සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

සැවුලා වන්නම

 

සැවුලා වන්නම 

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත -  2 + 4 (සුළු මහ දෙතිත ) (1 2 +1 2 3 4 )

 

බෙර පදය - දොං දොංජිං ජිං ගජිගත  දොං දොංජිං ජිං ගජිගත   දොං දොංජිං ජිං ගජිගත  දොං දොංජිං ජිං ගජිගත

 

තානම - තම් තම්දන තානා දන තම්දන තානා

             තම් තම්දන තානා තෙයි තම් ද නා තම් දෙනා නා.......

 

කවිය -

සුරිදුන් පෙර සිටන් බලයුත් සවනිදුන්

සහ ගොස් කළ යුදෙන් අසුරන් ජය නොලදින්

 

තානම - තම් තම්දන තානා දන තම්දන තානා

           තම් තම්දන තානා තෙයි තම් ද නා තම් දෙනා නා.......

 

කවිය -

බර අත් ගෙන කගින් ඇන කොන් තවි වලින්

අසුරන් කළ යූදෙන් ජය ගෙන කඳකුමරුන්

 

තානම - තම් තම්දන තානා දන තම්දන තානා

          තම් තම්දන තානා තෙයි තම් ද නා තම් දෙනා නා.......

 

කවිය -

ගසමින් කඟපතින් දෙපලුව අසුරසෙන්

දැරැ පා අත්ලයෙන් පලු දෙක ගෙන සැණෙකින්

 

තානම - තම් තම්දන තානා දන තම්දන තානා

          තම් තම්දන තානා තෙයි තම් ද නා තම් දෙනා නා.......

 

කවිය -  

එමවන් පලුවකින් එඋපන් සැණයෙකින්

සැවුලා නම එයින් ලොව පළ කළ උපතින්

 

 තානම - තම් තම්දන තානා දන තම්දන තානා

           තම් තම්දන තානා තෙයි තම් ද නා තම් දෙනා නා.......

 

කස්තිරම -

කුද ගජිත කුද ගජිත  කුද ගජිත  කුද තා කුද ගජිත කුද ගජිත  කුද ගජිත  කුද තා

කුද ගජිත කුද තා කුද ගජිත කුද තා

කුද තා කුද තා

කුද ගජිත කුද ගජිත කුද ගජිත කුද තා

 

සීරු මාරුව -

 තකුතක තරිකිට කුංදත් ගජ්ජිත් තක ජිත් කුංදත් ජිකුතක තරිකිට කුංදත් දොං තා

 

අඩව්ව -

ජෙං තත් තත් ජෙං තත් තත් ජෙං තත් තත් ජෙං තා

ජෙනු තත් තත් ජෙනු තත් තත් ජෙනු තත් තත් ජෙනු තා

ජෙං තත් තත් ජෙං තා

ජෙනු තත් තත් ජෙනු තා

ජෙං තා ජෙනු තා දොහොගඩ තා

දොහොගඩ ගත කුද දොහොගඩ තා


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
D
Danushka Dharmapala


MEMBER

අදාල තවත් ලිපි,Danushka Dharmapala

සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

අනෙකුත් ලිපි