සාරාංශකරණය - 01 - සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

සාරාංශකරණය - 01

 සාරාංශකරණය  - 01
( tongue-out අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවන කොටස ට  ලකුණු 10ක් tongue-out)
සිංහල ප්‍රශ්න පත්‍රය තුළ දෙවන කොටසේ තෙවන ප්‍රශ්නය ලෙස යෙදෙන්නේ සාරාංශකරණය ගැටළුවකි. එහි දී ඔබ ට දෙනු ලබන ගද්‍ය කොටසක් දී අැති වචන සංඛ්‍යාවක් දක්වා අඩු කර ලිවිය යුතු ය. වචන සංඛ්‍යාවක් ලබා දී නොමැති විට අදාළ කොටසින් තුනෙන් එකක් වන ලෙස ලිවිය යුතු ය.
මෙම ප්‍රශ්නය සදහා ඔබ ට පෙර සූදානම් වී විභාගය ට මුහුණ දිය හැකි අතර කට පාඩම් කිරීම් අවශ්‍ය නොවන ගැටළුවකි. මේ සදහා ඉහළ ම ලකුණු ලබා ගැනීම ට පහත කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.
සාරාංශකරණය කිරීමේ දී,
 • ලබා දී අැති වචන සංඛ්‍යාව අැතුළත ලිවිය යුතු ය.
 • දෙනු ලබන ගද්‍ය කොටසක් දී අැති සමස්ත අදහස ඔබ විසින් ලියන ඡේදය තුළ තිබිය යුතු ය.
 • ඡේදය තුළ නොමැති අදහස් අැතුළත් කිරීමට ඔබට අයිතියක් නැත.
 • නමුත් ඡේදය තුළ නොමැති අදහස් අැතුළත් කිරීමට හැකි ය.
 • සාරාංශකරණය එක් ඡේදයකින් ලිවිය යුතු ය.
 • සාරාංශකරණය තුළ දී ඍජු කථන වක්‍ර කථන බවට පරිවර්තනය කළ යුතු ය.
 • උපමා ,රූපක ,විස්තර වර්ණනා බැහැර කළ යුතුය.
 • සාරාංශකරණය අවසානයේ දී ලිවූ වචන සංඛ්‍යාව දැක්විය යුතුය.
 
 • සාරාංශකරණය සිදු කිරීමේ දී පළමුව ඡේදය හොදින් කියවන්න.
 • එහි අැති වැදගත් කරුණු කටු කොළයක ලියා ගන්න.
 • උපමා ,රූපක ,විස්තර වර්ණනා අාදිය බැහැර කරන්න.
 • සන්ධි ,සමාස ,ඡත්‍ර පද අාදිය පිළිබද දැනුම භාවිතා කරමින් වචන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න.
 • අවසානයේ දී කටු කොළයේ ලියා වචන සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.
 • අවශ්‍ය වචන සංඛ්‍යාව අැත්නම් පිළිතුරු පත්‍රයේ ලියන්න.
 • අවසානයේ දී ලිවූ වචන සංඛ්‍යාව පිළිතුර අග ලියා දක්වන්න.
 ඔබ පහත විෂය කරුණූ පිළීබද ව දැනුම් වත් වී තිබීම මගින් සාරාංශකරණය කිරීමේ දී පහසුවක් අැති කරයි.                                       
 1. සන්ධි
 2. සමාස
 3. තද්ධිත
 4. කෘදන්ත
 5. උපසර්ග
 6. නිපාත
 
සන්ධි හා සමාස පිළිබද ව මෙම ලිපිය ඔස්සේ කතා කරනු ලබයි.
 
සන්ධි
 
 • වෙන් වී අැති පද දෙකක මුල් පදය තුළ අැතුළත් ව අැති අග අකුරත් අග පදය තුළ අැතුළත් මුල අකුරත් නිසි ලෙස ගළපා වෙන් වී තිබූ පද දෙක තනි පදයක් ලෙස ලිවීම සන්ධි ලෙස නම් කරයි.
 • සිංහලයේ පැරණිම ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථය වන සිදත් සගරාවට අනුව සන්ධි නවයක් තිබුණ බව සදහන් වුව ද ප්‍රධාන වශයෙන් සන්ධි දහයක් භාවිතයේ පවතී.
 • සන්ධි ප්‍රධාන වර්ග දෙකක ට බෙදා දක්වනු ලබයි.
 1. භාෂණ සන්ධි
 2. ලේඛන සන්ධි
භාෂණ සන්ධි යනු එදිනෙදා කතා කිරීමේදී එනම් කට වහරේ දී උච්චාරණයේ පහසුව පිණිස භාවිතා කරන සන්ධි වේ . උදාහරණ ලෙස අපටත් දවසක ඉරපායාදෝ කෙටි කතාව තුළ අැතුළත් මැනිජරුන්නැහෙ (මැනිජර් + උන්නැහෙ) අාදී පද දැක්විය හැකිය.
රචනයෙදී භාවිත කරනු ලබන සන්ධි ලේඛන සන්ධි නම් වේ. පද සන්ධි කිරීම නිසා රසවත් පද ගොඩ නැගේ. උච්ඡාරණය පහසු වේ. එමෙන්ම ලේඛනයේ දී වියත් බවක් ද අැති කරයි.
 
සිංහල භාෂාව තුළ බහුල ව භාවිත වන සන්ධි දහය හඳුනා ගැනීම සඳහා පහත පදයන් හි අර්ථය දැන ගැනීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු අැත.