වෛරොඩි වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

වෛරොඩි වන්නම

වෛරොඩි වන්නම 

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

 

තිත  - 3 + 3 ( මැදුම් තනි තිත ) ( 1 2 3 + 1 2 3 )

 

බෙර පදය -    ජිං ගත ගො ගො ජිං ගත ගො ගොජිං ගත ගො ගොජිං ගත ගො ගො                                         

 

තානම -        

තනෙන තනෙන තනෙන තනා

තානා තෙයි තානා තෙයි තානා තෙයි තනා

තනෙන තනා තානානෙයි තනා

තනා තෙයි තන තම්දන තම්ද නා තම්දෙනා නා

 

කවිය -          

අගය වඩන කවි වරුණා

රඟය දැනෙයි කළ රචනා

මට උරණා නොව මෙදිනා

මහතුගෙ අවසර රැගෙන සමාවා

 

තානම -       

තනෙන තනෙන තනෙන තනා

තානා තෙයි තානා තෙයි තානා තෙයි තනා

තනෙන තනා තානානෙයි තනා

තනා තෙයි තන තම්දන තම්ද නා තම්දෙනා නා

 

කවිය -         

ඉසුරු දෙවිදු වඩින දිනා

කෙහෙතු විමන දැක නෙතිනා

එම විමනා දෙවි වඩිණා

කෙහෙතු ද දැක කොයි වඩිති කමාවා

 

තානම -       

තනෙන තනෙන තනෙන තනා

තානා තෙයි තානා තෙයි තානා තෙයි තනා

තනෙන තනා තානානෙයි තනා

තනා තෙයි තන තම්දන තම්ද නා තම්දෙනා නා

 

කවිය -         

විමන සමග කෙහෙතු දැනා

ඉසුරු දෙවිදු තුති දෙමිනා

මෙම වරැණා කළ යෙහෙනා

පාතාළ වෛරොඩි වන්නම මේවා

 

තානම -       

තනෙන තනෙන තනෙන තනා

තානා තෙයි තානා තෙයි තානා තෙයි තනා

තනෙන තනා තානානෙයි තනා

තනා තෙයි තන තම්දන තම්ද නා තම්දෙනා නා

 

කවිය -         

ඔබින මෙසබ තුළ පැමිණා

කවිය නැතුව බොරු වරැණා

කළ දුදනා නැත ඔබිනා

උගතුගෙ බල වැඩි මොකද පමාවා

 

තානම -       

තනෙන තනෙන තනෙන තනා

තානා තෙයි තානා තෙයි තානා තෙයි තනා

තනෙන තනා තානානෙයි තනා

තනා තෙයි තන තම්දන තම්ද නා තම්දෙනා නා

 

කස්තිරම -     

රුද ගත ගත ගත කුකුදත් රුද ගත ගත ගත කුකුදත් රුද ගත ගත ගත කුකුදත්

ගජිංත ගත් ජිත් කුංදත්

තකුදගජිං තකුදගජිං තකුදගතට ගත කුද කුද

ගජිංත ගත් ජිත් කුංදත් ජිකුතක තරිකිට කුංදත් තා

 

සීරු මාරුව -   තකට දො දොං තා කඩතක තරිකිට තකට දො දොං තා

 

අඩව්ව -         

ගත්ත තෙහිගු තකට තකුද

තකකඩ ජිත්කඩ කුද තකට තකුද

ගතත් තෙහිගු තකට තකුද

තා තක්කඩ තරිකිට ජි ජිත්කඩ තරිකිට

තො තොංකඩ තරිකිට නං