සාධක හා ගුණාකාර - සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

සාධක හා ගුණාකාර

සාධක හා ගුණාකාර


 

සාධක යනු...

ඉලක්කමක් තවත් ඉලක්කමකින් බෙදුවම ඉතිරි නොවී හරියටම බෙදෙනවා නම් ඒවා සාධක කියලා කියනවා. හැම සංඛ්‍යාවක්ම 1න් ඉතුරු නැතිව බෙදෙනවා. ඒ නිසා 1කියන්නෙ හැම සංඛ්‍යාවකම සාධකයක්.

සාධකයක් හොය ගන්න විදිහ බලමු.

10 ÷ 1 = 10 ඉතිරි නැත.
10 ÷ 2 =5 ඉතිරි නැත.
10 ÷ 3 = 3 ඉතිරි 1.
10 ÷ 4 =2 ඉතිරි 2.
10 ÷ 5 = 2 ඉතිරි නැත.
10÷ 6 = 1 ඉතිරි 4.
10 ÷ 7 = 1 ඉතිරි 3
10 ÷ 8 = 1 ඉතිරි 2
10 ÷ 9 = 1 ඉතිරි 1
10 ÷ 10 = 1 ඉතිරි නැත.

10 ඉතිරි නැතුව බෙදෙන්නෙ 1,2,5,10, කියන ඉලක්කම් ටිකෙන්. ඒ නිසා ඒ ඉලක්කම් 10 සාධක කියලා කියන්න පුලුවන්....

ගුණාකාර

2 ගුණාකාර  =  2 , 4 , 6 , 8 ,. . .

3 ගුණාකාර  = 3 , 6 , 9 , 12 , . . .

5 ගුණාකාර = 5 , 10 , 15 , 20 , . . .

10 ගුණාකාර = 10 , 20 , 30 , 40 , . . .

 


 

කුඩාම පොදු ගුණාකාර ( කු. පො. ගු . )

නිදසුන

 3 , 4 , 5 , කු . පො . ගු . සොයන්න.

3 ගුණාකාර  : - 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21, 24 , 27 , 30 ,33 , 36 , 39 , 42 , 45 , 48 , 51 , 54 , 57 , 60 . . .

4 ගුණාකාර : - 4 , 8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 28 , 32 , 36 , 40 , 44 , 48 , 52 , 56 , 60 , . . .

5 ගුණාකාර : - 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , . . .

3 , 4 , 5 කුඩාම පොදු ගුණාකාරය 60 වේ. 

3 , 4 , 5 , හී  විශාලම පොදු ගුණාකාරය කිව නොහැක.

 


 

ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ඇසුරෙන් සංඛ්‍යාවල කුඩාම පොදු ගුණාකරය සෙවිම

 

6 , 10 , 20 ,  යන සංඛ්‍යාවල කු. පො . ගු . සෙවීම

 

සංඛ්‍යාව        ප්‍රථමක  සංඛ්‍යාවල ගුණිතයක් ලෙස      සාධකවල බලයක් ලෙස

   6                     2x3                                          2x3

10                      2x5                                          2x5

20                     2x2x5                                      22 x5

6 , 10 , 20 ,  යන සංඛ්‍යාවල කු. පො . ගු   22 x3x5  = 60

 


 

බෙදීමේ ක්‍රමය යටතේ කු. පො. ගු .සෙවීම

2  / 6 . 10 , 20

2 / 3 , 5 , 10

2 / 3 , 5 , 5

3 / 1 , 5 , 5

5 / 1 , 1 , 1

 

2 x 2  x 3 x 5   = 60