සුරපති වන්නම - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

සුරපති වන්නම

 

සුරපති වන්නම 

 

උඩරට, පහතරට, සබරගමුව, යන නර්තන සම්ප්‍රදායන් තුනේම වන්නම් ඇත. උඩරට ප්‍රධාන වන්නම් දහඅටක් ඇත. මහනුවර යුගයේ  ශ්‍රි වීර පරාක්‍රම නරේන්ද්‍රසිංහ රජුගේ කාලයේ කවිකාර මඩුවේ ගායනා කර ඇත. කවිකාර මඩුවේ සේවය කර ඇත්තේ රම්මොළවක අධිකාරම් ය.  ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ගණිතාලංකාර නම් බමුණකුගේ සහය ඇතිව මල්වතු පාර්ශවයේ හිමිනමක්  විසින් රචනා කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. උඩරට නර්තන ආධුනිකයෙක් වෙස් ඇදුම් කට්ටලය ඇඳීමට පෙර වන්නම් දහඅට ද ප්‍රගුණ කළ යුතු වේ. සත්ව ,  සිද්ධි , අවස්ථා පාදක කොට ගෙන වන්නම් රචනා කර ඇති බව පෙනේ. සත්ව සඳහා උදාහරණ ලෙස වඳුරා , ඇතා , හාවා , උකුස්සා ,.. . . . . . . . ආදී සතුන් දැක්විය හැක. වන්නම් වලට නර්තනය පසු කාලයේ එක්ව ඇත. වාදනය සඳහා ගැටබෙරය හා තාලම්පට යොදා ගනී.  ශාන්ති කර්ම වලින් බැහැර නර්තන විශේෂයකි.  අපි නර්තනය, ගායනය, වාදනය යන අංශයන්ගෙන් පරිපූර්ණ වන්නම් රැකගනිමු.  එය අප සැමගේ වගකීමක් හා යුතුකමක් ද වේ.  

 

තිත - 3 + 4 ( මැදුම් මහ දෙතිත ) ( 1 2 3 +1 2 3 4 )

 

බෙර පදය -

 දොං ජිං ජිං තකට දොං තක  දොං ජිං ජිං තකට දොං තක

 දොං ජිං ජිං තකට දොං තක  දොං ජිං ජිං තකට දොං තක

 

තානම -

 තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන

 දන තම්ද නා නා දන තම්ද නා නා

 

කවිය - ශ්‍රියාමත් පති උමඟනා දෙව්

         නැතිව විලි සොකයෙන් ඉසුරිදු

         ශ්‍රියාමත් පති උමඟනා දෙව්

         නැතිව විලි සොකයෙන් ඉසුරිදු

         දෙවෙස වෙලාගති දෙවෙස වෙලාගති

 

තානම -

 තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන

 දන තම්ද නා නා දන තම්ද නා නා

 

කවිය -

           ගියා කොතැනද නැතිව දැනුමක්

           සෙව්ව කල ලැබුණා ඒ දෙව් දුව

           ගියා කොතැනද නැතිව දැනුමක්

           සෙව්ව කල ලැබුණා ඒ දෙව් දුව

           තොස මනා රුති තොස මනා රුති

 

තානම -

 තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන

 දන තම්ද නා නා දන තම්ද නා නා

 

කවිය -

කියා රඟ නඳ තාලයෙන් වර්ණයක්

          ගෙන හැර පෑව ඉසුරිදු

          කියා රඟ නඳ තාලයෙන් වර්ණයක්

          ගෙන හැර පෑව ඉසුරිදු

          කේස සරඹ නිති කේස සරඹ නිති

 

තානම -

 තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන

 දන තම්ද නා නා දන තම්ද නා නා

 

කවිය -

             නයා කරවට දරන සුරිදුගෙ

             වර්ණයක් ගෙන පෑව පරසිදු

             නයා කරවට දරන සුරිදුගෙ

             වර්ණයක් ගෙන පෑව පරසිදු

             වන්නම සුරපති වන්නම සුරපති

 

තානම -

 තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන තනා නත් තම් දන තනම් දන තම් දනත් තම් දාන තම්දන

 දන තම්ද නා නා දන තම්ද නා නා

 

කස්තිරම -

රුදග ජිත්තක තකට කුංදත් තග්ග ජිංතක තකට කුංදත්

රුදගජිං ජිං රුදගජිං ජිං  රුදග ජිත්තක තකට කුඳ කුඳ

තග්ගජිං තක තකට කුංදත්

රුදගජිත් තක තකට කුංදත් දොං තා

 

සීරු මාරුව -

තකුඳ තකුතක තකට කුංදත්

තග්ගජිං තක තකට කුංදත්

තකුද තකුතක තකට කුංදත් දොං තා

 

අඩව්ව -

 තාකු තක්කුං තරිකිට තකුඳ තත්ජෙං

තත් ජෙං තජෙං තත් ජෙං

ජිකු ජික්කුං තරිකිට ජිකුඳ තත්ජෙං

තත් ජෙං තජෙං තත් ජෙං

 තාකු තක්කුං තරිකිට තකුඳ තත්ජෙං

ජිකු ජික්කුං තරිකිට ජිකුඳ තත්ජෙං

තාකු තක්කුං තරිකිට  ජිකු ජික්කුං තරිකිට 

තකුද තත්ජෙං ජෙංතා ජෙංත ජෙංතකුඳ ජෙංත තා