සුරබා වල්ලිය, සිංදු වන්නම, එක් තාලය , දෙතාලය , තුන්තාලය - සාමාන්‍යපෙළ නර්තනය (සිංහල)

සුරබා වල්ලිය, සිංදු වන්නම, එක් තාලය , දෙතාලය , තුන්තාලය

 

සුරබා වල්ලිය

 

දෑතින් පන්දු ගෙ                     න

අහසට දමා අල්ල                   න

මේ සබ තුළ නට                    න

සුරබා වල්ලිය බලන් සසෝබ න......

 

තිත - 3 + 3 ( මැදුම් තනි තිත ) ( 1 2 3 + 1 2 3 )

 

බෙර පදය -

රෙගුම් ගුදත් ගත් දෙගත් ගතකු දොම්

 

තානම -

තෙන තෙම් තෙන තෙනාග තෙන තෙන තෙනෙ නා

නා තෙම් තෙන තෙනාග තෙන තෙන තෙනෙ නා

 

කවිය -

දෑතින් පන්දු උඩ දමමින් නොවන                      සිනා

ඈතින් සිට නටා පද නිවරද                           ලෙසිනා

මේ දැන් සබේ සිටිනා සැම                      සන්තොසිනා

දෑසින් බලන් සුරබාවල්ලිය                             නටනා

 

සිව්රඟ සේනා සැට බරණින් සැරසි           සිට

යෞවන ලියන් ඇවිදින් මේ සබ             තුළට

ලෙව් සිත් පිනා තුටු කරමින් සිට             එවිට

දෙයි සොඳ තෑගි සුරබා වල්ලිය               නමට

 

ඉරට්ටිය -

දොං ගත ගත් තත් කුද ගත ගත් තත් දොං දොං ගදිගත ගුහිදි ගදිරිකිට තා ( 2 + 2 )

 

තානම -

තම්ද නත් තම් දා න තම් දන තම්ද නත් තම් දා නෙනා ....ආ.....

තෙයි ත නත් තම් දා න තම්දන තෙයි තනත් තම් දා නෙනා ......ආ.........

 

කවිය -

දෙව් බඹුන් තුටු කරන විලසට රඟ දෙනා ලෙස රඟ         දෙනා.....

දෙව් ලියන් තුටු සේම සබමැදේ තුටු දනන් නෙත් පින      වනා....

දොංගුදං ගත තාලයට පා ගිගිරි වළලුත් නඳ                 දෙනා ......

තුටුකරන් සබේ සිටිනා සැම දන සුරබාවල්ලිය නික්         මෙනා....

 

සිරසින් කිරුල් මිණි භරණින් කසී සළු අදිමින් ධවල පට             සේලයේ

දෙයතින් දරණ වට ගුවනින් ගමන් යන පන්දු කෙළ කෙළ           සීසීයේ

සතොසින් නටන් සුර දූතියන් ලෙසින් සබ මැදට පැන                සීසීයේ

සතොසින් මේ දැන් සබේ සිටින මැතිදුනි දෙයි සොඳ තෑගි සුරබා    වල්ලියේ

  

සිංදු වන්නම

තිත -  2 + 2 + 3 (ගංගා වෘතය)  ( 1 2 + 1 2 + 1 2 3 )

ආරම්භක පදය -

රෙගදිත්තත් දෙගදිත ගත ගුදිගත දෙගුතග දැහිං

බෙර පදය -

දිතතම් දිතතකු දොම් දොම් තා

තානම -

තෙන තෙන තෙන තෙනනම් තෙන තෙන තෙනෙ නා

නා තෙන තෙන තෙනෙනම් තෙන තෙන තෙනෙ නා

කවිය -

සිරිපිරි ගිරි මුදුනත සුර පුර                              ලෙසිනා

සිරි සඟ සළු සිරි සඟ සමගිව                         වෙසෙනා

සිරිලක පවර දෙවි නුවරෙහි                       වෙසෙසවනා

සුරිදුනි අසන් මා කියනා බස් බැති                    පෙමිනා

 

ඉරට්ටිය -

තත් ගුද ගත් දිත් තත් දැහිං

ගත ගුද ගත් දිත් තත් දැහිං

තත් ගුද ගත් ගත ගුද ගත ගුද ගත්

ගුද ගත තත් ගුද ගත දිත් දිත් දැහිං  

 

එක් තාලය

තිත - 4+4 (මහ තනි තිත )

පදය -

දොං ගදිකිට දොං දිමි ගදිකිට

ඉරට්ටිය -

දොම්ත ගතම් ගත ගත්තත් දොම්

ගදිත ගතම් ගත ගත්තත් දොම්

ගත්තත් දොම් දෙගතත් දොම්

දොම්ත ගදිත්තත්

තක්‍ර ගත ගුදගත් දිගතං

 

දෙ තාලය

 

තිත - 3+3 (මැදුම් තනි තිත)

පදය -

දොංත ගතම් දොංත ගදිගතං තත් රෙගතත් තත් රෙගදි ගතම්

ඉරට්ටිය -

දොම් ගත් දිම් ගත ගදි ගත ගුදි ගුද

ගත ගුගුදිත ගත කුදිත ගතම් ගත් දිරිකිට කුංදත් තා

 

තුන් තාලය

 

තිත - 4+4 (මහ තනි තිත )

පදය -

රෙගත ගත් දොම් ගත ගුදිරිකිට

ඉරට්ටිය -

රෙගතත් රෙගතත් රෙගතකු දොම් දොම්

රෙගදිත දිරිකිට තරිකිට රෙගු දගු දොම්