ලංකාවේ පිහිටීම - සාමාන්‍යපෙළ භූගෝල විද්‍යාව

ලංකාවේ පිහිටීම

ශ්‍රී  ලංකාවේ පිහිටීම

ශ්‍රී ලංකාව විශාලත්වයෙන් වර්ග කි.මි 65525 ක් පමණ වෙයි. ශ්‍රි ලංකාවේ පිහිටීම උතුරු අක්ෂාංශ 5 55 හා  9 51 වන අතර නැගෙනහිර දේෂාංශ 79 42 හා81 52 අතර වෙයි. දිගින් ති.මි 432 ක්ද පළලින් කි.මි 224 ක්ද වන අතර ප්‍රධාන දූපත් 14කින් සමන්විත වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ කදු

කන්ද උස මීටර්
පිදුරුතලාගල 2525 m
කිරිගල්පොත්ත 2395 m
තොටපෙල කන්ද 2358 m
සමනල කන්ද 2224 m
නමුණුකුල කන්ද 2036 m
නකල්ස් කදු 1863 m
ගොන්ගල කන්ද 1359 m
රිටිගල කන්ද 752 m
කුකුළුගල කන්ද 701 m
කොකාගල කන්ද 687 m
හිනිදුම කන්ද  661 m
නුවරගල කන්ද 658 m
ගෝවින්දහෙල කන්ද 558 m
කතරගම කන්ද 424 m

ශ්‍රී ලංකාවේ ගංගා

ගඟ ආරම්භක ස්ථානය මුහුදට වැටෙන ස්ථනය දිග කි.මි
මහවැලි ගඟ හැටන් ත්රි කුණාමලය 335 km
කළා ඹය ඹබරගොල්ල කදු කල්පිටිය 148 km
වලවේ ගඟ සමනල කන්ද අමිබලන්තොට 137 km
කිරිදි ඹය නමුණු කුල කදු කිරින්ද 117 km
කළු ගඟ සමනල කදු කළුතර 129 km
නිල්වලා ගඟ රක්වාන කදු මාතර 80 km
කුඹුක්කන් ඹය මඩොල්සිමේ කදු කුමණ 116 km
ගල් ඹය හේවාඑළිය කදු මඩකලපුව 108 km
මාදුරු ඹය  කුරුගල කදු කල් කුඩා 136 km
ගිං ගඟ ඹබරගල කදු ගාල්ල 113 km
දැදුරු ඹය මොරෝන් කදු හලාවත 142 km
මා ඹය රාක්ෂව කදු කොචිචිකඩේ අසලින් 134 km
මල්වතු ඹය දඹුලු ප්රුදේශයෙන් අරිප්පුව අසලින් 165 km
කැළණි ගඟ සමනල කන්ද කොළඹ 145 km
මී ඹය කුඩා මඩගල කන්ද පුත්තලම 109 km
යාන් ඹය සීගිරි කදු පුල්මුඩේ 142 km
මැණික් ගඟ නමුණුකුල කදු යාල 114 km

 

ශ්‍රී ලංකාවේ පුධාන දිය ඇලි

දිය ඇල්ලේ නම පිහිටි ගංගාව උස මීටර්
ඹබරකන්ද ඇල්ල කිරිදි ඹය  241 m
කුරුදු ඹය ඇල්ල මහවැලි ගඟ 189 m
දියලුම ඇල්ල කිරිදි ඹය  171 m
කිරිදි ඹය ඇල්ල කළු ගඟ 106 m
රමිබොඩ ඇල්ල මහවැලි ගඟ 100 m
ලක්ෂපාන ඇල්ල කැලණි ගඟ 115 m
නවරත්න ඇල්ල මහවැලි ගඟ 109 m
ඇබර්ඩීන් ඇල්ල කැලණි ගඟ 90 m
ඩෙවෝන් ඇල්ල මහවැලි ගඟ 86 m
සෙන්ට් ක්ලෙයාර් මහවැලි ගඟ 73 m
දුන්හිද ඇල්ල මහවැලි ගඟ 58 m
බෝපත් ඇල්ල  කළු ගඟ 30 m
රාවනා ඇල්ල මහවැලි ගඟ 49 m