අක්ෂර වින්‍යාසය 04 - සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

අක්ෂර වින්‍යාසය 04

(අ) අන්තංස්ථාක්ෂර සහ ඌෂ්මාක්ෂර යෙදීම

* ය, ර, ල, ව යනන්තංස්ථාක්ෂරත්  ශ, ෂ, ස, හ යන ඌෂ්මාක්ෂරත් සිංහල හෝඩියේ සෙසු අකුරු සමග  යෙදෙන අයුරු පහත පරිදි වේ.

 1. ය, ර, ල, ව යන අකුරකට පෙර ව්‍යාගාන්ත ශබ්දය වෙනුවට බින්දුව (o)  යොදනු ලැබේ.
  සංරක්ෂණය | සංස්ථාව | සංශෝධනය | සංහාරය | සංවාදය | හිංසාව

 2. ශ, ව යන අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ තාලුජ ‘ශ‘ අකුර යොදනු ලැබේ.
  ශ්වර්ය | නිශ්ශබ්ද | ඊශ්වර | පාර්ශ්වය | අශ්වයා | ජෝතිශ්ශාස්ත්‍රය


 3. වචනයක ශ, ෂ, ස යන ශබ්දවලින් දෙකක් හෝ එක ළග ඇති විට මුලින් යෙදෙන අකුර තාලුජ ‘ශ‘ යන අකුරයි.
  විශේෂ | ශිෂ්‍යාව | ශුෂ්ක | ශේෂ | විශිෂ්ට | ශාස්ත්‍රය


 4. ‘ර්‘ කාරයට පෙර යංශය (්‍ය) නොයෙදේන අතර ඒ වෙනුවට යෙදෙන්නේ ‘ය‘  යන අකුරයි.
  කාර්යාලය | තුර්වාදය | ආචාර්ය | කාර්යාංශය | සූර්යා | විර්


 5. ‘ක‘ වර්ගයේ, ‘ට‘ වර්ගයේ හා ‘ප‘ වර්ගයේ අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘ෂ්‘ යන අකුරේ ශබ්දයයි.
  නිෂ්ඵල | නිෂ්පාදනය | උත්කෘෂ්ට | න්‍යෂ්ටික | නිෂ්ක්‍රිය | විෂ්කම්භය


 6. ‘ච‘  වර්ගයේ අකුරකට පෙර යෙදෙන්නේ ‘ශ්‘ යන අකුරේ ශබ්දයයි.
  දුශ්චරිත | නිශ්චිත | තිරශ්චිත | ආශ්චර්ය | විනිශ්චයාකාරයා | නිශ්චල


 7. ‘ත‘ වර්ගයේ අකුරකට පෙර ඌෂ්ම ශබ්දය පළ කිරීමට යෙදෙන්නේ ‘ස‘ යන අකුරයි.
  ප්‍රශස්ති | ප්‍රස්ථා පිරැළු | ස්ථූල | සමස්ත | ස්තූපය | ශාස්ත්‍ර


 8. ස්ථාන, ස්ථීර යන අර්ථය හගවන කල්හි ‘ස්‘ කාරය සමග බැදෙන්නේ ‘ථ‘ යන අකුරයි.
  ස්ථාවර | මාර්ගස්ථ | දේවස්ථානය | විහාරස්ථානය | මධ්‍යස්ථ ස්ථානය


 9. ද්විත්ව වීමෙන් ( අග ‘ව්‘ ශබ්දය ) බහු වචනය සෑදෙන පදවල ‘වූ‘ අකුර ද , එසේ නොවන කල්හි ‘ව්‘ යන අකුරද යෙදේ.
  උදව්ව - උදවු | පව්ව - පවු | ගව්ව - ගවු | පව් - පව | කව් - කව | නැව් - නැව

(ආ) රකාරාංශය ( ්‍ර) යෙදීම

* ව්‍යංජන අකුරකට පසුව යෙදෙන ‘ර‘ ශබ්දය ලියා දැක්වීම සදහා රකාරාංශය ( ්‍ර) යොදා ගැනෙනු ලැබේ.

* ‘ර‘ වෙනුවට රකාරාංශය යෙදී ඇති අයුරැ පහත පරිදි වේ.

 • ප්රථම - ප්‍රථම | ප්රීතිය - ප්‍රීතිය | මුද්රණය - මුද්‍රණය | ක්රීඩා - ක්‍රීඩා

(ඇ) යංශය ( ්‍ය) යෙදීම

* යංශය යෙදෙන්නේ ව්‍යංජන අකුරකට පසුව එන ‘ය‘ ශබ්දය ලියා දැක්වීමට ය. යංශයට පෙර යෙදෙන ව්‍යංජන අක්ෂරය ‘හල්‘ කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතර එයට හේතුව යංශය යෙදෙන ස්ථානය හල්ස්වරූපයෙන් ම උච්චාරණය වන නිසාය.

  ත්යාගය - ත්‍යාගය | නාට්ය - නාට්‍ය | බ්‍රිතාන්ය - බ්‍රිතාන්‍ය | අයෝග්ය - අයෝග්‍ය | විද්යුත් - විද්‍යුත් | සෞඛ්යය - සෞඛ්‍ය

අභ්‍යාසය 01

ශ, ෂ, ස යන අකුරු නිවැරදි ව යෙදුණු වචනය තෝරන්න.

විශ්වාසය / විස්වාශය

විස්මය / විශ්මය

අවසේෂ / අවශේෂ

කොට්ඨාශය / කොට්ඨාසය

දෘෂ්‍ය කාව්‍යය / දෘශ්‍ය කාව්‍යය

ආභාශය / ආභාසය

ප්‍රසංශාව / ප්‍රශංසාව

ශුභාසිංශන / ශුභාංශිංසන

කෞෂල්‍යය / කෞශල්‍යය

සම්භාසනය / සම්භාෂණය    

(ඈ) නිපාත පද

1) කාලය හැගවීම ( කලාර්ථයේ නිපාත )

   * අද , ඊයේ , හෙට , නිතර , සදා , නිබද , නිතර , නීති , අනතුරැ ව

2) හැගීම් දැනවීම ( භාව සූචක නිපාත )

   * අනේ , අහෝ , අයියෝ , අපොයි , හා , ඔහෝ , චිං , ඌයි , චිකේ

3) පද සම්බන්ද කිරීම ( සමුච්චයාර්ථ නිපාත )

   * ද , හා , ත් , සහ , යි

4) ප්‍රශ්න නැගීම ( ප්‍රශ්නාර්ථ නිපාත )

  * ඇයි , ද , කිම , යැ , දෝ

5) සමාන කොට දැක්වීම ( සමානර්ථ නිපාත )

  * මෙන් , ලෙස , සේ , වැනි , බදු , එව්

6) ඇමැතීම ( ආන්ත්‍රණාර්ථ නිපාත )

  * එම්බා , බොල , කොල , එම්බල , බොලවු

7) අවධාරණය කිරීම ( අවධාරණාර්ථ නිපාත )

   * ම , මැ , පවා , මිස , විනා

8) කර්තෘ විභක්තිය හැගවීම ( විභක්ත්‍යර්ථ නිපාත )

   * හා , සහ , සමග , ඉගි

9) ප්‍රමාණය හැගවීම ( ප්‍රමාණර්ථයේ නිපාත )

  * සා , විතර , තරම් , පමණ

10) පූර්ව ක්‍රියාවාචී බව ( පූර්ව ක්‍රියාර්ථයේ නිපාත )

   * පිණිස , අරභයා , උදෙසා , සදහා , වස් , වෙනුවෙන්

11) නැවත යන අර්ථය දීම ( පුනරාර්ථයේ නිපාත )

    * යළි , පුන , නැවත , වැළී

12) වාක්‍ය අවසානය හැගවීම ( වාක්‍යාවසාන නිපාත )

    * ය , යි , හ , සේක , දැය

13) පද පූරණය දැක්වීම ( උපනසාර්ථයේ නිපාත )

    * වනාහි , කලී , ලා , නම්

14) නියමයක් නොමැති බව හැගවීම ( අනියමාර්ථයේ නිපාත )

    * හොත් , නම් , ඔත් , හොත

15) සමීප බව දැක්වීම ( සමීපාර්ථය හගවන නිපාත )

    * කරා , වෙත , ළග , අත