් ජිංත කුදක තකජි කුදක ජිංත කුංත කුංත කුදත් ජිං ජිංත කුං

අවසන් පදය - ජිංත කුදත් ජිගත කුදත් ගජ්ජි ජිගත කුද ගතත් දොම් තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

5 පදය - ගජිං කුදත් ජිංත කුංත කුංත කුදත් තකජි කුංත කුංත කුදත්

             ජිංත කුදත් තකජි කුදත් ජිං ජිංජි කුං

අවසන් පදය - ජිංත කුදත් ජිගත කුදත් ගජ්ජි ජිගත කුද ගතත් දොම් තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

6 පදය - ගත් තත් තෙහිං තෙහිං තකුදත් තෙහිං තෙහිං ජිකුතක තරිකිට කුංදත් ගජිං

අවසන් පදය - ජිංත කුදත් ජිගත කුදත් ගජ්ජි ජිගත කුද ගතත් දොම් තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

7 පදය - ගජිංත කුංදත් කුජිංත කුංදත්

අවසන් පදය - ජිංත කුදත් ජිගත කුදත් ගජ්ජි ජිගත කුද ගතත් දොම් තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

අලංකාර පදයක් - ගතකු තා ජිතකු තා ගතකු ජිතකු තා දොද් දොං කඩතක ගතකු ජිතකු තා තත් ජිත් තොං නං තා