සාමාන්‍යපෙළ සංගීත අපරදිග

යතිය

යතිය

කවියක හෝ ගීතයක අකුරට හිමි මාත්‍රා ගණනට වඩා වැඩියෙන් යෙදී ඇති අවස්ථා යතිය නමින් හැඳින්වේ. ගායනයේදී අලංකාරය වැඩිවන ආකාරයට හා ගීතයේ සමබරතාවය රැකෙන ආකාරයට යති යෙදේ. යති නොමැති ගීතද ඇති අතර පද මැද හා පද අග යති පිහිටන අවස්ථා ඇත.

/බුද්ධ/ංසර/ණේSS/SSS/සිරස/දරාඑ/ගෙනS/SSS

මෙහි ණේ.... අක්ෂරය හා න.... අක්ෂරය මත යති පිහිටයි.  

යතියේ ප්‍රභේද

පූර්ණ යතිය
යතිය පිහිටන අකුරත් සමඟ යතියේ ඇති සම්පූර්ණ මාත්‍රා ගණන වේ.

අතිරික්ත යතිය
යතිය පිහිටන අකුරට හිමි මාත්‍රා ගණන හැරුණු විට ඉතිරි මාත්‍රා ගණන වේ.

/ බු ද් ධ / ං ස ර/ණේ S S / S S S / සි ර ස / ද රා එ / ගෙ න S / S S S
                      පූර්ණ යතිය = මාත්‍රා 6
/ ණේ S / S S S / සි ර ස / ද රා එ / ගෙ න S / S S S 
        අතිරික්ත යතිය = මාත්‍රා 4

 පද මැද හා පද අග යති පිහිටන පැදි "සයති පැදි" ලෙසද, යති නොමැති පැදි "නියත පැදි" ලෙසද හඳුන්වයි.


ලිපිය නිර්මාණය කලේ,
ගයාන් සංජය


SUPER ADMIN

අදාල තවත් ලිපි,ගයාන් සංජය

සාමාන්‍යපෙළ සංගීත අපරදිග

අනෙකුත් ලිපි