සංගීත භාණ්ඩ - 03 - සාමාන්‍යපෙළ සංගීත අපරදිග

සංගීත භාණ්ඩ - 03

   සංගීත භාණ්ඩ - තෙවන කොටස

කම්පණය වන පටල සහිත සංගීත භාණ්ඩ - මේවායේ ශබ්දය නිපදවනු ලබන්නේ පටල එකක් හෝ කිහිපයක් කම්පණය කිරීම

 මගිනි. මේවා සමාඝාත භාණ්ඩ ලෙස ද නම් කරයි. පටලවල ට තට්ටු කිරීම හෝ පහර දීම තුළින් ශබ්දය නිපදවයි. තාල තැබීම ට යොදා

ගනී. රබාන ,ගැට බෙරය ,බුම්මැඩිය ,යක් බෙරය ,උඩැක්කිය  , තම්මැට්ටම ,දඬු බෙරය, තබ්ලාව ,පක්වාජය ,ඩෝලය  අාදී සංගීත

භාණ්ඩ කම්පණය වන පටල සහිත සංගීත භාණ්ඩ සඳහා උදාහරණ වේ.

 

 

 

නිතර භාවිත වන සංගීත භාණ්ඩ කිහිපයක් පහත දක්වා තිබේ.

 • වයලීනය
 • ගිටාරය
 • එකෝඩිනය
 • විදුලි ඔ්ගනය
 • ඔක්ටපෑඩ්
 • සන්තූරය
 • බටනලාව
 • සිතාරය
 • එස්රාජය
 • තබ්ලාව
 • මද්දලය
 • දවුල
 • තම්මැට්ටම
 • ගැට බෙරය
 • යක් බෙරය

නිතර භාවිත වන සංගීත භාණ්ඩ කිහිපයක තොරතුරු

 1. වයලීනය

තත් වාද්‍ය භාණ්ඩයක් වන වයලීනය පෙර දිග හා අපර දිග සෑම රටක ම අතිශයින් ජන ප්‍රිය වාද්‍ය භාණ්ඩයකි.වයලීනයේ උපත පිළිබඳ මත කිහිපයක් අැතත් ,

 • ඉතාලියේ ප්‍රිනෝනා නගරයේ උපත ලද බව
 • ලාංකීය රාවණා රජු විසින් නිපදවන ලද තනි තතින් යුක්ත හස්ත වීණා නම් සංගීත භාණ්ඩය විකාශනය වී වයලීනය උපත ලද බව

                        එ් අතර ප්‍රධාන වේ.

වයලීනයේ මුල් නාමය ලෙස පිළිගනු ලබන්නේ රෙබෙකා යන නාමය යි. වයලීන්, වියෝලා ,ෙචලෝ හා ඩබල් බේස් යන සංගීත භාණ්ඩවලින් වයලීන් පවුල සමන්විත වේ. වයලීන් පවුල ට අයත් සංගීත භාණ්ඩ හැඩයෙන් සමාන වුව ද ප්‍රමාණයෙන් වෙනස් වේ. වයලීනය,  වයලීන් පවුල ට අයත් කුඩා ම සංගීත භාණ්ඩය වන අතර ඩබල් බේස් ,වයලීන් පවුල ට අයත් විශාල ම සංගීත භාණ්ඩය වේ. වයලීන් පවුල ට අයත් සංගීත භාණ්ඩ බෝ එකක් අාධාරයෙන් වාදනය කරනු ලබයි. සුමිහිරි නාදයක් නිපදවිය හැකි නිසා වයලීනය ඉතා ජනප්‍රිය සංගීත භාණ්ඩයකි.

වයලීනයේ ප්‍රධාන තත් හතරකි. E , A, d ,g ලෙස නම් කරනු ලබයි. මන්ද්‍ර ම සිට අති උච්ඡ ම දක්වා වයලීනයේ ස්වර පරාසය විහි දී යයි.

අාචාර්ය එන්. එම්. පෙරේරා, වී.ජී. ජෝග් අාදී වාදකයින් සංගීත ලොෳකය තුළ සුප්‍රකට සංගීත වාදකයින් ලෙස දැක්විය හැකි ය.

විශාරද වීක්ටර් පෙරේරා, විශාරද සෝමසිරි ඉලේසිංහ, ඩබ්. ඩී .අැල්බට් පෙරේරා ශ්‍රී ලාංකීය දක්ෂ වයලීන් වාදකයින් ලෙස පිළිගනු ලබයි.

වයලීනය විවිධ අවශ්‍යතාවයන් සදහා විවිධ අාකරයෙන් සුසර කරනු ලබයි. එ් අතරින් ක්‍රම පහක් ප්‍රධාන වේ.

 • හින්දුස්ථානී ශාස්ත්‍රීය සංගීතය I
 • හින්දුස්ථානී ශාස්ත්‍රීය සංගීතය II
 • හින්දුස්ථානී සරල සංගීතය
 • කර්ණාටක සංගීතය
 • බටහිර සංගිතය එම ප්‍රධාන ක්‍රම පහ වේ.

හින්දුස්ථානී ශාස්ත්‍රීය සංගීතය I ක්‍රමය තුළ දී වයලීනය සුසර කිරීම ට සිව්වන තත වන G සඳහා මන්ද්‍ර ප ද ,තුන් වන තත වන D සඳහා මධ්‍ය ස ද, දෙවන තත වන A සඳහා මධ්‍ය ප ද, පළමු වන තත වන E සඳහා උච්ඡ ස ද යොදා ගනු ලබයි.

හින්දුස්ථානී ශාස්ත්‍රීය සංගීතය II ක්‍රමය තුළ දී වයලීනය සුසර කිරීම ට සිව්වන තත වන G සඳහා මන්ද්‍ර ම ද ,තුන් වන තත වන D සඳහා මධ්‍ය ස ද, දෙවන තත වන A සඳහා මධ්‍ය ප ද, පළමු වන තත වන E සඳහා උච්ඡ ස ද යොදා ගනු ලබයි.

ඉතිරි ක්‍රම පිළිබඳ ව ඊළඟ ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු.