සිංහල අක්ෂර මාලාව - සාමාන්‍යපෙළ සිංහල

සිංහල අක්ෂර මාලාව

සිංහල වර්ණ මාලාව

ස්වර (පණකුරු ) අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ ඍ ඎ එ ඒ ඓ ඔ ඕ ඖ (අං අඃ)
ව්‍යාංජනාක්ෂර (ගතකුරු) ක ඛ ග ඝ ඞ ඟ

ච ඡ ඦ ඣ ඤ ඦ ට ඨ ඩ ඪ ණ ඬ ත ථ ද ධ න ඳ ප ඵ බ භ ම ඹ ය ර ල ව ශ ෂ ස හ ළ ෆ

අකුරු වර්ග

කණ්ඨජ(උගුරෙන්) අ ආ ක ඛ ග ඝ ඞ හ ඟ
තාලුජ (තල්ලෙන්) ඉ ඊ ච ඡ ජ ඣ ඤ ය ශ
මුර්ධජ (මුදුනෙන්) ඍ ඎ ට ඨ ඩ ඪ ණ ර ළ ෂ
දන්තජ(දත්වලින්) ත ථ ද ධ න ල ස
ඕෂ්ඨජ (තොල්වලින්) උ ඌ ප ඵ බ භ ම ඹ
අන්තඃස්ථාක්ෂර ය ර ල ව
ඌෂ්මාක්ෂර ශ ෂ ස ෆ
නාසික්‍යාක්ෂර ඞ ඤ ණ න ම
පුර්ණ නාසික්‍ය හෙවත් සඤ්ඤක අක්ෂර (අර්ධ අනුනාසික්‍යාක්ෂර) ඟ ඦ ඬ ඳ ඹ
අල්පප්‍රාණ අක්ෂර ක ග ච ජ ට ඩ ත ද ප බ
මහාප්‍රාණ අක්ෂර ඛ ඝ ඣ ඪ ථ ධ ඵ භ
ඝෝෂාක්ෂර ග ඝ ජ ඣ ඩ ඪ ද ධ බ භ ය ර ල ළ ව හ ණ න ම
අඝෝෂාක්ෂර ක ඛ ච ඡ ට ඨ ත ථ ප ඵ ශ ෂ ස ෆ
දන්තෝෂ්ඨජ ව ෆ
කණ්ඨතලුජ එ ඒ ඓ
කණ්‍‍‍ඨෝෂ්ඨජ ඹ ඹ් ඖ
නම්‍ය (අපර ස්වර) අ උ ඹ
අනම්‍ය (පුර්ව ස්වර) ඇ ඉ

අනුස්වාරය (අං ) විසර්ගය (අඃ)

#Sinhala alphabet
#Sinhala Akshara makawa

Ahmed Nusree
හොඳයි
2022 11 08 20:45:41

Ahmed Nusree
හොඳයි
2022 11 08 20:45:29