සංගීත භාණ්ඩ - 01 - සාමාන්‍යපෙළ සංගීත අපරදිග

සංගීත භාණ්ඩ - 01

                                    සංගීත භාණ්ඩ - පළමු වන කොටස

සංගීත භාණ්ඩ වර්ගීකරණය

 • සංගීතයේ පැවැත්ම සඳහා ගායනය මෙන් ම  වාදනය ද වැදගත් වේ. මෙහි දී ගායනය සඳහා කටහඬ ද වාදනය සඳහා විවිධ උපකරණ ද

භාවිත වේ.

 • වාදනය සඳහා භාවිත වන සංගීතය නිපදවන විවිධ උපකරණ සංගීත භාණ්ඩ නම් වේ.
 • සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධාන ම වශයෙන් පෙරදිග හා අපරදිග ලෙස වර්ග වන අතර පෙරදිග සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස්

 තුනක ට බෙදා දක්වයි.

 1. හින්දුස්ථානී සංගීත භාණ්ඩ (දකුණු ඉන්දීය)
 2. කර්ණාටක සංගීත භාණ්ඩ (උතුරු ඉන්දීය)
 3. දේශීය සංගීත භාණ්ඩ (ශ්‍රී ලාංකීය)

 

 හින්දුස්ථානී සංගීත භාණ්ඩ

දකුණු ඉන්දීය සංගීතය ලෙස ද හින්දුස්ථානී සංගීතය ලෙස හඳුන් වනු ලබයි. ඊට අදාළ සංගීත භාණ්ඩ හින්දුස් ථානී සංගීත භාණ්ඩ නම් වේ.

සිතාරය ,තාම්පුරාව ,සන්තූර් ,එස්රාජය ,තබ්ලාව ,පක්වාජය ,ඩෝලය ,ජල තරංග ,ගෙජ්ජි ,බට නලාව ,සර් පිනාව ,ෂෙහෙනායි අාදී සංගීත භාණ්ඩ 

හින්දුස්ථානී සංගීත භාණ්ඩ සඳහා උදාහරණ ලෙස දැක්විය හැකි ය.

මෙම හින්දුස්ථානී සංගීත භාණ්ඩ ප්‍රධාන කොටක් හතරක ට බෙදනු ලබයි. එ් සඳහා යොදා ගනු ලබන සාධකය වන්නේ හඬ නිපද වන අාකාරය යි.

 

 • තත් භාණ්ඩ
 • සුෂිර භාණ්ඩ
 • අවනද්ධ භාණ්ඩ
 • ඝන භාණ්ඩ ලෙස හින්දුස්ථානී සංගීත භාණ්ඩ වර්ග කරනු ලබයි.

 

 

තත් භාණ්ඩ - තත් භාණ්ඩ ලෙස හඳුන් වන්නේ තත් හෙවත් තන්තු අාධාර කර ගනිමින් ශබ්දය නිපද වනු ලබන සංගීත භාණ්ඩ යි. මේවායේ ප්‍රධාන

කාර්යය වනුයේ ස්වර වාදනය කිරීම යි. සිතාරය ,තාම්පුරාව ,සන්තූර් ,එස්රාජය  අාදී සංගීත භාණ්ඩ මේ සඳහා උදාහරණ වේ

 

සුෂිර භාණ්ඩ -සුෂිර භාණ්ඩ ලෙස හඳුන් වන්නේ සුළඟ හෙවත් වාත කඳන් වල කම්පණය අාධාර කර ගනිමින් ශබ්දය නිපද වනු ලබන සංගීත භාණ්ඩ

යි. මේවායේ ප්‍රධාන කාර්යය වනුයේ ස්වර වාදනය කිරීම යි. බට නලාව ,සර් පිනාව ,ෂෙහෙනායි අාදී සංගීත භාණ්ඩ මේ සඳහා උදාහරණ වේ.

 

අවනද්ධ භාණ්ඩ -අවනද්ධ භාණ්ඩ  ලෙස හඳුන් වන්නේ සම් අාධාර කර ගනිමින් ශබ්දය නිපද වනු ලබන සංගීත භාණ්ඩ යි. මේවායේ ප්‍රධාන කාර්යය

වනුයේ තාල වාදනය කිරීම යි.  තබ්ලාව ,පක්වාජය ,ඩෝලය  අාදී සංගීත භාණ්ඩ මේ සඳහා උදාහරණ වේ

 

ඝන භාණ්ඩ - ඝන භාණ්ඩ  ලෙස හඳුන් වන්නේ ලෝහ වැනි ඝන ද්‍රව්‍ය අාධාර කර ගනිමින් ශබ්දය නිපද වනු ලබන සංගීත භාණ්ඩ යි. ස්වර වාදනය

කළ නොහැකි මේවායේ ප්‍රධාන කාර්යය වනුයේ තාල වාදනය කිරීම යි. ජල තරංග ,ගෙජ්ජි  අාදී සංගීත භාණ්ඩ මේ සඳහා උදාහරණ වේ.

 

දේශීය සංගීත භාණ්ඩ

         ශ්‍රී ලාංකේය සංගීතය දේශීය සංගීතය ලෙස හඳුන්වනු ලබයි. ඊට අදාළ සංගීත භාණ්ඩ දේශීය සංගීත භාණ්ඩ නම් වේ.

රබාන ,ගැට බෙරය ,බුම් මැඩිය ,යක් බෙරය ,උඩැක්කිය ,තම්මැට්ටම ,දඬු බෙරය ,දවුල ,හොරණෑව ,කොම්බුව , හක් ගෙඩිය ,

බට නලාව ,පන්තේරුව ,තාලම්පට, අාදී සංගීත භාණ්ඩ රාශියක් ලාංකිකයින් සතු ය.

 

හඬ නිපද වන අාකාරය අනුව මෙම සංගීත භාණ්ඩ ද ප්‍රධාන කොටස් පහක ට බෙදා දක් වනු ලබයි.

 

 • අාතත වර්ගයේසංගීත භාණ්ඩ
 • විතත සංගීත වර්ගයේ භාණ්ඩ
 • විතතාතත සංගීත වර්ගයේ භාණ්ඩ
 • ෂුසිර සංගීත වර්ගයේ භාණ්ඩ
 • ඝන සංගීත වර්ගයේ භාණ්ඩ

 ඉහත වර්ග වලට අදාළ සංගීත භාණ්ඩ හා අාශ්‍රිත තොරතුරු පිළිබඳ ඊළඟ ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු.