සිංහරාජ වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

සිංහරාජ වන්නම

 

සිංහරාජ වන්නම

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත -  4 + 4 (මහ තනි තිත ) (1 2 3 4 + 1 2 3 4 )

 

බෙර පදය -

 කුද ගත ගත දොංකුද ගත ගත දොංකුද ගත ගත දොංකුද ගත ගත දොං

 

තානම -

තනත් තනෙන තම් දනත්  තම්

දනත් තනෙන තම් දන තානා තන

තනත් තනෙන තම් දනත්  තම්

දනත් තනෙන තම් දන තානා තන

 

කවිය -

පෙරත් කලෙක සිහ රජෙක් වැටුණි මහ

ළිඳක් තුළට එබි ලඩෙක් කරපු වැඩ

හැරත් මෙහෙම යස වැඩක් වුණේ නැත

චිරත් කලෙක පැවතුමත් යසයි හැඩ

 

තානම -

තනත් තනෙන තම් දනත්  තම්

දනත් තනෙන තම් දන තානා තන

තනත් තනෙන තම් දනත්  තම්

දනත් තනෙන තම් දන තානා තන

 

කවිය -

දුරත් බැලුම නොව ළඟත් බලන අය

හටත් මෙලෙස වෙයි කැටත් තබමි දඩ

වටත් අයට දැනෙනටත් කියමි මම

රටක් වටින සිහරජ වන්නමෙ හැඩ

 

තානම -

තනත් තනෙන තම් දනත්  තම්

දනත් තනෙන තම් දන තානා තන

තනත් තනෙන තම් දනත්  තම්

දනත් තනෙන තම් දන තානා තන

 

කස්තිරම -

රුං තක ජිං තක තරිකිට කුං දත්  රුං තක ජිං තක තරිකිට කුං දත් රුං තක ජිං තක තරිකිට කුං දත්

තාග්ග ජිං තක තරිකිට කුං දත් තාග්ග ජිං තක තරිකිට කුං දත්

රුං තක ජිං ජිං තකු තක ජිං ජිං  රුං තක ජිං තක තරිකිට කුද කුද

තාග්ග ජිං තක තරිකිට කුං දත් රුංතක ජිං තක තරිකිට කුං දත් තා

 

සීරු මාරුව -

තකු තක ජිජි කුද ගජිත ගජිත කුද ගජි ගත කුද කුද

තා කුජිත්ත ගත දොමිකිට තරිකිට කුං දත් තා

 

අඩව්ව -

තාම් දොම්ති ගත දොමිකිට කඩතක තරිකිට

කිතක දොමිති ගත කිත්තත් කුද කුද

තා කුජිත්ත ගත දොමිකිට තරිකිට කුං දත් තා