මල් පදය - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

මල් පදය

 

මල් පදය

ආශිර්වාද කවි -

සව් සත් පිරි                        මිතුරා

පිළිවෙල තරඟ බෝ                 කරා

සඟ ගණ මුණි                     ගැඹුරා

වඳිමි මහ සඟ මේ හැම              වරා

 

බෝසත් බඹ                           දෙවිදු

ඔසත් දෙවිදු                           සුරනිදු

සුරනිදු රිවි                               තරිදු

මෙහැම දෙවි සෙත් දෙවන්           මෙබදු

 

අඩුකෝල් පදය -

දොංත ගදිත්තක ජිංත ගදිත්තත්  තත් තත් තහර්ද තා ජිමිත්තත්

දොංත ගදිත්තක ජිංත ගදිත්තත්  තත් තත් තහර්ද තා ජිමිත්තත්

දොංත ගදිත්තක ජිංත ගදිත්තත් //

දොංත ගදිත්තත් //

දොංත ගදිත්තක ජිංත ගදිත්තත්

ගදිගත /// ගුද ගුද ගදිත කුදිතගත ගදිගත

දිරිකිට තරිකිට තා ජිමිත්තත්

ගදිගත තරිකිට කුංදත් තා

 

දවුල් පදය -

ජිංත ගතා දොම් ( 4 + 4 )

කවිය -

මොනර ලොවේ මල් නැති     විය

බඹරුන් ගෙන් ඉදුල්               විය

සුළගින් මල කිළිටි                 විය

මලට ආමි ඔබගේ                රථය

කළාසම -

ජිංත ගතා කුද //// ගදිත කුදිත්තත්

අඩව්ව -

තා තහර්ත කුද තක්කිට කුද කුද

තක්කිට දික්කිට තක්කිට කුද කුද

දොංත ගදිත ගත ගදි ගත දිරිකිට තරිකිට තා

ජිමිත්තත් ගති ගත දිරිකිට තරිකිට තා

දවුල් පදය -

දොංත තකට ( 3 + 3 )

කවිය -

දැක සක්රජ නෙතින්                 සුභා

රන් ඉනිමග ගසට                    තබා

මල කපමින් හෙමින්                 බබා

ගෙනා සැටිය අසන්                  සුභා

කළාසම -

කුද කුද ගත /// තතත් තා

කුද ගත ගත ගත කුද දොම්

කුදත් තකට තා කුංදත් තරිකිට කුද ගත කුද තා

අඩව්ව -

හරන් හරන් තත් දොමිකිට

තක්කු දික්කු තක දොමිකිට

කුකුද කුකුද කුකුද ගතත්

දිරිකිට තරිකිට තකට තහර්ද තත්ත

ගත කුද ගත තහර්ද තා

අඩුකෝල් පදය -

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගදි ගතත් ///

හර්ද ගදි ගතත් /// ගදි ගතත් ගතත්

දොං ගතත් හර්ද ගත ගත ගත ගතත්

දොං ගතත්

 

වට්ටම් මාත්‍රා  -

පදය -

ගත්තත් දොම් ගදිත්තත් දොම් ////

කළාසම -

ගත්තත් දොම් ගදිත්තත් දොම් ////

අඩව්ව -

ගත්තත් කුංදත් ජිගතත් කුද කුද තත් තත්

කුද කුද තා දිරිකිට තරිකිට ගදිගත කුද ගත තා ජිංගත කුකදත් කුද ගත තා (ද/ව)

මුදුන් කිරීම -

අඩව්ව -

ගත්තත් කුංදත් ජිගතත් කුද කුද තත් තත් කුද කුද තා

දිරිකිට තරිකිට ගතිගත කුද ගත තා (ද/ව)

ගත්තත් කුංදත් ජිගතත් කුද කුද තත් තත් කුද කුද තා (ද/ව)

ගත්තත් කුංදත් ජිගතත් කුංදත්

කුද කුද තත් තත් කුද කුද තා (ද/ව)

කුද කුද තත් තත් //

ජිංගත ගදිගත ගතිගත කුංදත් ///

ජිංගත ගදිගත /// දෝං ගදිත්තත්

කුද කුද තත් තත් කුද කුද තා //

කුද කුද තත් තත් // දොංත ගදිත්තක ජිංත ගදිත්තත්

ගදිගත ගත දොම් දොංත ගතා

 

2 වට්ටම -

ගමන් මාත්‍රය -

කුදිත ගතා කුද

1 මාත්‍රය -

ජිංගත කුද ගත ගදිගත කුද ගත

තහර් ගදිත ගත දෝං ගදිත් තත්

ජිං ගත කුද ගත දෝං ගදිත් තත්

ගමන් මාත්‍රය -

කුදිත ගතා කුද

2 මාත්‍රය -

කුදිත ගතා කුද ගදිත ගතා කුද කුදිත ගතා කුද ගදිත ගතා //

කළාසම -

කුදිත ගතා කුද //// ගදිත කුදිත්තත්

මල් පදය -

තහර්ද ගදිත් තත් ජෙං ජෙං කිත්තත්

ජිංගත ගදිගත ගදිගත කුද කුද

ජිංගත කුද ගත දෝං ගදිත්තත් (ද/ව)

තහර්ද ගදිත්තත් ජෙං ජෙං කිත්තත් ///

ජිංගත ගදිගත ගදිගත කුද කුද ///

තහර්ද ගදිත්තත් ජෙං ජෙං කිත්තත්

ජිංගත ගදිගත ගදිගත කුද ගත ///

තහර්ද ගදිත් තත් // තහර්ද ගදිත්තක

දොංත ගදිත් තත් ගදිගත ගත දෝං දොංත ගතා