අක්ෂර වින්‍යාසය 02 - සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

අක්ෂර වින්‍යාසය 02

 1. අග අකුර ද්විත්ව වන කල්හි යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ යන අකුරය.
  දේදුනු | ගනුදෙනු | නි | පිනි | ඔටුනු

 2. සන්ධි හෝ සමාස පදවල දී ‘ර‘ යන්නෙන් හෝ රකාරාංශයෙන් පර ව ව, හ, ප, ව යන අකුරකින් පර ව යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘න‘ කාරයයි.
  කර්මානුරූප | ක්‍රමානුකුල


 3. ‘ගන්නවා‘ යන අර්ථය දෙන වචනවල යෙදෙන්නේ ‘න‘ යන අකුරයි.
  ගැනුම් මිල | අල්ලා ගැනී


 4. මාතෘ භාෂාවන්ට අයත් හා මවු බසින් බිදුණු මූර්ධජ ‘ණ‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  ලුණු | ණ | දෙදණ | ගුධර්ම | වාණි


 5. මාතෘ භාෂාවන්ට අයත් හෝ මවු බසින් බිදුණු දන්තජ ‘න‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  ගහය | ඉක්මනින් | පූරීක්ෂණ | කගාටු | කනිෂ්ඨ


 6. ‘පිළි‘ යන උපසර්ගය සහිත වචනවල යෙදෙන්නේ මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුරයි.
  පිළිරැව | පිළිගැනීම | පිළිතුරු | පිළියන්දළ | පිළිසකර


 7. ප්‍රකෘතියේ  ‘ල‘  කාර දෙකක් ඇත්නම් මුල් ශබ්දය බොහෝ විට මූර්ධජ  ‘ළ‘ යන අකුරයි.
  ළල | ළලා | ළල | ළලු | පූළුල් 


 8. සමූහයක් හගවන පදවල (පෙළ, රළ, මුල, වැල ආදී)  යෙ‍දෙන්නේ මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුරයි.
  තරුපෙළ | දෙවන පේළිය | මුවරළ | සොරමුළ | බලාවැ

 9. ළා, ළිද, ළය, ළග යන අර්ථ ඇති වචනයක මුල මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුර යෙදේ.
  ග | මයා | හිරු | පටි | ළි


 10. කරයි, මතුරයි, ආදී  ‘ර‘ කාරය සහිත ක්‍රියාවල අතීත කෘදන්ත පදවල දී මූර්ධජ ‘ළ‘ යන අකුර යෙදේ.
  කෙළේය | විචාළ | හ | හළ | ගුගුළේ


 11. ස්ථානවාචී ‘පොළ‘ ශබ්දයේ දී මූර්ධජ ‘ළ‘ යෙදේ.
  වෙළෙදපොළ | වැඩපොළ | ගම්පොළ | මුරපොළ | ගුවන්තොටුපො

 12. ප්‍රකෘතියේ අවසාන ව්‍යංජනය ද්විත්ව වන වචන වල යෙදෙන්නේ දන්තජ ‘ල‘ යන අකුරයි.
  සැකිලි | කඩුලු | කුරුලු | කැබැලි | බදුලු

 13. මාතෘ භාෂාවෙන් බිදුණු මූර්ධජ ‘ළ‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  මනාකරු | ප්‍රස්තාව පිරුළු | ළු බදුන | ගැපෙන | පපුරුදු


 14. මවු බසෙහි යෙදෙන හා බස ඇසුරෙන් බිදුණු දන්තජ ‘ල‘ සහිත වචන කීපයක් පහත පරිදි වේ.
  කැණිය | සිත්කලු | අලුයම | පෙඔවීම | ඇගලුම්

අභ්‍යාස

අර්ථවත් වචන ගොඩනැගෙන සේ මුලින් දී සුදුසු රෑපය හිස්තැනෙහි යොදා අදාළ වචන සම්පූර්ණ කරන්න.

 1. න - නා - නැ - නි - නී - නු - න්
  ජනගහන _ ය | විමර්ශ _ ය | අනුවේද _ ය | ස _ තෝෂය | ගනුදෙ _ ව

  ලේඛ _ ය | සම්භාව _ ය | අගමැති _ ය | ප්‍රශ් _ ය | ගැහැ _ ය

 2. ණ - ණා - ණැ - ණි - ණී - ණු - ණ්
  තෙර _ වෝ    විශේ _ ය    නිර්මා _ ය   පැමි _ ම      ආකර්ශ _ ය

  ජයග්‍රහ _ ය     බලඇ _ ය  දඔදෙ _ ය    අ _ දක්නය  ර _ බිම

 3. ල - ලා - ලෑ - ලි - ලී - ලු - ලෝ - ල්
  ස _ කුණ | ගැට _ ළුව | ව _ තුළ | සිත්ක_ | බියගු_

  අරුණ _ | කුරු _ ගී | ම _ පුඩුව | කළු _ ල්ල | සැ _ කිලි

 4. ළ - ළා - ළැ - ළි - ළී - ළු - ළෝ - ළෙ
  රෙදිපි _ | බැබ _ යි | ප _ ත | _ දරුවා | ඇ _ දොළ

  විචා _ ය | අ _ බදුන | යහ _ ළුවෝ | වෙ _ දාම | වැඩ ක _
   

පීලි සහිත නිවැරදි වචන

* ඇලපිල්ල, රකාරාංශය, කොම්බුව ආදී පිලි සහාත වරදවා ලියන වචන රාශියක් ව්‍යවහාරයේ භාවිතා කරයි.

නිවැරදි වචනය වැරදි යෙදුම්
කණ්ඩායම කාණ්ඩායම
විද්‍යමාන විද්‍යාමන
සාම්ප්‍රදායික සම්ප්‍රදායික
ප්‍රාසංගික ප්‍රසාංගික
භාවිත කරයි භාවිතා කරයි
ස්වාභාවික ස්වභාවික
ව්‍යංග්‍යාර්ථ ව්‍යංගර්ථ
නීත්‍යානුකූල නීත්‍යානුකූල
රියැදුරා රියදුරා
අභ්‍යවකාශය අභ්‍යාවකාශය
ප්‍රශ්වාස ප්‍රාශ්වාස 
අත්‍යවශ්‍ය අත්‍යාවශ්‍ය
පෞද්ගලික පුද්ගලික
කෘත්‍රිම කෘතිම
ක්‍රෑර  කෘෘර
ඖෂධ ඹෞෂධ
ත්‍රෛමාසික ත්‍රයිමාසික  /  ත්‍රෛමාසික
සාමර්ථ්‍යය සාමාර්ථ්‍යය
අත්‍යලංකාර  අත්‍යාලංකාර
අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යංශය
විද්‍යාලයීය විද්‍යාලීය 
හෘදයංගම හෘදයාංගම
අන්තර්ධාන අන්ත්‍රස්ධාන
අන්තරාය අන්ත්‍රාව
අධ්‍යයනය අධ්‍යනය
අතිශෝක්තිය අතිශෝක්තිය
විස්මයජනක විශ්මයජනක