මයුරා වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

මයුරා වන්නම

 

මයුරා වන්නම 

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත - 2 + 2+ 3 ( දෙසුළු මැදුම් තුන් තිත ) ( 1 2 + 1 2 + 1 2 3 )

 

බෙර පදය - තෙහිං තකු තෙහිං තකු තෙහිං ජිං ගත් තත් ජිං තරිකිට    තෙහිං තකු තෙහිං තකු තෙහිං ජිං ගත් තත් ජිං තරිකිට   තෙහිං තකු තෙහිං තකු තෙහිං ජිං ගත් තත් ජිං තරිකිට   තෙහිං තකු තෙහිං තකු තෙහිං ජිං ගත් තත් ජිං තරිකිට

 

තානම - තනෙන තන තන තනෙන තන තන තනෙන තන තනෙ නා

             තිනෙන තින තින තිනෙන තින තින තිනෙන තින තිනෙ නා

 

කවිය - සතර සිව් වර බලැති දිඩතර සුරිදුනේ         කදිරා

           කතරගම පුර සුරිදු වාහන කරති රණ     මොණරා

 

තානම - තනෙන තන තන තනෙන තන තන තනෙන තන තනෙ නා

             තිනෙන තින තින තිනෙන තින තින තිනෙන තින තිනෙ නා

 

කවිය -  පතර තෙද ගම්බිර සතට සෙත වේල අවිය           දරා

          නොහැර ඉසිවර යෙදුව මේ අයුර වර්ණකර      මයුරා

 

තානම - තනෙන තන තන තනෙන තන තන තනෙන තන තනෙ නා

             තිනෙන තින තින තිනෙන තින තින තිනෙන තින තිනෙ නා

 

කස්තිරම -

 තෙහිං තකු තෙහිං තකු තෙහිං ජිං තත් තෙහිං තකු තෙහිං තකු තෙහිං ජිං තත් තෙහිං තකු තෙහිං තකු තෙහිං ජිං ගත කුංතක ජිං ගත ගත් ජිං ගත තරිකිට කුංදත් තහර්ජිත් කිත්තත් තකට තරිකිට කුංදත් තා

 

සීරු මාරුව -

 + + රොමිත රොමිතත් රොමිත රොමිත කුදං තක්කඩ තකට කුංදත් රොමිත රොමිතත් රොමිත රොමිත කුදා

 

අඩව්ව -

 + + ගජ්ජිංගත කුංත ගජිං කුද ගජ්ජිංගත තරිකිට කුංදත් තහර්ජිත්  + + ගජ්ජිංගත කුංත ගජිං කුද ගජ්ජිංගත තරිකිට කුංදත් තහර්ජිත්   + + ගජ්ජිංගත කුංත ගජිං කුද ගජ්ජිංගත තරිකිට කුංදත් තහර්ජිත්   තරිකිට කුංදත් තහර්ජිත්  තරිකිට කුංදත් තහර්ජිත්    තරිකිට කුංදත් තහර්ජිත්  කිත්තත් තකට තහර්ජිත් තහර්ජිත් තහර්ජිත්   කිත්තත් තකට තහර්ජිත් තහර්ජිත් තහර්ජිත්   තහර්ජිත් තහර්ජිත් තහර්ජිත්   තහර්ජිත් තහර්ජිත් තහර්ජිත්   තහර්ජිත් තහර්ජිත් තහර්ජිත්   ගත කුංතක ජිංකුද ගජ්ජිං ගත තරිකිට කුංදත් තහර්ජිත්   ගත්තත් තකට තරිකිට කුංදත් තා