අක්ෂර වින්‍යාසය 03 - සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

අක්ෂර වින්‍යාසය 03

(අ) අල්ප ප්‍රාණ අක්ෂර හා මහා ප්‍රාණ අක්ෂර යෙදීම

* සිංහලයන්ගේ මාතෘ භාෂා වන පාලි හා සංස්කෘත භාෂාවන්ගේ පැමිණි වචන හා ඒ ඇසුරෙන් සැදුණු වචන විශාල ප්‍රමාණයක් අප භාවිතයේ ඇත.

01) ක - ඛ - ග - ඝ  යන අකුරැ යෙදෙන වචන

           ශාය        සූණයන්       පරිය     සංකේතය      සංරත්නය        සංග්‍රාමය

           ඝෝෂාව       ලේන          ශීඝ්‍රගාමී         සංඛ්‍          සංගායනාව         නිණ්ඩු

02) ච - ජ - ඡ - ඣ  යන අකුරැ යෙදෙන වචන

          ප්‍රචාරය       ඡායාරෑප         සාකච්ඡාව      න්දදායකයා    උච්චාරණය    පරිච්ඡේදය

 

          ලාංනය     න්දස්           සජ්ඣායනය    ත්‍රය             ඡායා පිටපත්   වජ්ඣිම නිකාය

03)  ට - ඨ - ඩ - ඪ යන අකුරැ යෙදෙන වචන

            දේශානය      ඝට්ටනය       ප්‍රෞ         සමාන්තර ශ්‍රේඩී      කඨින            අට්ඨාකතා

            විද්‍යාපීය       දෘ            කොට්ඨාසය   පාමාලාව         මූලෝත්පානය   ශු

04) ත - ථ - ද - ධ යන අකුරැ යෙදෙන වචන

            කථිකයා     වීරෝදාර      සංවර්නය     මර්නය      විද්‍යාව        ප්‍රබන්

            දුරකනය   අධ්‍යයනය    ආධුනික         පෘථිවිය       හස්තියා      මද්‍යාසාර

05) ප - ඵ - බ - භ යන අකුරැ යෙදෙන වචන

          අර්බුදය     ආභාසය      ප්‍රල       ප්‍රතිභාව      වාර විභාගය       ආරම්

          භික්ෂූන්     සෞභාගය    සභාපති    භාෂාව        අබිරහස්           ප්‍රති

(ආ) රේඵය යෙදීම

 * රේඵය දෙයාකාරයකට භාවිතා කළ හැක.

1)  ව්‍යංජන අකුරකට ඉදිරියෙන් යෙදෙන ‘ර්‘ ශබ්ද ලියා දැක්වීම සදහා යෙදෙන සංකේතය ‘රේඵය‘ නම් වේ. මෙම ආකාරයට රේඵය යොදන අවස්ථා සළකා බලමු.

මාර්ගය - මාර්‍ගය                 දර්ශනය - දර්‍ශනය                  වර්ධනය - වර්‍ධනය

ස්වර්ණ - ස්වර්‍ණ                වර්තමානය - වර්‍තමානය            සර්පයා - සර්‍පයා

2)  ‘ර්‘ ශබ්දය සදහා යෙදෙන රේඵය ‘ය‘ අකුර සමග සම්බන්ධ වන ක්‍රම දෙකක් ඇත.

කාර්යාලය - කාර්‍ය්‍යාලය         සෞන්දර්ය - සෞන්දර්‍ය්‍ය      තූර්යවාදක - තූර්‍ය්‍යවාදක

අද බහුල ව්‍යවහාරය වන්නේ රේඵය නොයොදා ‘ර් ‘ ශබ්දය සහිත ව ලිවීම වුව ද රේඵය සහිත ව ලිවීම ද නිවැරදි සේ පිළිගැනේ.

 

අභ්‍යාසය

 එක් එක් තීරැවේ ඉහළින් දක්වා ඇති අල්ප ප්‍රාණ අක්ෂර හෝ මහා ප්‍රාණ අක්ෂර සුදුසු පරිදි යොදා පහත දැක්වෙන වචන සම්පූර්ණ කරන්න.

01) ක - ච - ට - ත - ප - ග - ජ - ඩ - ද - බ

         වීරෝ _ ර                           ත්‍යා _ ප්‍රදානය

         දෘෂ් _ ය                             පරි _ ණක   

 

         ප්‍ර _ ල                               වර් _ මාන

         විශිෂ් _                              ප්‍ර _ පත්ති

         දෙපාර් _ මේන්තුව                  ම _ ්‍යසාර

         මර් _ නය                           ස් _ රය

         සම්ප්‍ර _ ය                           සං _ තය

         ලේ _ ම්                             ශිෂ් _ චාරය

         හමු _ ව                             ප්‍රස් _ ර

         සමස් _                              පුස් _ කාලය

02) ඛ - ඡ - ඨ - ථ - එ - ඝ - ඣ - ඪ - ධ - භ

         පා _ මාලාව                       යුද් _ භටයෝ

         ක _ කයා                         ග්‍රන්ථාරෑ _

         ලාං _ නය                         ශී _ ගාමී

         ධර්මිෂ් _                           අභි වෘද් _ ය

        ප්‍රමු _                               වි _ ගය

        ප්‍ර _ න අමුත්තා                    බා _ ක

        ප්‍රති _ ලය                          ආ _ ්‍යාත්මික

       ජ්‍යෙෂ් _                            අනර් _

       අපරා _ ය                           අස් _ ර

       සාකච් _ ව                          අභිවෘද් _ ය