යක් ඇනුම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

යක් ඇනුම

යක් ඇනුම

 

ආලාර්තිය

තග්ගජිං තග්ගජිං තග්ගජිං තකජිං.............

කුංත ගත ගත කුංත ගත ගත කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුකුද ගත ගත කුකුද ගත ගත කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුංත ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුකුද ගජ්ජිං තරිකිට ගජ්ජිං කුද ගත ජිං

කුංත ගත ජිං කුකුද ගත ජිං

ගත කුංතක තරිකිට කුංත කුංතත් ජිං

තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

 

1 කොටස

තක ජිජිකුද තකට තදොමි තක ජිජිකුද තකට තදොමි තක ජිජිකුද තකට තදොමි

ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං   

ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං

 තග්ගජිං තක ජිං......

ගජිං ගජිං දොම් දොම් තා

තත් කුද...........

තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං

 තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං

තකුදත් ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං

තග්ගජිං තක ජිං... තග්ගජිං තක ජිං..

ගජිං ගජිං දොම් දොම් තා

තත් කුද........තත් කුද........

ජිං ගත්තත් තදොම් ජිජි ගත්තත් තදොම්

ජිං ජිං ගත කුද තකු තක ජිං ජිං

තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං 

තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං තකුතක ජිං ජිං 

තකුදත් ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං තකුදත් ජිං ජිං 

තග්ගජිං තක ජිං....තග්ගජිං තක ජිං....තග්ගජිං තක ජිං....

ගජිං ගජිං දොම් දොම් තා

තත් කුද.........තත් කුද........තත් කුද........

රෑං රෑං රෑං

තරිකිට කුකුදත් කුදත් ජිං ජිං ජිං ගජ්ජිං කුංත ගතට ගත

 

ගජිංත ගත්තත් කුජිංත ගත්තත්........(සම්පුර්ණ ගමන)

 

ජිංතක ජිංතක ජිකුතක තරිකිට කුකුදත් කුදත් ජිං ජිං ජිං කුංදත් තා

තත් ජිකුතක තරිකිට  - තරිකිට ජිත් තරිකිට දොමිකිට තා - තක තරිකිට

කුකුදත් කුදත් ජිං ජිං ජිං කුංදත් තා

තත් ජිකුතක තරිකිට  - තරිකිට ජිත් තරිකිට දොමිකිට තා - තක තරිකිට

කුකුදත් කුදත් ජිං ජිං ජිං කුංදත් ජිං ජිං ජිං ගජ්ජිං කුංත ගත කුකුදත් ගජිං (දකුණට හා වමට)

 

ගජිංත ගත්තත් කුජිංත ගත්තත්........(සම්පුර්ණ ගමන)

 

ජිංතක ජිංතක ජිකුතක තරිකිට කුකුදත් කුදත් ජිං ජිං

කුංදත් ජිං ජිං කුංදත් ජිං ජිං  ජිං ජිං ජිං ජිං ජිං ජිං කුංදත් තා

තරිකිට කුද කුද තා තරිකිට කුද කුද තා තක තරිකිට

දොම් තා - දොම් දොම් තා

තත් ජිකුතක තරිකිට තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට තත් ජිකුතක තරිකිට තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට තා තක තරිකිට

කුකුදත් කුදත් ජිං ජිං ජිං කුංදත් ජිං ජිං ජිං ගජ්ජිං කුංත ගත කුකුදත් ගජිං (දකුණට හා වමට)

 

ගජිංත ගත්තත් කුජිංත ගත්තත්........(සම්පුර්ණ ගමන)

ජිංතක ජිංතක ජිකුතක තරිකිට කුකුදත් කුදත්ජිං ජිං ජිං

කුංදත් ජිං ජිං කුංදත් ජිං ජිං 

ජිං ජිං ජිං ජිං කුංදත් තා

තරිකිට කුද කුද තා තරිකිට කුද කුද තා තරිකිට කුද කුද තා තක තරිකිට

දොම් තා - දොම් දොම් තා -දොම් තා

තා තා දොද් දොද්දොද්දොද් තා

 තත් ජිකුතක තරිකිට තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට  

තත් ජිකුතක තරිකිට තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට 

තත් ජිකුතක තරිකිට තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට 

තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට 

තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට

තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට

 

තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට තරිකිට  ජිත් තරිකිට දොමිකිට

ගත්තකු ජිත්තම් ගජිතකු ජිත්තම්

තරිකිට ජිත් තරිකිට දොම්කිට තා තක තරිකිට

කුකුදත් කුදත් ජිං ජිං ජිං කුංදත් ජිං ජිං ජිං ගජ්ජිං කුංත ගත කුකුදත් ගජිං

 

 

2 කොටස

ගමන් පදය - ජිං ජිං කඩතක ජිං ගත කුකුතක

බෙර පදය    -  දොංත දොද් දොං තදොං රැකුතක ජිංත කිටිතක ජිංත කිටිතක

ගමන් පදය   - ජිං ජිං කඩතක ජිං ගත කුකුතක(කෙටි ගමන)

බෙර පදය    -  දොංත දොද් දොං තදොං රැකුතක ජිංත කිටිතක ජිංත කිටිතක

හමාරය        -  දොංත දොද් දොං තදොං රැකුතක දොංත දොද් දොං තදොං රැකුතක දොංත දොද් දොං තදොං රැකුතක ජිංත කිටිතක

                      දොංත දොද් දොං තදොං රැකුතක ජිං

ගමන් පදය   - ජිං ජිං කඩතක ජිං ගත කුකුතක

කස්තිරම     -රැදකුද කඩතක තකුං ජිං කුජිං තක

                      ජිං ගත කිටිතක   ජිං ගත කිටිතක ගජ්ජිං ජිංතක ජිංතක ජිකුතක...............

ඔඩියට පිරීම - ගමන

                     අලංකාරය

                     ගමන

                     අලංකාරය

                     කස්තිරම

 

ගජිංත ගත්තත් කුජිංත ගත්තත්........(සම්පුර්ණ ගමන)

 

3 කොටස

තරිකිට කුකුදත් කුදත් ජිං ජිං ජිං කුංදත් ජිං ජිං ජිං ගජ්ජිං කුංත ගත කුකුදත්

 

ගජිංත ගත්තත් කුජිංත ගත්තත්........(සම්පුර්ණ ගමන)

 

ජිංතක ජිංතක ජිකුතක තරිකිට කුකුදත් කුදත්ජිං ජිං ජිං

කුංදත් ජිං ජිං කුංදත් ජිං ජිං 

ජිං ජිං ජිං ජිං

කුදත් ගජිං ගත කුංත ගතට ගත කුදත්ගජිං ජිං කුද ගත්තත් කුදත් ගජිං ගත කුංත ගතට ගත කුදත්ගජිං ජිං කුද ගත්තත් 

කුදත් ගජිං ජිං කුද ගත්තත් කුදත් ගජිං ජිං කුද ගත්තත් 

කුදත් ගජිං කුදත් ගජිං කුදත් ගජිං 

තෙහිං තෙහිං කුදත් ගජිං තා - ගත්තත් (දකුණට හා වමට)

 

තරිකිට කුකුදත් කුදත් ජිං ජිං ජිං කුංදත් ජිං ජිං ජිං ගජ්ජිං කුංත ගත කුකුදත්

 

ගජිංත ගත්තත් කුජිංත ගත්තත්........(සම්පුර්ණ ගමන)

 

ජිංතක ජිංතක ජිකුතක තරිකිට කුකුදත් කුදත්ජිං ජිං ජිං

කුංදත් ජිං ජිං කුංදත් ජිං ජිං

ජිං ජිං ජිං ජිං 

කුකුද කුකුද ගත කුකුතක ජිං තක තරිකිට කුකුද කුකුද ගත කුකුතක ජිං තක තරිකිට 

කු කු තක ජිංතක තරිකිට  කු කු තක ජිංතක තරිකිට 

කුකුදත් කුකුදත් කුකුදත්  තෙහිං තෙහිං  කුදත් ගජිං තා - ගත්තත්

ජෙංතහර් ජිත්තක තරිකිට දොම්කිට ජෙං ගත් කිරලත් ජෙමිත් කුදා

කුද තහර්ජිත් තක තරිකිට දොමිකිට තා

තරිකිට කුංත ගජිං තකුද ගජිං 

තෙහිං ජිං තෙහිං ජිං 

කුංතත් කුංතත්

ගජ්ජිං ගජ්ජිං  කඩතක තකුදත්

ගජ්ජිං ගජ්ජිං  කඩතක

තෙහිං ජිං තෙහිං ජිං කුංදත් තා

කඩතක තකජිත් තා කඩතක තකජිත් තා 

කඩතක තකජිත් කඩතක තකජිත්  තත් ජිත් තක ජිත් තත් ජිත් තොං නං තා (දකුණට හා වමට)

 

තක තරිකිට කුකුදත් කුදත්ජිං ජිං ජිං ගජ්ජිං කුංත ගත කුකුදත් තා(දකුණ, වම, දකුණ)

 

තග්ගජිං තග්ගජිං තග්ගජිං තක ජිං තක ජිං.....

තෙහිං ජිං ජිං තෙහිං ජිං ජිං තෙහිං ජිං ජිං   ගත්තත් ජිං (දකුණට හා වමට)

තග්ගජිං තග්ගජිං තක ජිං තක ජිං.....

තෙහිං ජිං ජිං තෙහිං ජිං ජිං  ගත්තත් ජිං (දකුණට හා වමට)

තග්ගජිං තක ජිං තක ජිං.....

තෙහිං ජිං ජිං  ගත්තත් ජිං (දකුණට හා වමට)

තග්ගජිං තග්ගජිං තග්ගජිං  තක ජිං තක ජිං.....

 

කුංත කුද ගජිජි ගත

කුකුද කුද ගජිජි ගත

කුංතරිකිට කුද ගජිජි ගත

කුංත කුංතත් ජිං

තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං

ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං ගජිං ගජිං කුජිං කුජිං

කුද ගජිත්ත ගත කුකුදත් තා කුද ගජිත්ත ගත කුකුදත් තා කුද ගජිත්ත ගත කුකුදත් තා

ජිංත තකට කුං............ ජිංත තකට කුං............ජිංත තකට කුං............ජිංත තකට කුං............

කුදගජිංත ගත කුකුදත් තා කුදගජිංත ගත කුකුදත් තා කුදගජිංත ගත කුකුදත් තා

රැද ගජිංත රැද ගජිංත රැද ගජිංත 

ජිංත ගතට කුද ගත්තත් දොම්

තකුද ගතට කුද ගත්තත් දොම්

ගත්තත් ජිං තකුදත් ජිං

ගජ්ජි ජිගත කුද ගතත් දොම්

තකුං තකුං ජිං ජිං ගජ්ජිං